Zoeken

Bestuurdersvereniging

Naar CDA.nl

Over de vereniging

Eind jaren zeventig werd de CDA-bestuurdersvereniging opgericht, nog voor de officiële start van het CDA als partij, om CDA-politici te ondersteunen bij hun taken op lokaal en provinciaal niveau. Herkenbaarheid van CDA-politici in gemeenten en provincies is daarbij het belangrijkste streven. Daarnaast behartigt de Bestuurdersvereniging belangen van lokale en provinciale bestuurders binnen en buiten de partij.

Ons doel

Alle raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders van CDA-huize kunnen een beroep doen op de expertise van de Bestuurdersvereniging. Wij willen u graag ondersteunen bij een authentieke CDA-aanpak in uw functie. Bij het bereiken van onze doelstelling staat informeren van leden, de meningsvorming en het bevorderen van onderlinge netwerken centraal. De CDA-bestuurdersvereniging biedt de volgende service aan leden:
 
Bestuursforum

Alle leden ontvangen tienmaal per jaar het blad Bestuursforum. CDA-politici beschrijven hierin hoe zij de christendemocratische beginselen toepassen in de praktijk. Het blad vormt al jaren een discussiepodium voor lokale en provinciale CDA-politici en geeft daarnaast regelmatig aandacht aan politieke vaardigheden.

Informatie en handreikingen

Een tweede belangrijke, gemakkelijk toegankelijke en snelle bron van informatie is de website; www.cda-bestuurdersvereniging.nl. Op de site vindt u zowel actuele artikelen als ook goed gedocumenteerde achtergrondinformatie en weblinks op meer dan dertig beleidsterreinen gerangschikt in dossiers. Verder treft u een deskundigennetwerk en een initiatievendatabank aan. Ook relevante CDA-visies en CDA-rapporten zijn op de website te vinden en te downloaden. De Bestuurdersvereniging schrijft ook mee aan de CDA-handreikingen voor lokale en provinciale bestuurders, zoals onder meer de handreikingen voor de verkiezingsprogramma’s. 

Netwerken en bijeenkomsten 

Om het contact onder de leden te bevorderen en de uitwisseling van kennis mogelijk te maken organiseert de Bestuurdersvereniging tal van (doelgroepgerichte) bijeenkomsten. Naast de algemene ledenvergaderingen organiseert de daarom jaarlijks de (jonge) bestuurdersdag, de waterdag, de burgemeestersborrel en een statendag. Verder zijn er bijeenkomsten met Kamerleden en verschillende provinciale bijeenkomsten over actuele onderwerpen. 

Dienstverlening en belangenbehartiging

Bij de CDA-bestuurdersvereniging kunnen de leden terecht met individuele vragen. Zonodig wordt contact gelegd met de VNG, afdelingen van het Partijbureau, kamerleden of andere collega-politici. Behalve maatwerk voor leden kunt u bij de BSV ook terecht wanneer het gaat om problemen binnen fracties of in relatie tot het bestuur/wethouder. In voorkomende gevallen hebben wij voor u ervaren en betrouwbare mediators die bijstand kunnen verlenen. De vereniging vertegenwoordigt u ook in het CDA-bestuur, in VNG-commissies en onderhoudt goede contacten met landelijke CDA-politici. 

Lid worden?

Het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging is voor raads- en Statenleden, wethouders en gedeputeerden van het CDA gekoppeld aan hun functie. Zij gaan bij hun benoeming akkoord met het lidmaatschap. Meer informatie over uw contributie kunt u vinden op onze website. Uiteraard kunnen ook geïnteresseerden lid worden van de vereniging en gebruik maken van alle diensten en producten van de Bestuurdersvereniging. U kunt ook alleen abonnee van Bestuursforum worden. 

Jaarverslag 2013

Het Jaarverslag van de Bestuurdersvereniging kunt u hier downloaden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de CDA-bestuurdersvereniging of een proefnummer van Bestuursforum kunt u contact opnemen met: 

CDA-bestuurdersvereniging 
Postbus 30453 
2500 GL Den Haag 
tel.: 070-3424890 
www.cda-bestuurdersvereniging.nl 
info@cda-bestuurdersvereniging.nl

Terug naar boven

Copyright © 2015 CDA