Vandaag heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de analyse van ons verkiezingsprogramma gepubliceerd. We zien dat een aantal maatregelen door het PBL als verstandig en effectief worden beschouwd, zoals isolatie van woningen en kantoren. Ook een versnelde invoering van hybride gasketels naast de wijkaanpak kan op goedkeuring rekenen, evenals het gebruik van groen gas. Tegelijkertijd zijn er een aantal punten die het PBL anders waardeert dan het CDA en dat is het meest pregnant bij de Europese inzet.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder: “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor toekomstige generaties. Dat vraagt om een stevige ambitie. Het CDA heeft deze ambitie. Het Klimaatakkoord van Parijs is ons vertrekpunt, net als een circulaire economie. Wij zullen datgene doen dat nodig is om hieraan invulling te geven. En de afgelopen vier jaar hebben we stevige stappen gezet, zoals de totstandkoming van het Klimaatakkoord en de uitvoering daarvan.”

Gezamenlijk en Europees klimaatbeleid

Het CDA kiest voor een gezamenlijk klimaatbeleid in en met Europa. Dat is het meest effectief en zorgt voor een gelijk speelveld van onze bedrijven. Denk aan het beprijzen van CO2-uitstoot, bronmaatregelen voor auto’s en apparaten. Mede door actie vanuit onze partij de afgelopen jaren gaat Europa haar doelstellingen aanscherpen. Dat is goed nieuws. Maar juist op dat punt zien we een verschil van waardering met het PBL.

Kandidaat-Kamerlid Henri Bontenbal: “Het verschil in waardering zien we terug in het feit dat het besluit van de Europese Raad om het Europese klimaatdoel te verhogen naar 55% CO2 reductie in 2030 in de kwantitatieve doorrekening niet is meegenomen. Voor onze partij die juist inzet op een Europese aanpak, pakt dat door de uitgangspunten van de PBL-analyse onvoordelig uit. Het gevolg daarvan is dat als je de systematiek van het PBL volgt, we suboptimale maatregelen moeten nemen om goed uit de verf te komen. Dat vinden wij een omgekeerde werkelijkheid en daar passen wij dus voor. Het feit dat we midden in een coronacrisis zitten, is voor de papieren werkelijkheid van de modellen niet relevant, maar in de realiteit natuurlijk wel. Onze keuze voor een programma op hoofdlijnen wordt daarmee afgestraft.”

Emissiereductie industrie

Bindende afspraken met bedrijven tellen op papier niet mee, maar zullen straks wel het verschil gaan maken voor de vergroening van onze industrie en daarmee het behoud van echte banen. Dat geldt ook voor de 12 energie-icoonprojecten uit het verkiezingsprogramma. Hiervoor heeft het CDA ook extra geld gereserveerd. We hebben daarmee nadrukkelijk oog voor de medewerkers van deze bedrijven en alle bedrijven die daar in de keten van afhankelijk zijn.

Henri Bontenbal: “En daarmee komen we op de waardering van het waterbedeffect en weglekeffecten. Het PBL geeft alleen bandbreedtes, maar doet geen uitspraak of dit effect wel of niet optreedt. Daarmee worden de uitkomsten van de analyse ten aanzien van de emissiereducties in de industrie weinig bruikbaar. Wel waarschuwt het PBL terecht voor weglekeffecten buiten Nederland en Europa. Tenslotte vindt het CDA dat je de plannen voor 2030 zou moeten bezien in het licht van de opgave richting 2050, zodat ook daar de juiste investeringsbeslissingen worden genomen.”

Als Nederland nemen we samen met het bedrijfsleven en haar medewerkers onze verantwoordelijkheid, door heldere afspraken te maken met de industrie over haar verduurzaming richting 2050. Dat doen we op zo’n manier dat we de werkgelegenheid in Nederland houden en de emissies worden gereduceerd in plaats van dat ze  weglekken naar het buitenland.

Betrek inwoners bij klimaatbeleid

Het CDA wil tot slot dat de inwoners van Nederland betrokken worden bij het klimaatbeleid. We ondersteunen lokale energiecoöperaties en willen dat inwoners hun stem kunnen laten horen in een nationaal burgerberaad.

Agnes Mulder: “Daarnaast kunnen inwoners zelf aan de slag met de verduurzaming van hun woning door energiebesparing. We helpen daarbij door het delen van kennis en subsidies waar nodig. De commissie van Geest concludeert dat zonder draagvlak de klimaat en energietransitie geen toekomst heeft. De Europese plannen ‘Fit For 55%’ zullen wij ook met die bril op bekijken. Aanscherping van het Nederlandse klimaatbeleid kunnen we niet zonder onze burgers doen. Daarom willen we dat ook een burgerberaad meedenkt met de maatregelen die nodig zijn om de doelen te halen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.