26 november 2020

"Het Waterschap moet een functionele democratie blijven en geen Klimaatschap worden!"

De inbreng van de CDA-fractie in het algemeen bestuur bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij de algemene beschouwingen ter gelegenheid van de Begroting 2021 en de Bestuursrappportage over de eerste 9 maanden van 2020 wordt uitgesproken door fractievoorzitter Wim Zwanenburg. Vanwege de beperkte toegestane spreektijd (max. 5 minuten) in de digitale vergadering van het algemeen bestuur zal Zwanenburg een ingekorte versie voordragen van de algemene beschouwingen van de CDA-fractie. De uitgebreide versie zal digitaal aan het dagelijks bestuur en aan de overige fracties ter beschikking worden gesteld en die vindt u hier. De uitgebreide versie bevat ook de links (verwijzingen) naar de onderliggende beleidsstukken van het waterschap.

In de algemene beschouwingen pleit Zwanenburg namens de CDA-fractie voor behoud van de functionele democratie van het waterschap. Er moet wel op de klimaatverandering worden geanticipeerd, maar het Waterschap moet geen Klimaatschap worden, er moet geen sluipende taakverbreding komen en het waterschap moet bijv. het terrein van de ruimtelijke ordening aan de algemene democratie (provincies en gemeenten) laten. Ook moet het waterschapsbestuur zich vooral richten op de kerntaken en het bestuur moet geen activistische inslag krijgen, waarmee het in beleidscompetitie komt met andere overheden.

Het CDA pleit er voor vast te houden aan de nog in 2019 vastgestelde nieuwe Strategie voor de aanpak van de Bodemdaling en de Nota Peilbeheer (met een geleidelijke aanpassing) en niet mee te gaan in tendentieuze adviezen en de roep om een centrale regie door het Rijk. Het beleid moet bij de feiten blijven. Weliswaar zijn er problemen vanwege droogte en bodemdaling, maar er is verschil tussen oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand en er is een verschillende invloed op de bodemdaling.

Het CDA wenst dat er een einde komt aan het lakse beleid van het waterschap AGV in de bestrijding van de exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft. Er is genoeg onderzoek geweest, de feiten zijn duidelijk, de schade aan dijken, kaden, biodiversiteit en waterkwaliteit is enorm en het probleem van de exoten is totaal uit de hand gelopen. Het CDA zal in de komende AB-vergadering een Motie over dit onderwerp indienen en pleit voor de bestrijding van deze schadelijke exoten. Er kan niet worden afgewacht tot er een 'natuurlijk evenwicht' zal ontstaan door een natuurlijke vijand of iets degelijks.

De CDA-fractie is zeer bezorgd over het in juli van dit jaar genomen besluit over de deelname aan de HVC te Alkmaar voor de bouw van een slibdrooglijn. Ondanks de bestuurlijke problemen en managementproblemen bij het Amsterdams AEB had die slibdrooglijn waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte beter bij de RWZI West in Amsterdam gebouwd kunnen gaan worden. Het CDA vindt dat het ambitieuze waterschapsbestuur op dit terrein de regie totaal uit handen heeft gegeven, waarbij er onvoldoende feitelijk zicht is op de beste meest milieuvriendelijke aanpak in de terugwinning van grondstoffen uit rioolslib met terugdringing van CO2-emissies.

Het CDA pleit voor een grondige evaluatie van de slibcrisis van 2019 die ontstond als gevolg van het stilleggen van de verbrandingsovens bij het AEB en het rioolslib niet meer verbrand kon worden. Het CDA vindt dat de gevolgen van de slibcrisis en de belangen van het waterschap beter onder de aandacht moeten worden gebracht bij het Amsterdamse gemeentebestuur.

Het CDA is positief over onderdelen van het communicatiebeleid van het waterschap en met name over de Blauwe Golf en Blauwe Druppel-campagne die gericht is op bewustwording en participatie van ingezetenen (burgers). Het CDA is kritischer over de voorlichting over de waterschapsbelastingen. Er vindt bij AGV geen doelgroepencommunicatie plaats, terwijl de categorie Ongebouwd, door het rigide huidige systeem van de waterschapsbelastingen, jaarlijks met disproportionele tariefsverhogingen wordt geconfronteerd. Agrariërs betalen veel duizenden euro's waterschapsbelasting en dan mag meer uitleg over het verplichte knellende systeem worden gegeven. De CDA-fractie hoopt dat de nieuwe voorstellen voor herziening van het stelsel van waterschapsbelastingstelsel snel kunnen worden ingevoerd zodat in de toekomst ingezet kan worden op gelijkmatige belastingtariefontwikkeling van alle categorieën waterschapsbelastingplichtigen.

Het CDA stemt in met de Begroting 2020 voor waterschap AGV, waarbij een nieuwe P&C-cyclus ingevoerd gaat worden. Ter verbetering van de begrotingssystematiek steunt en mede- ondertekent het CDA een Motie over dit onderwerp (aanvankelijk opgesteld door de VVD). Ook pleit het CDA voor een directe betrokkenheid van het algemeen bestuur bij investeringen in digitale veiligheid van de systemen van het waterschap en van de uitvoerende organisatie Waternet daarom is tezamen met de fractie van de Groenen een Motie over dit onderwerp ingediend.

Zie ook: Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de begroting voor 2021 bepaald. In de begroting staat hoeveel geld het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het nieuwe jaar nodig heeft en waar het aan wordt uitgegeven. 

Zie ook voor de bijdragen van de verschillende fracties.en zie ook bij agendapunt 6: Algemene politieke beschouwingen, deze starten 35 minuten na aanvang van de algemene bestuur vergadering.
Na 1 uur en 14 minuten start de bijdrage in eerste termijn van onze fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.