Het is een jaar geleden dat het Kabinet op de trappen van Paleis Noordeinde stond. In dat jaar is er al veel gebeurd. Samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkten we aan een land dat we door willen geven aan de komende generaties. We maken keuzes voor een betere toekomst.

Nederland staat er goed voor. De economie groeit, meer mensen zijn aan het werk, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën zijn op orde. We verlagen de belasting zodat iedereen ook daadwerkelijk voelt dat het beter gaat met de economie. Er gaat meer geld naar de ouderenzorg en meer geld naar onderwijs. We investeren in onze veiligheid door de inzet van extra politieagenten en we versterken onze krijgsmacht. Er worden meer huizen gebouwd en we werken aan een beter pensioen voor jong en oud. 
Vanaf 2019 verhogen we de kinderbijslag en ook de kinderopvang wordt goedkoper. Ook leren jongeren zich inzetten voor de samenleving tijdens hun Maatschappelijke Diensttijd. Als groenste kabinet ooit werken we aan een haalbaar én betaalbaar klimaatakkoord.

Zo werken we elke dag aan het land dat we door willen geven.

#TeamCDA

Voor een land dat we door willen geven

Verlagen we de belastingen

Het CDA wil dat zoveel mogelijk mensen delen in de economische voorspoed. Dit kabinet zorgt ervoor dat komende jaar naar verwachting 96 procent van de mensen erop vooruit gaat. Werken moet tenslotte lonen. Wij zijn trots dat een eerste stap wordt gezet bij de invoering van een eigen CDA voorstel: de vlaktaks. Hierdoor gaan de meeste mensen minder belasting betalen over hun salaris en hou je aan het eind van het jaar ook meer over. Met name de middeninkomens en gezinnen met kinderen gaan er hierdoor op vooruit, maar ook de ouderen profiteren mee. Waardoor ze welverdiend kunnen genieten van hun pensioen.

  • Maatregelen die worden genomen door dit kabinet:
  • Verhoging van algemene heffingskorting
  • Verhoging van arbeidskorting (+ €111) en meer richten op lage- en middeninkomens)
  • Verhoging kinderbijslag (+ €150 voor een gezin met 2 kinderen tussen de 6-11 jaar)
  • Verhoging zorgtoeslag voor paren (+ €95)
  • Verhoging Kinderopvangtoeslag

Investeren we in uw veiligheid

Voor het CDA staat veiligheid voorop, op school, in het winkelcentrum, bij de sportvereniging maar ook gewoon op straat. Daarom wordt er extra geld geïnvesteerd in de politie om georganiseerde misdaad, criminaliteit en overlast aan te pakken. Niet alleen in de Randstad, maar ook in de rest van Nederland willen we het aantal agenten op peil houden. In de komende jaren komen er 1100 agenten bij. Dankzij het CDA is er extra geld om op korte termijn extra agenten in dienst te kunnen houden.

Om te voorkomen dat criminelen steeds verder doordringen in onze  samenleving komt er €100 miljoen voor de aanpak van ondermijning. Ook investeert het kabinet extra €95 miljoen per jaar in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Investeren we in meer handen aan de bedden voor ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Liefdevolle en waardevolle zorg is daarbij het uitgangspunt. Dit kabinet heeft oog voor onze ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Daarom trekt het kabinet fors extra geld uit voor betere zorg, in 2019 gaat er €2,1 miljard extra naar de verpleeghuiszorg. Dit loopt aan het eind van deze kabinetsperiode op tot €3 miljard per jaar. Want goede zorg is mensenwerk en daar moeten in worden geïnvesteerd.

Investeren we in ons MKB

Nederland mag trots zijn op haar ondernemers! Het MKB vormt namelijk de ruggengraat van onze economie en daar heeft het CDA oog voor. Daarom verlaagt het kabinet de lasten om ondernemers meer ruimte te geven. De winstbelasting (VPB) wordt verlaagd  en we zorgen dat het MKB niet opdraait voor het afschaffen van de dividendbelasting. Daarnaast wordt er per 2020 structureel €100 miljoen geïnvesteerd in het MKB.

Moeten er meer woningen gebouwd worden

Nederland heeft een enorm tekort aan woningen, jaarlijks zijn er zo’n 75.000 nieuwe woningen extra nodig. Dit leidt tot hoge prijzen in de grote steden, een overspannen markt en lange wachttijden voor een huurwoning. Het CDA wil dat het tempo voor het bouwen van nieuwe woningen omhoog gaat. Dit kan door wettelijke belemmeringen weg te nemen en de aanstelling van een Regeringscommissaris. Die kan ervoor zorgen dat papieren plannen ook daadwerkelijk worden omgezet in stenen resultaten.

Willen we goed en toegankelijk onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is de beste start voor kinderen en jongeren in de samenleving. Daarom investeert het kabinet in hogere salarissen voor leraren, de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs en de kwaliteit van onderwijs. En komend collegejaar zal het collegegeld worden gehalveerd voor nieuwe studenten aan de hogescholen en universiteiten.

De salarissen van leraren gaan omhoog. Een basisschoolleraar krijgt dit jaar gemiddeld 8,5% meer loon. In 2019 komt daar gemiddeld bruto € 350 per jaar bij.

