02 november 2020

‘Waterschap AGV te laks met aanpak Amerikaanse rivierkreeft’

De CDA-fractie in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelde opnieuw vragen over de bestrijding van de Amerikaanse rode rivierkreeft. Deze invasieve exoot rukt steeds verder op. Inmiddels is het een ware plaag. De schade aan oevers, dijken, vegetatie, biodiversiteit wordt al maar groter. De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wil dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) iets doet aan overlast die wordt veroorzaakt door Amerikaanse rivierkreeften. Ook de Unie van Waterschappen moet actie ondernemen. Waterschap AGV en Waternet willen eerst nog verder onderzoek, maar de CDA-fractie in AGV vindt dat te laks. 

Naar de mening van de CDA-AGV-fractie verschuilt het DB zich achter de opmerking dat we nog niet weten wat een effectieve bestrijding is en wat het beste voor de waterkwaliteit en de veiligheid van de dijken is. Terwijl er al heel veel onderzoek is gedaan. Het gebied van het waterschap AGV is een brandhaard ! De aanpak van AGV hobbelt hopeloos achter de problemen aan, omdat de ecologen van het waterschap hun (ideologische) visie op verbetering van de waterkwaliteit prioriteit gaven, teveel uitgingen van het ontstaan van een natuurlijk evenwicht en de schade die door de rivierkreeften werden veroorzaakt onvoldoende onderkenden.
AGV is nog niet eens tot een aanpak gekomen, het beleid heeft totaal gefaald. Zelfs natuurbeschermers klagen nu over deze invasieve exoot.

Zie hier de vragen van de CDA-fractie en de van het DB in het waterschap ontvangen antwoorden. De antwoorden zijn ons ter kennisname gesteld. De CDA-fractie zal deze vragen en antwoorden aanmelden voor behandeling in een Commissievergadering van het bestuur van het waterschap.

Hier het voorstel van het Dagelijks Bestuur en de door het DB vastgestelde Factsheets over de Amerikaanse rivierkreeft in het AGV-gebied. 

Wij, de CDA-AGV-fractie beginnen wel ons geduld te verliezen. We hebben in het verleden dit probleem al vaak aan de orde gesteld. Het was niet de eerste keer dat we vragen stelden.

De Commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen, bijeen op 13 september 2020, wil ook verder onderzoek. Op 2 oktober hield UvW een webinar, waarvan hier de presentaties zijn terug te zien en hier de online-versie van dit webinar op Youtube is terug te kijken. Er waren wel 60 deelnemers van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries. Een goed webinar, maar teleurstellend dat dit pas in oktober 2020 werd georganiseerd.

Een greep uit de verdere documentatie:

Zie ook het bericht van de NOS over de klachten van de gemeenten op het VNG-congres over het te laat ingrijpen en over de overlast in Nederland. 

Zie hier de internetversie van het artikel in het dagblad Trouw en hier de download Amerikaanse rivierkreeft is welkom, maar wel op het bord

Via Twitter een fragment van het tv-programma Vroege Vogels van BNNVARA, over het Naardermeer, de uitzending van 2 oktober 2020. Zelfs de natuurliefhebbers stellen vast dat de oprukkende rode Amerikaanse rivierkreeft een probleem wordt voor de vegetatie. 

Waterschap AGV is niet het enige waterschap met problemen met de rivierkreeften. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard meldde op 2 oktober 2020 dat het een proef wil om de rode Amerikaanse rivierkreeft te bestrijden. 

De Amerikaanse kreeft hoort eigenlijk niet in Nederland thuis. Hij beschadigt waterplanten, verdrijft vissoorten en tast de bebouwde omgeving aan. NOS op Youtube, 26 sept. 2020.

De STOWA, de Stichting Toegepast Waterbeheer, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, publiceerde in juli 2019 een samenvatting van de literatuurstudies over uitheemse rivierkreeften. Wat weten we al wel en wat nog niet…

De STOWA heeft een nieuw rapport in voorbereiding. In bovengenoemd webinar werden al enige voorlopige conclusies gepresenteerd:

Het is technisch mogelijk de kreeften weg te vangen tot onder een ‘kritisch’ niveau
1) Dit ‘afkreeften’ is kostbaar en moet jaarlijks herhaald worden
2) De directe financiële baten (verkoop kreeften) wegen niet op tegen de kosten. Er moet verder gevist worden dan commercieel rendabel
3) De baten moeten gezocht worden in het kunnen bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen, het bevorderen van de natuurwaarde en het reduceren van broeikasgasemissies.
4) De overige omstandigheden voor het bereiken van een goede waterkwaliteit moeten op orde zijn.

Reactie van de CDA-AGV-fractie: 
Wij hechten grote waarde aan het verbeteren van de waterkwaliteit, maar wij zien niet in waarom de bestrijding van rivierkreeften moet wachten op verbetering van de waterkwaliteit. Sterker nog, wij menen dat de waterkwaliteit zal verbeteren met het wegvangen! Het CDA is altijd voor ‘haalbaar en betaalbaar’, maar hoe wordt de schade nu vastgesteld? De problemen werden jarenlang onvoldoende onderkend en de schade is inmiddels fors opgelopen. Wij pleiten voor een landelijk bestrijdingsplan waarin ook de sportvisserij en de beroepsvisserij een plaats moeten krijgen. 

Omroep Brabant op Youtube, (17 aug. 2018) Rivierkreeft in Etten-Leur massaal de straat op.

Amerikaanse rivierkreeft in het Bieslandse Bos, 13 sep. 2013 (Let wel: 2013 !!!!).  Rivierkreeft steeds vaker als streekproduct in restaurants, een rapportage van TV Rijnmond, ook uit 2013!

MOTIE vreemd aan de orde van de dag van Gemeente Langedijk en Gemeente Heerhugowaard verzoekt het VNG-bestuur om bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het einde van het jaar aandringen op deelname in een taskforce met de Unie van Waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen, om in gezamenlijkheid met experts te werken aan een bruikbare en implementeerbare aanpak van deze destructieve invasieve exoot.

Gemeenten willen gezamenlijke aanpak voor bestrijding rivierkreeften.

Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt overlast in Nederland door te laat ingrijpen.

'Exoot uit de sloot'
Platform Rivierkreeft deelt kennis en brengt initiatieven bij elkaar die zich
inzetten voor beheersoplossingen voor de Amerikaanse rivierkreeften in Nederland.

Uw reactie is welkom! 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.