De financiële sector moet dienstbaar zijn aan burgers en bedrijven. Dat stelt minister Hoekstra in de Agenda financiële sector die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kernbegrippen in die agenda zijn stabiliteit, integriteit en innovatie. De minister pleit voor hoge buffers bij banken om de stabiliteit van de sector te waarborgen, en voor betere bescherming van consumenten tegen buitensporige leenvoorwaarde. Ook wil hij dat de samenwerking op het gebied van klimaat gestimuleerd wordt.
 
De agenda is tot stand gekomen met inbreng van toezichthouders, experts, betrokkenen uit de financiële sector en andere stakeholders.
 
Aanscherping beloningsregels
Verder worden de beloningsregels aangescherpt. Zo komt er een wettelijke verplichting tot het aanhouden van onder meer aandelen in vaste beloningen gedurende 5 jaar. Ook worden financiële instellingen verplicht om in het beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke functie, door meer verantwoording af te leggen en van tevoren draagvlak te zoeken voor de beloningsvoorstellen.
 
Betere bescherming consumenten
Consumenten moeten beter worden beschermd. Juridische mogelijkheden worden onderzocht om kredieten met buitensporige leenvoorwaarden verder aan te pakken. Bij kopen op afbetaling, de zogenoemde verzendhuiskredieten, kent 27 procent een betalingsachterstand. Net zoals banken over voldoende buffers moeten beschikken, moet voorkomen worden dat huishoudens te hoge schulden aangaan. ‘Ik wil de risico’s zoveel mogelijk inperken, omdat kredietverlening voor kwetsbare klanten tot grote financiële problemen kan leiden’, aldus minister Hoekstra.
 
Wiswassen tegengaan
Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. De minister zal samen met de sector en toezichthouders onderzoek doen om de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling te versterken.
 
Innovatie en duurzaamheid
Een financiële sector die klaar is voor de toekomst moet innovatief en duurzaam zijn. De minister wil daarom in gesprek met de sector over een actieve bijdrage aan de CO2-reductie uit het Klimaatakkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.