Voor de werkdruk geldt in het primair onderwijs dat er € 237 miljoen wordt geïnvesteerd oplopend tot €430 miljoen structureel. Wij vinden het belangrijk dat scholen zelf bepalen hoe zij de werkdruk aanpakken, dat kan zijn kleine klassen of meer personeel.

Ook de kwaliteit van ons onderwijs moeten op peil blijven daarom investeert  dit kabinet extra in technisch vmbo €70 miljoen, oplopend tot €100 miljoen structureel. En wordt er €170 miljoen structureert geïnvesteerd in gemeenten om onderwijsachterstanden bij peuters te voorkomen.

Investeren we in goede bereikbaarheid van randstad en regio

Veel mensen reizen iedere dag van huis naar werk en terug. Daarvoor zijn goede wegen nodig en goede treinverbindingen. Het CDA vindt dat niet alleen de randstad goede infrastructuur nodig heeft maar ook de regio’s goed bereikbaar moeten blijven. Daarom investeert het kabinet € 1 miljard euro extra in infrastructuur voor de aanpak van files, beter openbaar vervoer, onderhoud aan de wegen en fietsvoorzieningen.

Willen we een daadkrachtig, sterk en modern leger

De veiligheid is in de wereld de afgelopen jaren fors verslechterd, vooral aan de randen van Europa. Tegelijkertijd heeft Nederland in de afgelopen decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Voor het CDA staat voorop dat in een zeer onrustige wereld een stevige en moderne krijgsmacht onmisbaar is. Na jaren van bezuinigingen investeert dit kabinet weer in onze militairen, in mankracht, modernisering, opleiding en nieuw materieel. Alleen zo kunnen wij ook internationaal bijdragen aan vrede en veiligheid en de bescherming van wat ons dierbaar is.

Investeren we in een duurzame toekomst

Het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen om met de landen om ons heen te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de verbetering van het klimaat. Het CDA ziet het als een dure plicht de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Maar dat kan alleen met draagvlak uit de samenleving zelf. Voor het CDA betekent dat concreet dat het  voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Want alleen als we ervoor zorgen dat iedereen de overstap kan meemaken, kunnen we de ambities ook waarmaken.

De maatregelen die worden genomen door dit kabinet zijn:

  • Het vergroenen van de belastingen voor mensen en bedrijven.
  • We sluiten de kolencentrales, in 2024 gaan de twee oudste centrales dicht.
  • We stimuleren hernieuwbare energieproductie en gaan jaarlijks €300 miljoen    investeren in maatregelen die de CO2- uitstoot in Nederland terugdringen.

Willen we een sterk vestigingsklimaat voor grote en kleine bedrijven

In een sterke economie zorgen kleine en grote bedrijven in ons land voor heel veel banen. Om als land aantrekkelijk te blijven voor deze bedrijven investeert het kabinet in een goed vestigingsklimaat. Met lagere lasten en minder regels. We pakken brievenbusfirma’s aan en de riante expatregeling wordt verlaagd. De vennootschapsbelasting voor het mkb en grotere bedrijven wordt verlaagd. Een groot deel van deze verlaging wordt door bedrijven zelf opgebracht via het beperken van aftrekposten en hogere groene belastingen.. De lasten op arbeid worden met 200 miljoen verlaagd. Specifiek voor het MKB nog eens extra met 100 miljoen per 2020.   Zo houden wij Nederland aantrekkelijk voor investeerders en bedrijven want die hebben we nu eenmaal hard nodig, want zij zorgen voor meer werkgelegenheid (ruim driekwart van de werkgelegenheid in Nederland zit bij bedrijven) en een sterke economie voor heel veel mensen.

Investeren we in jongeren door de maatschappelijke diensttijd

Het CDA is voor een maatschappelijke diensttijd. Dit leert jongeren dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. Het versterkt dus de verbinding met de maatschappij, maar ook het besef van normen en waarden. Het CDA is blij dat het kabinet een start maakt met de invoering van een maatschappelijke diensttijd. Het begint klein, maar onze inzet is om alle jongeren op deze manier te laten ervaren wat je voor een ander kan doen.

Willen we een veilige toekomst voor Groningen

De impact van de aardbevingen in Groningen is enorm. Voor het CDA staat veiligheid bovenaan. Daarom zullen alle noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te borgen. Er komt een toekomstfonds Groningen met minimaal € 1 miljard. Maar om de Groningers weer echt een veilige toekomst te bieden gaat het kabinet de gaswinning in de komende jaren afbouwen tot nul. Het afbouwen van de gaswinning is een historisch besluit, maar alleen zo kunnen we ook het vertrouwen van de mensen in Groningen herstellen.

Moet werk lonend zijn voor arbeidsgehandicapten

In het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de plannen van het kabinet voor arbeidsgehandicapten (loondispensatie). Voor het CDA is daarbij altijd het uitgangspunt geweest dat werken lonend moet zijn en niet te ingewikkeld moet worden gemaakt voor de werknemer. Kort voor Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de plannen van tafel zijn. Dat betekent niet dat het doel ook verdwijnt. Dit kabinet wil net als het CDA meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk helpen. Dat kan door de regels voor werkgevers te versoepelen en het aannemen van mensen met een beperking aantrekkelijker te maken.

                                                                                                              

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.