08 januari 2018

CDA: wij willen openheid en transparantie

Het CDA vindt het van groot belang dat de processtappen met betrekking tot  Lelystad Airport  sinds het aantreden van de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat  transparant moeten verlopen. Alleen dan krijgen de bezorgde inwoners en volksvertegenwoordigers van o.a. Overijssel en Gelderland hopelijk weer vertrouwen in de overheid terug. 

Het CDA wil betere controle en toezicht op de procedures en betere terugkoppeling en verslaglegging van de bijeenkomsten tussen de minister, provincies en andere betrokken partijen. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de Alderstafel Lelystad Airport. Een volledig en degelijk MER rapport is het resultaat van zorgvuldigheid in de te nemen stappen. 

Daarom hebben wij samen met het CDA Overijssel, CDA Gelderland, CDA Flevoland, CDA Drenthe en CDA Friesland schriftelijke vragen gesteld. Wij willen allemaal openheid en transparantie, voor alle betrokkenen. 

Schriftelijke vragen van de leden Amhaouch, Geurts, Omtzigt, Von Martels en Slootweg (allen CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport. 

1.      Bent u het ermee eens dat in het Lelystad Airport dossier zorgvuldigheid en transparantie in deze fase prioriteit moeten hebben? Zo ja, welke formele procedures en/of afspraken met betrokkenen zijn hierover vastgelegd om dit goed te borgen?

2.      Kan de minister aangeven of er een verslag beschikbaar is van bovengenoemd bestuurlijk overleg dat maandag 18 december jl. heeft plaatsgevonden?

3.      Kan de minister aangeven of dit verslag actief openbaar gemaakt wordt? En zo nee, waarom niet?

4.      Kan de minister toelichten wat het  doel was van dit regionale bestuurlijke overleg? Zo nee, waarom niet?

5.      Kan de minister aangeven of er besluiten zijn genomen tijdens dit overleg? Zo ja, welke besluiten zijn er genomen?

6.      Wanneer vindt het volgende regionale bestuurlijke overleg plaats? En is de agenda van dit overleg openbaar? Zo nee, waarom wordt de agenda niet actief openbaar gemaakt? En deelt de minister ook de mening dat dit wel zou moeten gebeuren, juist om de transparantie in dit proces te garanderen?

7.      Kan de minister uiteenzetten wat haar inzet bij dit vervolg overleg zal zijn en de Kamer hierover voorafgaand aan het overleg informeren? Zo nee, waarom niet?

8.      Welke stappen zijn voor de minister nog noodzakelijk om te nemen voordat het MER rapport naar de MER-commissie kan gaan voor advies? En is de minister ook van mening dat hierbij geen enkele stap overgeslagen mag worden, juist om het proces zo zorgvuldig en transparant mogelijk te doorlopen?

9.      Heeft u kennis genomen van het bericht “ Hans Alders nog tot herfst 2018 op Schipholdossier”? (1

10.  Er wordt gesproken in het artikel over “ in een evaluatie”, kan de minister aangeven over welke evaluatie het hier gaat?

11.  Is de minister bereid de kamer te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie? Zo, ja kunt u de evaluatie ook delen met de kamer? Zo, nee waarom niet?

12.  Wat is het antwoord van de minister op de vraag van de voorzitter van de Alderstafel, “... of ook bewoners van gebieden verder van de luchthaven af aan het overleg zouden moeten aanschuiven. Dat geldt vooral voor discussies over routes, die immers over een groter gebied gaan”?

13.  Kunt u bovenstaande vragen binnen twee weken beantwoorden?   

1) www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/hans-alders-nog-tot-herfst-2018-op-schipholdossier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.