22 juni 2018

Van der Molen: Doorgeslagen verengelsing in het onderwijs tegengaan

Om Nederland staat geen hek en dat moet ook zo blijven. Maar wat het gebruik van het Engels in het onderwijs betreft, is voor het CDA de grens niet alleen bereikt maar ook overschreden. CDA-woordvoerder Harry van der Molen (Hoger onderwijs) liet deze week in debat met minister Van Engelshoven van OCW weten dat het Nederlands als voertaal op onderwijsinstellingen niet in de uitverkoop mag worden gezet. Dit gaat uiteindelijk ten koste van het Nederlands en de Nederlandse student zelf.

In een brief aan de Kamer stelt de minister dat ‘de versterking van de internationale dimensies in het onderwijs toegevoegde waarde kan hebben voor de student, de onderwijsinstelling en voor de Nederlandse kenniseconomie’. Maar op onderdelen lijkt er in deze brief sprake te zijn van een verzwakking van het voornemen in het regeerakkoord om strenger te handhaven op onnodig Engelstalig onderwijs. Van der Molen: “Het CDA begrijpt dat er situaties zijn waarin de arbeidsmarkt of het onderzoeksveld zo internationaal is, dat de keuze voor het Engels volstrekt logisch is. Afgaand op de voorgestelde plannen over de omgang met Engels in het hoger onderwijs, maken wij ons echter toch zorgen over de keerzijden van dit internationaliseringsbeleid.”

De minister stelt nu dat Engels alleen weloverwogen gebruikt mag worden en dat het in het belang van de kwaliteit moet zijn. Hierbij geeft de minister nog wel aan dat rekening gehouden dienen te worden met de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten. Van der Molen: “De minister gaat hierbij dus al uit van Engelstalig onderwijs. Waarom niet gekozen voor tweetaligheid als uitgangspunt van het beleid?”

Daarnaast heeft het CDA ook de nodige zorgen rondom het handhaven en het terugdraaien van de keus voor een opleidingstaal. “De minister lijkt dit nu volledig aan de instellingen over te laten als blijkt dat niet het Engels maar het Nederlands past bij de opleidingsdoelen. Terwijl ze ook aangeeft dat als blijkt dat het onvoldoende gebeurt ze verdergaande maatregelen neemt. Ik ben benieuwd welke maatregelen de minister dan kan nemen en wanneer het volgens de minister nodig is om die te gebruiken. Vooropgesteld: het CDA zal niet akkoord gaan met een wet die het Nederlands als standaardtaal van ons onderwijs ter discussie stelt.”

De minister wil de inspectie vragen om thematisch onderzoek te gaan doen. Wat het CDA betreft is dit voor handhaving te dun. “Want wat als de inspectie nee zegt, omdat het hen bijvoorbeeld op dat moment niet uitkomt? Ook wordt niet duidelijk hoe vaak er naar gekeken moet worden. Wij willen dat in een wetsartikel wordt vastgelegd dat de inspectie hier om het jaar naar kijkt.”

Tot slot vroeg Van der Molen in het kader van het MBO aandacht voor de situatie rondom de Duitse grensstreek, door bijvoorbeeld naar de omkeerregeling te kijken. Daarnaast vroeg hij de minister om te kijken naar het voorstel van de gedeputeerde van Overijssel, Eddy van Hijum, over het wederzijds erkennen van de beroepskwalificaties in het MBO. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden meegenomen in verdragen met Duitse deelstaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.