12 september 2016

CDA1000 doet 15 voorstellen voor CDA verkiezingsprogramma

Zaterdag 10 september kwamen 1000 CDA-leden uit het hele land in de Kromhouthal in Amsterdam bijeen voor de grootste brainstormsessie uit de CDA-geschiedenis. De dag was een groot succes, zowel wat betreft de opkomst als de uitkomst. 

Tijdens deze CDA1000 gingen de leden met elkaar in gesprek over de belangrijkste vraagstukken en oplossingen voor het nieuwe CDA verkiezingsprogramma. De dag bestond uit twee rondes, waarin de leden op vijf themapleinen in kleine groepjes hun eigen voorstellen bespraken. Per groepje kon één voorstel worden ingediend. Aan het eind van de dag brachten de deelnemers via een app hun stem uit op de ingediende voorstellen. 

De uitslag van de stemming heeft een top drie per thema opgeleverd. In veel gevallen is dit een samenvatting van meerdere gelijksoortige voorstellen op hetzelfde onderwerp. Deze vijftien voorstellen worden een-op-een overgenomen in het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma, dat half oktober verschijnt. 

Uitkomsten CDA1000

Eerlijke economie

1. Om de toenemende onzekerheid van veel werknemers tegen te gaan, moeten werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen in (vaste) dienst te nemen; de verschillen tussen ZZP’ers en vaste krachten moeten worden verkleind.

2. Een eerlijke economie is gericht op de lange termijn, op kwaliteit en op een eerlijke prijs. Dat is een keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en innovatie.

3. Voor een leven lang leren kiezen wij voor een individueel scholingsbudget voor elke werknemer, meer ruimte voor de combinatie werk en scholing en voor de overdracht van vakmanschap tussen jong en oud. 

Familie en gezin

1. Om (jonge) gezinnen in het spitsuur van het leven te helpen moeten er meer mogelijkheden komen voor flexibel verlof en flexibele werktijden. Zo wordt werk, zorg en gezin beter te combineren.

2. De financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen is onnodig ingewikkeld en versnipperd. De regelingen moeten worden vereenvoudigd.

3. Voor meer aandacht en betere ondersteuning van gezinnen en families - van jong tot oud en in elke samenstelling - moet er één minister voor Familie en Gezin komen. 

Sterke samenleving

1. Om de verbinding, het normbesef en burgerschap in de samenleving te versterken wordt een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren ingevoerd.

2. Groeiende tweedelingen bedreigen de samenhang in onze samenleving. Om jongeren gelijke opleidingskansen te bieden moet er een alternatief voor het leenstelsel komen.

3. Een sterke samenleving wordt niet vanuit Den Haag opgebouwd, maar in de regio,  in de stad en in de eigen buurt. 

Waarden en traditie

1. Onze waarden en normen zijn niet vrijblijvend. Verworven vrijheden worden begrensd door verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.

2. Een samenleving van ieder voor zich valt langzaam uit elkaar. Burgers, bedrijven, verenigingen en de politiek hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om polarisatie tegen te gaan en mensen te verbinden.

3. Waarden en normen geven we door via de opvoeding thuis en het onderwijs op school. Op alle onderwijsniveaus is aandacht voor burgerschap, geschiedenis en filosofie van groot belang. 

Zorg voor elkaar

1. Zieken en ouderen willen zorg in de buurt, maatwerk en kleinschaligheid. Dat vraagt om een beperking van schaalvergroting, bureaucratie en marktwerking in de zorg.

2. Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor verpleegkundigen en artsen voorkomen dat de zorg teveel wordt bepaald door regels en geld. De zorg kan beter worden georganiseerd op basis van vertrouwen, vakmanschap en verantwoording achteraf.

3. Gezondheidspreventie is de slimste manier om de kosten in de zorg in de hand te houden.

Een impressie van de dag is te zien in het speciale magazine over de CDA1000.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.