08 maart 2019

AGV stelt nieuwe Strategie Bodemdaling en nieuwe Nota Peilbeheer vast.

Het tegengaan van de bodemdaling door een wijziging van het peilbeheer is binnen de waterschappen en ook bij AGV steeds meer een politiek thema, dat gekoppeld wordt aan de klimaatverandering en waarover verschillend wordt gedacht. Bij de bodemdaling door inklinking in de veenweidegebieden komen ook broeikasgassen vrij, dus er vindt ook emissie van CO2 plaats. Partijen zoals Water Natuurlijk, de PvdA en de Partij voor de Dieren willen zo snel mogelijk de bodemdaling stoppen en dat zou het CDA ook graag willen, maar niet door direct iedere peilverlaging te blokkeren.

Bodemdaling is echter geen nieuw fenomeen, want met de drooglegging, de ontwatering, van West-Nederland, is het een proces dat al sinds het jaar 1100 aan de gang is. Vaak wordt er onvoldoende onderscheid gemaakt tussen het peilbeheer van het oppervlaktewater (het peilbeheer van de waterschappen) en de grondwaterstand (in beheer bij provincies, gemeenten en waterschappen). De landbouw krijgt vaak ten onrechte de zwarte piet toegespeeld. De bodemdaling heeft veel meer oorzaken, is ook complex en wordt zeker ook verergerd in perioden van droogte.

Voor het CDA gold altijd het adagium ‘peil volgt functie’. Er wordt over ‘functie’ gesproken als het gaat over de bestemming die de provincie en de gemeenten aan het gebruik van de gronden hebben toegewezen. Bij het vorige coalitieakkoord bij waterschap AGV, in 2015, vonden de partijen elkaar op het compromis ‘de functie wordt gefaciliteerd’. Het waterschap zou, vanuit het oogpunt van waterbeheer de provincies eventueel kunnen adviseren tot het toedelen van een andere bestemming (functie).

Om de bodemdaling af te remmen zal voortzetting van de peilverlagingen op langere termijn niet meer mogelijk zijn. Het CDA wil geleidelijk omschakelen. Het bestuur van waterschap stelde op in februari van dit jaar een nieuwe Strategie Bodemdaling vast, waarin wordt toegewerkt naar een wijziging van het peilbeheer in 2030. Tot die tijd krijgen agrariërs de tijd om met experimenten zoals onderwaterdrainage om te schakelen naar andere bedrijfsmodellen en andere teelten. Ook bij de provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland staat de bodemdaling op de agenda. Zie ook het artikel over de nieuwe Strategie Bodemdaling en nieuwe Nota Peilbeheer op de website van het waterschap AGV.

Onderscheid peilbeheer oppervlaktewater van grondwater!
In stedelijke gebieden is de bodemdaling ook problematisch vanwege de schade aan funderingen van woningen, bedrijfspanden en infrastructuur. Afgelopen week werd de nieuwe Nota Peilbeheer vastgesteld. Daarbij vroeg het CDA in een motie die werd aangenomen om een actieve communicatiestrategie van het waterschap, met publicatie van een begrippenlijst om woorden zoals peilbeheer van oppervlaktewater en grondwaterstand goed te onderscheiden. In diverse media en politieke uitingen worden die begrippen nogal eens door elkaar gehaald en misleidend voorgesteld, alsof de problemen van de fundering van huizen voornamelijk een gevolg zouden zijn van het peilbeheer t.b.v. de landbouw.

Gerard Korrel, onze dagelijks bestuurder bij AGV: 'Naast onderzoek doen naar de effectiviteit van maatregelen, moeten we ons als overheden de komende tijd richten op het ondersteunen van initiatieven uit de regio. We willen hieraan bijdragen vanuit onze verantwoordelijkheid als waterbeheerder. Tegelijkertijd is waterbeheer maar één element in het samenspel van mogelijke maatregelen om bodemdaling te remmen. De samenwerking met provincie en gemeente is daarom onmisbaar om tot een toekomstbestendige polder te komen.'

Wim Zwanenburg, lijsttrekker voor het CDA-AGV bij de waterschap verkiezingen: ‘Je ziet dat in veel media zaken zoals bodemdaling, peilbeheer van oppervlaktewater en grondwaterstanden onjuist en verwarrend worden voorgesteld. Veel kiezers wordt de vrees aangejaagd dat de fundering van hun huis dreigt scheef te zakken door een onjuist peilbeheer bij de waterschappen van de oppervlaktewateren. Wij ontkennen niet dat er problemen zijn met funderingen of verzakkingen. De verandering van het klimaat en een droogte zoals afgelopen zomer hebben zeker invloed. Maar die funderingsproblemen tracht het waterschap juist te voorkomen. Tijdens de extreme droogte werden de juiste maatregelen genomen, zoals die van extra watertoevoer naar de Watergraafsmeer. Het was heel opmerkelijk dat de PvdA-fractie in het bestuur van het waterschap tegen de nieuwe Nota Peilbeheer stemde. CO2-uitstoot terugdringen willen wij ook, maar je moet wel effectieve maatregelen nemen en onderzoek doen naar effectief beleid. Je moet ook draagvlak creëren bij de partners die je nodig hebt bij de uitvoering van het beleid, in dit geval dus ook bij de melkveehouders en specifiek, gebiedsgericht te werk gaan’.

Bekijk hier de vergadering bij AGV en de stukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.