Ondanks het feit dat we vele miljoenen investeren in werkgelegenheid en er objectief gezien vacatures genoeg zijn, lukt het vele mensen niet om aan een betaalde baan te komen. Mensen willen graag werken, maar blijkbaar maken we het toch te ingewikkeld. Die constatering deed CDA woordvoerder Sociale Zaken René Peters bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Loondispensatie
In het regeerakkoord staan maatregelen die moeten helpen deze impasse te doorbreken. Een van die maatregelen is de mogelijkheid tot loondispensatie. Op dit moment is de staatssecretaris bezig met het uitwerken en doorrekenen van de plannen. Wat het CDA betreft moet daarbij aan een vijftal randvoorwaarden worden voldaan. “Ten eerste moet het voor werkgevers lonend en gemakkelijk zijn om mensen in dienst te nemen, want anders doen ze het niet. Ten tweede moet het voor werknemers te allen tijde ook financieel lonend zijn om te gaan werken. Ten derde moeten voor werknemers de administratieve lasten niet te groot worden. Ten vierde moet voor werknemers die vallen onder de andere regelingen, zoals dat nu al is, veranderingen niet gaan gelden. En ten vijfde moet voor mensen die niet kunnen werken binnen een reguliere setting, passend of beschut werk beschikbaar zijn, en wel veel meer dan nu het geval is.” Peters was benieuwd of er aan deze randvoorwaarden zal worden voldaan, en wanneer de uitwerking van de plannen van de staatssecretaris gereed is.

Kinderopvang
Het CDA vindt het belangrijk dat ouders zich kunnen ontplooien en dat werken loont, maar ook dat kinderen opgroeien in een veilige en leerrijke omgeving. Het is belangrijk dat onderwijs en kinderopvang goed op elkaar aansluiten. Regelgeving staat hierbij echter regelmatig in de weg. Er is een taskforce opgericht om de samenwerking tussen onderwijs en opvang te vergemakkelijken. Peters wilde graag weten hoe het staat met de opvolging van de adviezen uit het rapport van de taskforce.

Schulden en armoede
Het CDA is blij met de paragraaf in het regeerakkoord die aan schulden en armoede is gewijd. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen moeite om rond te komen. Ruim 400.000 mensen hebben problematische schulden. Peters: “Dat is nog een voorzichtige schatting, want de cijfers van de Algemene Rekenkamer zijn nog veel hoger. Per jaar helpen we met alle inzet en goede bedoelingen nog geen 10.000 mensen aan een schone lei. Voor mij, en voor ons allemaal denk ik, is de aanpak van schulden dan ook het belangrijkste en meest urgente probleem dat de coalitie aan kan pakken.”

Voor de bestrijding van armoede wordt extra geld vrijgemaakt. Peters: “Dat is mooi, zeker voor kinderen. Maar het is nog niet zo gemakkelijk ervoor te zorgen dat het geld inderdaad op de juiste plek terechtkomt. Lang niet alle mensen die in armoede leven melden zich aan het gemeenteloket. En lang niet alle mensen worden door de gemeenten gevonden. Er blijft dus nog vaak het een en ander op de plank liggen. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat het aan gemeenten al beschikbaar gestelde geld op de juiste manier besteed wordt? En wanneer komt de staatssecretaris met een plan voor de besteding van de extra middelen?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.