28 december 2018

Exoten opsporen en bestrijden? Ja.

In het NRC Handelsblad van 10 december 2018 schreef natuurliefhebber Aleid Offerhaus een opinieartikel. “Dood onder geen beding invasieve exoten en spoor ze niet op”, adviseerde zij. De meeste waterschappers denken hier anders over. Door de klimaatsverandering komen er voortdurend nieuwe soorten bij. Binnen deze groep hebben we te maken met een aantal invasieve exoten. Deze hebben om met Offerhaus te spreken “de euvele moed om schadelijk te zijn”. Dat wil zeggen dat ze inheemse soorten verdringen, en ook een aantasting vormen van andere natuurwaarden, zoals de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Europa heeft een lijst opgesteld met bijna 50 van dergelijke schadelijke soorten.

Exoten gevaar voor biodiversiteit en dijkstabiliteit

Waterschappers hebben de ervaring dat invasieve exoten het leefmilieu van planten en dieren aantasten en inheemse soorten verdrijven. Dat maakt de natuur armer. Een voorbeeld, de Amerikaanse rivierkreeft. Deze heeft “de euvele moed” in daden omgezet: de inheemse kreeften zijn verdwenen als gevolg van een door hen geïmporteerde ziekte waar ze zélf immuun voor zijn. Doordat ze bodemplanten opvreten in sloten met goede waterkwaliteit, verslechtert de kwaliteit in een rap tempo. Als gevolg hiervan verslechteren de leefomstandigheden door achteruitgang van waterkwaliteit. Ook nemen de woekerende waterplanten toe die het licht wegnemen dat zo belangrijk is voor een goed ecologisch watermilieu. Ze graven gangen in natuurvriendelijke oevers en dijken. Daarmee bedreigen ze het leefmilieu van inheemse dieren en ook dat van de mens. Muskusratten en ganzen zijn ook niet gezond voor dijkveiligheid, leefmilieu voor dier en plant en waterkwaliteit. We begrijpen dan ook niet waarom een natuurliefhebber als Offerhaus de komst van invasieve exoten een verrijking noemt.

De CDA-fractie in het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft regelmatig, tezamen met de PvdA fractie, aangedrongen op een meer adequate bestrijding van invasieve exoten. Het dagelijks bestuur neemt een te afwachtende houding aan en wil eerst resultaten van nader onderzoek (samen met de andere waterschappen) afwachten.

Lakse houding van waterschap

Bij de recente algemene beschouwingen hekelde de CDA-fractie de lakse houding van het waterschap in de bestrijding van de exoten, met name de rode rivierkreeften. Die worden voor onderzoek wel gevangen, maar vervolgens worden ze weer teruggezet. Zwanenburg noemde dat waanzin. De CDA-fractie pleit voor aflevering bij restaurants of bij de voedselbank. Volgens de CDA-fractie is inmiddels wel voldoende duidelijk dat de rode rivierkreeften oorzaak zijn van de verslechtering van de waterkwaliteit in een aantal plassen en niet een gevolg. Onderzoeken, zoals een recent onderzoek in opdracht van waterschap Rivierenland, tonen al voldoende aan dat deze gangengravers behoorlijke schade kunnen aan veroorzaken zoals lekkende kades en dat de Amerikaanse rivierkreeften ook leiden tot een afnamen van de biodiversiteit.

Namens de CDA-fractie in het waterschap Amstel Gooi en Vecht, Wim Zwanenburg

Zie ook: cda/agv/actueel/nieuws/vragen-over-invasieve-exoten-in-werkgebied-agv

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.