17 december 2014

CDA publiceert drieluik Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief

Het maatschappelijk onbehagen in Nederland vindt zijn oorzaak in een verkeerd idee van de samenleving. Te lang heeft de logica van markt en overheid de boventoon gevoerd in het politiek debat. Het vermogen van burgers om maatschappelijke problemen zelf op te lossen is daarmee uit beeld geraakt. Dat schrijven Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom in het voorwoord van het drieluik Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief, dat vandaag is verschenen.

De rode draad in de drie rapporten is dat de samenleving weer centraal moet komen te staan. Het vertrouwen in markt en overheid als oplossing van maatschappelijke vraagstukken is geschaad. In een betrokken samenleving zijn mensen weer ‘eigenaar’ van hun eigen omgeving en laat de overheid volop ruimte voor de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van burgers. Het politiek debat moet weer gaan over wat het beste is voor de samenleving.

Het drieluik is geschreven door drie metagroepen, onder voorzitterschap van Leonard Geluk (waarden), Paul Doop (democratie) en Marcel Wintels (maatschappelijk initiatief). De metagroepen hebben vanuit christendemocratisch perspectief een nieuwe visie ontwikkeld op deze drie belangrijke CDA thema’s. In de komende maanden gaan de CDA leden en afdelingen in debat over de analyses en voorstellen van de drie metagroepen. De uitkomsten van dit debat vormen bouwstenen voor toekomstige verkiezingsprogramma’s.  

De metagroep Waarden houdt een pleidooi voor een nieuwe waardeoriëntatie in Nederland. Politiek gaat altijd over moraal en politici moeten keuzes durven maken over wat goed en slecht is voor de samenleving. Juist in een tijd die razendsnel verandert, kan een politiek van vertrouwde waarden burgers nieuw houvast bieden. De nieuwe waardenagenda impliceert dat iedereen meedoet in de samenleving, dat er alle ruimte is voor initiatieven van burgers en organisaties en de samenleving zich altijd verantwoordelijk voelt voor de zorg voor kwetsbare medeburgers.

De metagroep Democratie heeft een analyse gemaakt van het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Het rapport behandelt verschillende voorstellen om de representatieve democratie te versterken met vormen van directe democratie, door bijvoorbeeld de vernieuwing van het kiesstelsel en een wettelijk recht op maatschappelijk initiatief (right to challenge).

De metagroep Maatschappelijk Initiatief constateert dat actief betrokken burgerschap in allerlei vormen al volop aanwezig is in de samenleving. Politiek en overheid moeten die maatschappelijke dynamiek onderkennen en meer ruimte maken voor de samenleving. Dit is volgens de metagroep vooral een cultuurverandering, waarbij gelijke behandeling plaats maakt voor ruimte voor verschil en principes van effectiviteit en efficiency ondergeschikt zijn aan het eigenaarschap van burgers voor een maatschappelijk probleem.

De drie metagroepen bouwen voort op het werk van het Strategische Beraad uit januari 2012. Naast de metagroepen heeft het partijbestuur ook nieuwe visiegroepen aan het werk gezet. Deze visiegroepen werken aan de permanente actualisering van het CDA gedachtengoed op specifieke beleidsterreinen als de zorg, onderwijs en buitenlands beleid.

Bekijk de pagina over de metagroepen op cda.nl/metagroepen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.