Nadat de stikstofaanpak voor de zomer in een impasse was gekomen, heeft het CDA eerst via een onafhankelijke bemiddelaar en later in augustus gepleit voor een echte herstart van de stikstofaanpak. Met het rapport van dhr Remkes is daar de basis voor gelegd waarmee het vertrouwen tussen landbouworganisatie, provincies en het kabinet kon worden hersteld. Alleen samen bereiken we een toekomst met een vitaal platteland en natuurherstel.

Vandaag zet het kabinet een belangrijke eerste stap in het bieden van perspectief en duidelijkheid. Het besef dat wij boeren en tuinders vandaag en in de toekomst nodig hebben, staat nu duidelijk op het netvlies van het kabinet. Tegelijkertijd ligt er een grote opgave die veel veranderingen en onzekerheid met zich meebrengt. Daarin is oog hebben voor elkaar en niet polariseren een taak van ons allemaal.

Het is een omvangrijk pakket aan maatregelen wat nadere bestudering vraagt. Het is van groot belang om te komen tot een landbouwakkoord waarbij het CDA een appel doet op alle betrokken partijen om hieraan een bijdrage te leveren.

De eerste taak in de uitvoering is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de PAS-melders. Daarom is het goed dat heb kabinet hiervoor 250 miljoen aan provincies geeft om direct maatregelen te kunnen nemen. Daarvoor is het een goede zaak dat er iets wordt gedaan tegen de ‘wildwesttoestanden’ met betrekking tot het opkopen van stikstofruimte. De eerste prioriteit hiervoor is zoals Remkes ook adviseerde: het legaliseren van PAS-melders en het herstellen van de natuur. Daarnaast zijn wij positief over het feit dat de opkoopregeling voor piekbelasters voor een grotere groep beschikbaar wordt gesteld. Wel roepen we het kabinet op om nog dit jaar duidelijkheid te geven over de exacte definitie van de piekbelasters.

De plannen voor bodem en water laten duidelijk zien dat onze strijd tegen het water niet alleen iets is vanuit het verleden maar ook in de toekomst grote uitdagen met zich meebrengt. Het CDA zal kritisch kijken naar de gevolgen hiervan voor de ruimtelijke opgaven voor landbouw, woningbouw en industrie.

Nu het aankomt op de uitvoering is het allerbelangrijkste dat het kabinet in overleg blijft met alle betrokken partijen. Alleen samen met landbouworganisaties, provincies, natuurorganisaties en waterschappen kunnen we deze veranderingen bereiken. Voor een vitaal platteland met boeren, tuinders en gezonde natuur waar het fijn wonen en werken is.

Derk Boswijk
Tweede Kamerlid
-----

We doen het in samenspraak

Samenspraak is het live spreekuur van het CDA. In deze editie beantwoorden Kamerlid Derk Boswijk en voorzitter van het Agro Netwerk Cees de Jong op woensdag 30 november van 20:00 tot 20:45 uur live vanuit het partijbureau al uw vragen over landbouw, stikstof en perspectief voor boeren en tuinders. Het live spreekuur is te volgen via de CDA website, Facebook-, Instagram- en YouTube-pagina van de partij. Vragen kunt u vooraf indienen via de website en Instagram.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.