20 januari 2012

Strategisch Beraad presenteert: Kiezen en Verbinden

Vandaag heeft Aart Jan de Geus het rapport van het Strategisch Beraad, Kiezen en Verbinden, gepresenteerd. Het Strategisch Beraad heeft een christendemocratische koers voor de komende jaren ontwikkeld. Aart Jan de Geus: “We vragen van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage”. In het rapport worden acht oplossingsrichtingen voor de toekomst uitgewerkt. 


Hieronder vindt u de presentatie van Aart Jan de Geus:
“Wie kijkt naar het Nederland van vandaag ziet welvaart en voorspoed, maar ook ontevredenheid en zorgen. Nederland is een prachtig land: hoge inkomens, lage werkloosheid en mensen leven steeds langer. We zien volop initiatief van vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. Maar dit beeld heeft ook een keerzijde. De economische crisis drukt zwaar en maakt duidelijk dat we de afgelopen jaren in meerdere opzichten op te grote voet hebben geleefd. De staatsschuld die rust op de schouders van de (toekomstige) werkende bevolking betekent dat iedere werknemer voor € 50.000 in het rood staat, en over tien jaar is dat € 65.000. Om die reden gaan we een periode van dringende zuinigheid tegemoet. De verharding in de samenleving leidt tot gevoelens van vervreemding en onveiligheid. En op wereldschaal zien we de opkomst van nieuwe economieën, een kolossaal milieuvraagstuk en een internetrevolutie die de samenleving drastisch veranderen. Die vraagstukken dwingen ons tot antwoorden, voor nu, maar zeker voor onze kinderen.


De opdracht
Die opdracht heeft het CDA gegeven aan het Strategisch Beraad. 22 CDA leden uit alle hoeken van de partij en met een heel verschillende achtergrond stonden voor de taak om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de komende tien à vijftien jaar. Dit rapport wordt op 21 januari aan de leden gepresenteerd als voorzet voor een discussie in het land. 


Het christendemocratisch antwoord: visie
De antwoorden voor de vragen van morgen zijn geformuleerd op basis van het christendemocratisch denken. Wij hebben deze ankerpunten geplaatst in de huidige tijd. Voor het CDA is ieder mens van waarde en ieder mens komt pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd dat de overheid een stap terug moet doen, kunnen creatieve oplossingen uit de samenleving komen. Meer dan voorheen vraagt dat van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage. 


• Nieuw bewustzijn is gericht op een duurzame toekomst, in de meest brede zin van het woord, voor alles wat waardevol is. Het gaat over een veilige en leefbare omgeving, over schone energie en het behoud van de natuur, maar evengoed over solide overheidsfinanciën en een duurzame economie. Nieuw bewustzijn gaat ook over respect en moraliteit, van burgers en bestuurders. 
• Nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit, over saamhorigheid met elkaar. Mensen nemen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De overheid is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan de samenleving. In een betrokken samenleving vinden nieuwkomers en achterblijvers hun plek en weet iedereen - jong en oud - zich gekend en geborgen. 
• De bijdrage betreft de vraag aan iedereen om naar vermogen mee te doen. Niemand staat aan de kant. Bepalend is niet waar je vandaan komt, maar wie je bent en wat je doet. 


Het christendemocratisch antwoord: acht oplossingsrichtingen
Vanuit die christendemocratische visie heeft het Strategisch Beraad oplossingsrichtingen geformuleerd voor acht grote uitdagingen voor de toekomst: 1) Identiteit en pluriformiteit, 2) Via Europa in de wereld, 3) Duurzame dynamiek, 4) Kennis maakt het verschil, 5) Waardevolle gezondheid, 6) Maatwerk in solidariteit, 7) Degelijke financiën en tot slot 8) de slagvaardige overheid. 


Drie voorbeelden:
* Duurzame dynamiek ~ Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal. We moeten ook ons energieverbruik verminderen, door beter te bouwen en schoner te rijden. Van een ouderwetse economie die grondstoffen en goederen verbruikt, moeten we innovatief omschakelen naar een circulaire economie waarin grondstoffen en materialen worden bewaard en hergebruikt.
* Kennis maakt het verschil ~ De leerplicht moet doorlopen tot een startkwalificatie is behaald. 
We moeten kennis en vakmanschap levenslang op peil houden. Onderzoek en innovatie, op universiteiten en in het bedrijfsleven, moeten hun internationale positie versterken. 
* Degelijke financiën ~ Het CDA wil de overheidsschuld reduceren, om te voorkomen dat onze kinderen zich blauw betalen aan rente. De bankwereld moet op orde worden gebracht, met goed toezicht op financiële instellingen en producten. Het beleid in de woningmarkt moeten worden gericht op eigen woning bezit, en op kansen voor jongeren om een huis te kopen of een betaalbare huurwoning te vinden. De hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm dient het doel van aflossing  onvoldoende. Veranderingen zijn mogelijk, maar moeten schokvrij vorm krijgen om te voorkomen dat de woningmarkt instort en dat mensen met gewone inkomens met verhoogde lasten worden opgezadeld. Een zorgvuldige benadering houdt in dat niet alleen de hypotheekrenteaftrek wordt bezien, maar ook het belastingstelsel in bredere zin, het huurbeleid en het grondbeleid. 


De weg ernaartoe: vijf hervormingsbewegingen
Deze agenda laat zich vertalen in vijf grotere hervormingsbewegingen:
Van vrijblijvend naar betrokken: betrokken op elkaar, de samenleving en de toekomst van de aarde;
Van grenzen naar ruimte: ruimte voor bouwen, ondernemen, kennismigranten en maatschappelijk initiatief;
Van nazorg naar voorzorg: voorzorg voor werk, gezondheid en ouder worden; 
Van polarisatie naar participatie: participatie in leren, werken, buurten en sporten; 
Van verbruiken naar waarderen: waarderen van grondstoffen, energie, menselijk kapitaal en innovatie. 


De politieke weg ernaartoe
Voor de uitvoering van de strategische agenda kiest het CDA voor het radicale midden: heldere keuzes in beleid, en de verbinding tussen oud en jong, geboren en nieuwe Nederlanders, stad en platteland, alsook de wereldschaal van de economie en de menselijke maat van de gemeenschap.
Download hier het rapport van het Strategisch Beraad, Kiezen en Verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.