14 maart 2020

AGV stemt voor duurzaam Groengas uit Biogas

Op 11 maart stemde het Algemeen Bestuur in met de productie van groengas uit biogas. Met een Groengasinstallatie kan waterschap AGV biogas omzetten in Groengas. Dit gas is in samenstelling gelijkwaardig aan aardgas en kan ingezet worden als brandstof voor de transportsector of de verwarming van woningen.

Waterschap Amstel, Gooi, Vecht (AGV) produceert biogas uit zuiveringsslib. Dit slib is een van de restproducten uit het zuiveringsproces. In een slibvergistingsinstallatie van AGV wordt uit het zuiveringsslib biogas geproduceerd. In de huidige situatie wordt dit gas door AEB verwerkt tot elektriciteit en warmte die AGV weer deels zelf afneemt voor de zuiveringsprocessen. Dit contract eindigt in 2020. AEB wil het contract niet verlengen, omdat het niet rendabel is en de WKK van AEB te klein voor de huidige hoeveelheid biogas, is deze aan het einde van levensduur en zeer storingsgevoelig. Als gevolg daarvan worden regelmatig grote hoeveelheden biogas afgefakkeld. Het realiseren van een andere afzetmogelijkheid voor dit biogas is daarom noodzakelijk. 

AGV kiest om te investeren in de bouw en exploitatie van een groengasinstallatie om zijn biogas op te werken tot groengas. Groengas is namelijk geschikt om in te voeren op het aardgasnet (biogas is daarvoor ongeschikt) en kan ook worden ingezet als transportbrandstof. Biogas dat wordt omgezet naar groengas verdringt zo fossiel aardgas op het gasnet en is daarmee een van de transitiepaden om van fossiel aardgas los te komen. Door de productie van groengas levert AGV een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie en zorgen we ervoor dat we een grondstof maatschappelijk beschikbaar maken en inzetten waar het de meeste waarde toevoegt. Het groengas kan eventueel ook door AGV worden gebruikt. Zie hier, hoe het werkt. 
    
In 2015 heeft het Algemeen bestuur besloten een voorbereidingskrediet te verlenen voor de voorbereiding voor de bouw van een groengasinstallatie. De voorbereidingsfase was begin dit jaar (2020) afgerond. 
Het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloot in maart van dit jaar (na een uitgebreide Commissievergadering in februari, die nog eens werd voorafgegaan door een uitgebreide Technische Sessie) tot de volgende fase: de bouw en exploitatie van de installatie. AGV/Waternet werkt daarin samen met een degelijke externe marktpartij.

AGV mist inhoudelijke expertise voor de bouw en exploitatie van de installatie voor het omzetten van biogas in groengas. Daarnaast heeft het onvoldoende marktkennis voor de verkoop van groengas. In de contractuele overeenkomst met deze partij blijft AGV volledig eigenaar van de groengasinstallatie. In deze samenwerking neemt AGV het investeringsrisico en draagt de marktpartij het bouwkostenrisico, het exploitatierisico en het opbrengstenrisico (afzetvolume en verkoopprijs). 

De opinie van het CDA
Het CDA is het AB van waterschap AGV altijd voorstander geweest voor het opwerken tot groengas en van deze samenwerkingsconstructie. Er is sprake van een sluitende business case en een goed vangnet voor eventuele tegenvallers. De fractie heeft zich ook verdiept in de governance (goed bestuur) van die aparte entiteit. Deze opzet maakt het beter mogelijk het publieke belang periodiek te herijken en, wanneer nodig, tot andere keuzes te kunnen komen. In de komende periode wordt de juridische entiteit op basis van de noodzakelijke fiscale zekerheid en van bovengenoemde uitgangspunten nader uitgewerkt en voor definitieve oprichting ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.  
 

Zie ook voor de vergaderingen en de stukken:
Februari:
Vergadering Commissie voor advies en bijstand 13-02-2020.

Uitvoeringskrediet Groengasinstallatie rwzi Amsterdam West.
Maart:
Vergadering Algemeen bestuur 11-03-2020.

Zie ook:
Schoon gas uit Amsterdams rioolwater.

Hier het artikel uit Het Parool over de groengasinstallatie:
Westpoort krijgt fabriek om van afvalwater groengas te maken.

Een artikel uit Trouw over Groengas:
Groen gas zet meer zoden aan de dijk dan groene stroom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.