Nederland verandert met meer verstedelijking en minder landbouwgrond. In de onlangs gepresenteerde landbouwvisie van minister Schouten is echter geen aandacht voor de gevolgen van verstedelijking voor de natuur. Volgens het CDA moet bij de aanleg van nieuwe woningen, maar ook binnen bestaande woonwijken, veel meer aandacht zijn voor groen in de straten. Daarom stelde CDA-Kamerlid Jaco Geurts tijdens de begrotingsbehandeling Landbouw woensdag voor een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’ te starten in samenwerking met natuurvrijwilligers, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, provincies en gemeenten. 

De afgelopen decennia is er steeds meer landbouwgrond en natuur opgeofferd om de bevolkingsgroei, vestiging van bedrijven en aanleg van wegen op te vangen. Tussen 1950 en 2016 is zo’n 550.000 hectare grond aan de landbouw onttrokken. Onlangs verscheen er nog een onderzoek van de UvA dat natuur in Amsterdam steeds verder in de verdrukking komt. Daaruit blijkt dat sinds 2003 binnen de A10 Ring al zo’n 550 voetbalvelden aan natuur is verdwenen.
 
Geurts: ‘Dat is ongehoord veel en krijg je ook nooit meer terug. Steden pakken hun verantwoordelijkheid niet. Als dit zo doorgaat, verandert ons land steeds meer in een Stenen Stad. Er is een grote behoefte en noodzaak om flink bij te bouwen, maar die woonwijken moeten ook leefbaar zijn. Hou die natuur dicht bij mensen, dat is bovendien hartstikke gezond. Daarom wordt het hoog tijd dat de minister de regie pakt.’
 
In de landbouw wordt per definitie gewerkt met de natuur en wordt steeds meer rekening gehouden met de natuur. Ook in de steden kunnen we in het behouden van groen in de planning, het kiezen van geschikte planten en bomen in bermen en plantsoenen en in de wijze van bouwen meer natuur inclusief denken om onze soortenrijkdom te behouden en te vergroten. Dat zijn voor een groot deel andere soorten dan in natuur- of landbouwgebieden, maar niet minder belangrijk.
 
Volgens het CDA moeten we ook in de stad meer gaan kijken hoe we ruimte houden voor de natuur. De bevolking groeit naar verwachting nog door richting de 20 miljoen. Om de natuur dichtbij te houden moeten we er meer over na gaan denken hoe wij dat in onze steden passen, naast hoe dat in onze landbouwpraktijk past. Dat heeft niet alleen positieve effecten als het gaat om het tegengaan van wateroverlast of luchtvervuiling, maar ook voor de leefbaarheid.

Geurts: ‘Steden spelen een steeds belangrijkere rol als het gaat om het behoud van natuur en biodiversiteit. Maar we zien dat veel colleges, zoals in Amsterdam, hier in hun coalitieakkoord geen noemenswaardige aandacht aan besteden. Het zegt genoeg dat het woord ‘natuur’ hier maar één keer in voor komt.’

De motie die Geurts indiende voor meer natuur in de steden kreeg een positief oordeel van minister Schouten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.