Europa is een samenwerking van lidstaten, die onze veiligheid versterkt en onze gemeenschappelijke waarden beschermt. Maar onze veiligheid, welvaart en manier van leven staan onder druk. Het CDA wil beschermen wat van waarde is. Daarvoor hebben we een sterk Europa nodig.

Het CDA wil een toekomstbestendig Europa dat stormvast is in onrustige tijden en stevig staat op een fundament van democratische normen en waarden. Om die te beschermen zullen we een antwoord moeten hebben op een van de grootste opgave waar Europa op dit moment voor staat en dat is migratie.

Onze Europese buitengrenzen zijn kwetsbaar. We hebben te maken met een grote ongecontroleerde toestroom van mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, of op zoek zijn naar een beter economisch bestaan. We zien daarbij grote menselijke drama’s, misbruik door mensenhandelaren, maar ook oplopende spanningen in de Nederlandse samenleving. Veel mensen willen aan de ene kant barmhartigheid tonen en mensen helpen, maar tegelijk hebben zij ook begrijpelijke zorgen over de aantallen mensen die hier naartoe komen, de opvang en integratie.

Voor het CDA staat vast dat alleen door effectief onze Europese buitengrenzen te bewaken we onze inwoners deze bescherming kunnen bieden. En we moeten ervoor zorgen dat wij binnen Schengen grenzeloos kunnen blijven reizen.

In het AD (lees hier het artikel) pleit CDA-leider Sybrand Buma ervoor om extra te investeren in sterke Europese grensbewaking en komt hij met oplossingen om de ongecontroleerde migratie beter te controleren.


1. Wij willen 10.000 extra douaniers aan de Europese buitengrens, en inzet van de  nieuwste technologie en drones.

2. FRONTEX moet het recht van interventie krijgen bij landen die Europese buitengrenzen niet op orde hebben. Als dat niet voldoende is en Frontex wordt genegeerd wil het CDA  dat het land uit de Schengenzone wordt gezet. Dat betekent dat inwoners van de lidstaat niet meer vrij kunnen reizen door Schengen en een visum moeten aanvragen.

3. Er moet een einde komen aan asielshoppen tussen Europese landen. Wij willen dat op basis van gemeenschappelijke standaarden en eisen kortere procedures komen in alle lidstaten. Daarnaast moet er een Europees terugkeergarantiesysteem worden opgezet, zodat uitgeprocedeerde asielzoekers geen kans krijgen asiel aan te vragen in een andere lidstaat. Bijvoorbeeld door betere gegevensuitwisseling en gebruik van gezichtsscans. 

4. Om mensenhandel en -smokkel tegen te gaan willen we een zwaardere aanpak en betere opsporing en vervolging van mensensmokkelaars.

5. Er moeten meer en betere opvangcentra in Afrikaanse landen komen, zodat daar al duidelijk wordt wie er recht heeft op asiel en wie niet. Migranten die op zee worden gered moeten op grond van internationale afspraken naar de dichtstbijzijnde veilige haven worden gebracht ook als dat Noord-Afrika is.

6. We willen Europese visa en ontwikkelingshulp conditioneel maken, er voorwaarden aan verbinden. Als landen niet mee willen werken aan de terugkeer van hun migranten maar ook als deze landen weigeren migranten tegen te houden die naar Europa trekken dan moeten we stoppen met het verstrekken van visa voor die landen. Ook de ontwikkelingshulp die dat land ontvangt van Europa zal worden ingetrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.