Aan boeren die door een crisis in de problemen komen moet voortaan standaard geestelijke hulp en nazorg worden geboden. Die oproep deed Jaco Geurts tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. “Veel boeren die door een crisis worden getroffen raken vaak in één klap alles kwijt. Dat hakt er geestelijk flink in. Goede geestelijke hulp en nazorg zijn daarom heel belangrijk.”

Geurts wil dat die geestelijke hulp een prominente krijgt bij de aanpak van crises op landbouwgebied, maar ook in wetgeving, als die voor boeren ingrijpende gevolgen heeft. Als voorbeelden noemde hij de pluimveehouders, die nog steeds kampen met de gevolgen van het fipronilschandaal, maar ook de melkveehouders, die het heel zwaar hebben door het fosfaatreductieplan en de invoering van fosfaatrechten. Het komt mede door dit soort ontwikkelingen steeds vaker voor dat ouders hun kinderen afraden het familie- gezinsbedrijf over te nemen. “Terwijl boeren noodzakelijk zijn voor ons voedsel, een grote bijdrage leveren aan onze economie en het grootste deel van het Nederlands landschap verzorgen.”

Geurts benadrukte dat het CDA trots is op de Nederlandse boeren, tuinders en vissers. Zij behoren tot de beste ter wereld, door hun efficiënte werkwijze, hoge productie, duurzame methoden en hoge opbrengsten.

Landbouwspeerpunten van het CDA
Het CDA wil graag met de nieuwe minister van LNV aan de slag om het regeerakkoord uit te voeren. Als speerpunten voor het CDA noemde Geurts het installeren van een voedselscheidsrechter, een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, een warme sanering van knelpunten in de varkenshouderij (in samenwerking met de provincies) en klimaatissues, zoals bodemdaling en bodemgezondheid.

De voedselscheidsrechter moet de oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan gaan pakken en erop gaan toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen.
Wat de regeling voor jonge boeren betreft, was Geurts benieuwd of het alleen voor overname van bestaande bedrijven gaat gelden, of dat ook nieuw startende boeren en boerinnen door het jonge boerenfonds geholpen worden. En wat de warme sanering betreft vroeg Geurts de minister om op korte termijn gesprekken hierover te starten met de varkenshouderijsector, gemeenten en met name de provincie Noord Brabant.

Behoud oude ambachten
Een ander punt waar Geurts aandacht voor vroeg waren de oude ambachten. “Het is belangrijk om oude ambachten zoals rietsnijder, molenaar of bouwer van traditionele houten boten, te behouden. Niet alleen ten behoeve van onze cultuurhistorie, het is ook toeristisch aantrekkelijk.” Geurts riep de minister op om samen met de provincies een programma voor op te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.