Het CDA is verheugd dat de natuur, volgens het rapport voor het Planbureau van de Leefomgeving, op vele plaatsen herstel toont. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd naar de provincies omdat zij dichter bij de gebieden en onze inwoners staan.

‘Maar dat betekent wel dat er gekeken moet blijven worden naar het nemen van robuuste maatregelen door de provincies,’ zo pleitte CDA woordvoerder Jaco Geurts tijdens het debat donderdagavond in de Tweede Kamer. 

Geurts: ‘In een rapport lees ik dat de provincie voornemens is om maatregelen te nemen zodat kalk wordt toegevoegd. Bij dit soort maatregelen zijn er wel ecologische tendensen. De natuur verandert. De moeten we zorgen dat de maatregelen ook robuust zijn.’

Het CDA staat voor rentmeesterschap. En als mensen hebben we samen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze omgeving. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de natuur, om te kunnen blijven genieten van het groen om ons heen. Met het oog op stikstofdepositie hebben we de Programmatische Aanpak Stikstof ingesteld waarmee gericht maximum hoeveelheden depositie worden vastgelegd voor bepaalde gebieden. Dit heeft tot effect dat bij sommige Natura gebieden er geen vergunningen meer worden afgegeven. Daarmee vergen we veel van bedrijven die daar gevestigd zijn. Aan de andere kant is er zo wel een juridisch kader wat rechtszekerheid biedt.

Geurts: ‘het is jammer dat de provincie Brabant de PAS aan wendt om verdergaand te sturen. Ook de provincie Brabant zou rechtszekerheid moeten geven.’De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over een aantal zaken betreffende de Programmatische Aanpak Stikstof. Geurts: ‘Het is belangrijk te weten wanneer de uitspraak van het Hof hierover verwacht wordt. De Raad van State geven aan dat de behandeling van deze zaken wordt opgeschort en verdere beslissingen worden aangehouden. Ik wil weten of dit alle beslissingen betreft met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof. En welke gevolgen het aanhouden van deze beslissingen heeft.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.