10 maart 2019

Samenwerken aan schoon water voor mens en dier!

Onze kernboodschap bij de verkiezingen.

Het CDA in waterschap Amstel Gooi en Vecht blijft zich inzetten voor een duurzaam, toekomstbestendig waterschap, met meer oppervlaktewater van ‘zwemwaterkwaliteit’. Door terugwinning van grondstoffen en energie willen we verspilling voorkomen en goedkoper onze taken uitvoeren. Het zorgen voor veilige dijken heeft prioriteit boven onderwerpen als recreatie en natuurbeleid. Wij willen dat waterschap belastingen slechts zeer beperkt stijgen. Met het kwijtscheldingsbeleid willen we de minima blijven ontzien. De samenwerking en communicatie met bewoners, bedrijven en gemeenten uit het waterschap moet verder worden verbeterd.

De bodemdaling door inklinking van veen willen wij afremmen door te experimenteren met nieuwe technieken die moeten leiden tot effectieve maatregelen. Het peilbeheer van het water moet afgestemd blijven op de functie die provincies en gemeenten hebben vastgesteld voor een bepaald gebied. (Als dat ‘natuur’ is, prima, maar niet altijd boven wonen, werken, infrastructuur en landbouw). Met ruimte voor waterberging zijn we voorbereid op de verandering van het klimaat (klimaatadaptie), zowel in de stad als daarbuiten, zodat extreme regenval tot minder wateroverlast leidt. Het waterschap moet ook in droge tijden zorgen voor voldoende zoet water en dient verzilting tegen te gaan.

Natuurgebieden moeten ook toegankelijk zijn om van te genieten. We werken aan de verbetering van de visstand. We moeten zwerfafval voorkomen en opruimen, met name plastic zwerfvuil. Minder regels en meer vertrouwen in de bewoners van het waterschap!

Zie hier ons Verkiezingsprogramma.

Zie hier onze Standpunten (alfabetisch).

Zie hier onze Kandidatenlijst.

Zie hier de positionering van het CDA in waterschap Amstel, Gooi en Vecht t.o.v. de andere partijen en kieslijsten.

Zie hier de toelichting en motivatie van de antwoorden van MijnStem.nl door CDA Amstel.Gooi en Vecht.

Zie ook: Op wie kan ik stemmen?

Zie ook het artikel over politiek in het waterschap.

Zie ook de site van het waterschap AGV over de waterschap verkiezingen.

Click on the link for an English version of this webpage.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.