CDA-Kamerlid Anne Kuik betoogde donderdag in de Tweede Kamer dat Pieter Omtzigt - samen met een aantal andere Kamerleden - jarenlang geknokt heeft om alle informatie in de toeslagenaffaire boven tafel te krijgen en de problemen van duizenden gedupeerde ouders op te lossen. En dat juist op dat punt in de notulen van de Ministerraad een bizar beeld ontstond, waar kritische Kamerleden als het probleem werden beschouwd in plaats van het leed van de gedupeerde ouders.

De volledige inbreng van Anne Kuik is via deze link te lezen. 

Uitspraken over Kamerleden
Anne Kuik liet weten dat dit debat voor het CDA de conclusies bevestigt die wij in januari ook al trokken: het voltallige kabinet is terecht afgetreden. Na de uitleg van alle ministers over de uitspraken die zij over Kamerleden deden, en in welke context, gaf zij het volgende aan:

Kuik: “De premier en de ministers van Financiën en Sociale Zaken hebben erkend dat het niet ondanks, maar dankzij de vragen van Pieter Omtzigt en Renske Leijten e.a. was dat het kabinet uiteindelijk in actie is gekomen. Deze ministers hebben uitgelegd waar hun uitspraken over Kamerleden vandaan komen en in welke context. Zoals frustratie, of zorgen over de uitvoering. Maar ik mis in die notulen nog wel wat, en dat steekt. We lezen maar één kant over hoe de inzet en input van Kamerleden wordt beoordeeld. We hadden graag gezien dat in deze notulen ook die andere kant, over dat de Kamerleden gelijk hadden, had gestaan.”

Wopke Hoekstra legde tijdens het debat, in zijn rol als minister van Financiën, uit dat de werkelijkheid een stuk genuanceerder is dan het beeld dat de notulen in eerste instantie oproepen. Dat genuanceerde beeld is in de tweede termijn na vragen van Anne Kuik nog eens bevestigd. De motie van afkeuring die DENK vervolgens indiende, wilde de CDA-fractie en een Kamermeerderheid daarom niet steunen.

Grondwettelijke toetsing
Tijdens het debat diende Kuik tevens een motie in met steun van een brede Kamermeerderheid, waarin ze voorstelt om het verbod op constitutionele toetsing uit de Grondwet te schrappen. Daarnaast stelde ze voor om een kaderwet toezicht in te dienen, die de onafhankelijkheid van toezichthouders borgt. Tot slot moet de nieuwe regering binnen een jaar voorstellen doen voor een nieuw sociaal contract, zoals Pieter Omtzigt doet in zijn boek. Naast het rechtdoen van de ouders, wat voor de CDA-fractie prioriteit nummer 1 is, moeten er ook stappen gezet worden voor een betere rechtsstaat.

Kuik: “We moeten toe naar een nieuw sociaal contract. De tien punten die Omtzigt in zijn boek noemt zouden eigenlijk allemaal moeten worden overgenomen. Zoals een nieuwe balans tussen macht en tegenmacht. Naar een overheid die er is voor de mensen. Naar een cultuur waar het oplossen van concrete problemen weer centraal staat en niet de beeldvorming. En voorzitter, laat dat ook een les zijn voor ons zijn als Kamer.”

Motie-Kuik

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de kinderopvangtoeslagaffaire meerdere weeffouten in het Nederlandse politieke en bestuurlijke systeem heeft blootgelegd,

Overwegende dat als gevolg hiervan de rechten en de bescherming van Nederlandse burgers in het gedrang zijn gekomen,

Overwegende dat dit heeft geleid tot een breuk van vertrouwen tussen overheid en burger en dat dit vertrouwen tussen overheid en burger hersteld moet worden,

Overwegende dat anders dan in de meeste andere rechtsstaten Nederlandse rechters wetten die door de Kamer zijn aangenomen niet kunnen toetsen aan de Nederlandse Grondwet, terwijl daarin de belangrijkste fundamentele rechten van de burger zijn vastgelegd,

Verzoekt de regering binnen een jaar wetsvoorstellen in te dienen om artikel 120 van de Grondwet te schrappen en om een kaderwet toezicht in te dienen, die onafhankelijkheid van toezichthouders borgt, 

Verzoekt de (nieuwe) regering de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand te nemen,

En verzoekt de nieuwe regering binnen een jaar de concrete voorstellen voor een nieuw sociaal contract te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kuik
Dassen
Azarkan
Simons
Segers
Van der Plas
Pouw-Verweij
Klaver
Den Haan
Ouwehand
Jetten
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.