15 februari 2020

‘Warm’ pleidooi voor koude winning

‘Warm’ pleidooi voor koude winning bij inzet van AGV bij RES

Op vergadering van de Commissie voor advies en bijstand (aan het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht) van 13 februari stond de positiebepaling van AGV in de Regionale Energiestrategie (RES) op de agenda. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland de CO2-uitstoot sterk gaat verminderen. Daarom wordt er door allerlei organisaties en overheden samengewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Ook de waterschappen, en dus ook AGV, doen hieraan mee.

In de YouTube-filmpjes van de uitleg Regionale Energie strategie wordt nog eens goed uitgelegd wat de RES is en zie ook deze link naar praktijkvoorbeelden, handreikingen aan de 30 energieregio’s in Nederland die gaan onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED), is een bron met veel potentieel waar waterschappen graag aan meewerken. 

Om in de RES-en effectief en efficiënt te participeren heeft het bestuur van het waterschap AGV een notitie uitgebracht over hoe het waterschap zich in dit proces moet opstellen en waarin zowel de kaders als mogelijke kansen voor de ambities van AGV worden geschetst. AGV moet vooral bepalen hoe het omgaat met de mogelijke inzet van de assets van AGV ten behoeve van de energietransitie. De voornaamste assets van AGV zijn de dijken en de RWZI’s (afvalwaterzuiveringsinstallaties), maar ook diverse oppervlaktewateren en plassen. 

U vindt de notitie hier. 

Aquathermie en koudewinning
In de bijdrage van Wim Zwanenburg in de Commissievergadering bracht hij naar voren dat de CDA-fractie de inzet van AGV in de RES-en in Noord-Holland Zuid en Utrecht ondersteunt, maar hij uitte ook zijn verbazing dat in de notitie totaal werd voorbijgegaan aan de eigen eerdere ervaring van het waterschap met de koude winning uit de Ouderkerkerplas. In de vorige bestuursperiode (in november 2018) kreeg het CDA nog van vrijwel het gehele AB steun voor een motie om bij de inzet met aquathermie ook aandacht te vragen voor koude winning.
Het DB heeft toegezegd de notitie op dit punt aan te passen en ook de bijdrage van koude winning daarin mee te nemen.

Draagvlak
Zwanenburg benadrukte ook dat overheden (dus ook waterschappen) draagvlak moeten creëren. De noodzaak van de Energietransitie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel burgers zien een enorme lastenontwikkeling op zich afkomen en gaan in verzet. We kunnen ons daarom niet permitteren om geld te verspillen aan niet-effectieve maatregelen. Naast wind en zon moeten ook geothermie en aquathermie worden ingezet, waarbij aquathermie juist een vorm van duurzame energie is die het algemeen weinig weerstanden opwekt.
 
Zie hier de bijdrage van Wim Zwanenburg aan de Commissievergadering (agendapunt 5, tijdstip na 1.05.55 uur).

Het waterschap AGV zal betrokken zijn bij de volgende RES-en: Regio Noord-Holland Zuid met drie deelregio's: Amsterdam, Amstel & Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en een vierde (sub)regio via de provincie Utrecht. 

Wim Zwanenburg schreef eerder voor het blad van CDA-bestuurders Bestuursforum een artikel over de inbreng van de waterschappen in de Energietransitie. Zie deze link. 

Zie ook over de waterschappen, RES-en en meer de volgende links:

- van het UVW, het thema duurzaamheid en energie.
- van het UVW, de informatiekaarten RES voor waterschapsbestuurders.
- van het UVW, over aquathermie en subsidies.

- het bestuursakkoord Amstel, Gooi en Vecht over duurzame energie

- de potentie van aquathermie gedetailleerd in beeld gebracht

en over de Organisatie-Netwerk Aquathermie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.