22 maart 2013

Rog: geen verplichting tot CITO toets dankzij CDA

Gisteren heeft de Kamer gedebatteerd over het voorstel van de regering om de CITO eindtoets te verplichten. De staatssecretaris wil de centrale CITO eindtoets verplicht stellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te kunnen vergelijken. Vooraf had het CDA aangegeven alleen in te kunnen stemmen met het wetsvoorstel als het op voor het CDA belangrijke punten zou worden aangepast. Michel Rog zei tijdens het debat met de staatssecretaris: "Wij vinden een eindtoets een goed idee maar het gaat ons te ver om CITO op dit terrein een monopolist te maken. Wat ons betreft kunnen scholen ook voor een andere goede eindtoets kiezen. We zijn dan ook blij dat de keuzevrijheid van scholen om voor een eigen toets te kiezen niet wordt aangepast". 

Ook heeft het CDA al eerder aangegeven dat gekeken moet worden of op termijn het leerlingvolgsysteem de verplichte eindtoets kan vervangen. ‘Met een leerlingvolgsysteem hebben we als het ware een film in handen van het kind die de ontwikkeling laat zien gedurende de schooltijd’, aldus Rog. “De eindtoets is meer een foto die de momentopname laat zien. Dat geeft een minder goed beeld.”

Het CDA wil voorkomen dat de CITO-toets als allesomvattend wordt gezien. Het is een momentopname, en de toets laat ook niet alle vaardigheden van kinderen zien. Michel Rog: "Ik ben erg blij met de afspraken die we samen met D66 met de coalitie hebben kunnen maken waarbij het wetsvoorstel op alle voor het CDA wezenlijke punten is veranderd. Bovendien ben ik blij dat het ons is gelukt om de angel te halen uit de laatste moment afspraken van de coalitie die alsnog zouden leiden tot versterking van de positie van de eindtoets. Het CDA heeft altijd aangegeven dat het schooladvies leidend moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs en dankzij de gezamenlijke inzet van CDA en D66 is gelukt dit in het wetsvoorstel te verankeren."  

Het CDA heeft ook een motie ingediend tijdens het debat om te voorkomen dat het openbaar maken van de scores van de eindtoets zal leiden tot ranglijstjes. Michel Rog: "De eindtoets is bedoeld om te laten zien wat het niveau van het kind is op het moment van afname. De eindtoets is nooit bedoeld om scholen met elkaar te vergelijken. Voor de ene school is namelijk een hoge gemiddelde score een peulenschil en voor de andere school is een gemiddelde lagere score een reuze prestatie. Daarom hebben wij de staatssecretaris opgedragen om de eindscores niet te openbaren zonder daarbij ook informatie aan te leveren over andere kwaliteitsaspecten van de school. Immers, de school is meer dan taal en rekenen alleen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.