04 juli 2020

Waterschap stelt Meerjarenbegroting 2021-2025 vast

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in de digitale vergadering op 2 juli de Meerjarenbegroting 2021-2025 vastgesteld. In de meerjarenbegroting staat hoeveel geld het waterschap de komende 4 jaar nodig heeft. De meerjarenbegroting vormt het kader voor de Begroting 2020. 

Impact van de coronacrisis
Tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting ging Nederland in een ‘lockdown’ om de verspreiding van besmettingen met het coronavirus te beperken. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de samenleving. Het is het waterschap tijdens de ‘intelligente lockdown’ goed gelukt om het dagelijks werk uit te blijven voeren.

Het Bestuur van AGV dankt de medewerkers van Waternet voor hun extra inzet in de tijd van de coronacrisis. Als dank en waardering werd een extra motie aangenomen in de bestuursvergadering van 2 juli.

De situatie heeft wel invloed op onze meerjarenbegroting, omdat het waterschap minder belastinggeld binnenkrijgt. De portefeuillehouder Financiën, Peter Smit (VVD), presenteerde daarom dit jaar een beknopte Meerjarenbegroting vanwege de vele onzekerheden. Na de stevige discussie in de Commissievergadering van 27 mei besloot het DB alsnog een aanvullende memo te schrijven met verschillende scenario’s over de impact van de coronacrisis. In het gemiddelde scenario is de indicatie dat er mogelijk een inkomstenderving voor het waterschap optreedt van €8 miljoen gedurende de periode 2021-2025. 

Fractievoorzitter Zwanenburg benadrukte dat het CDA in het waterschap een gematigde tariefontwikkeling voorstelt, waarbij de tarieven maar zeer beperkt meer mogen stijgen dan de inflatie. Voor de financiering van nieuwe ambities is het een goede zaak om de stofkam te halen door de eerder voorgenomen uitgaven en investeringen: ‘nieuw voor oud’. Het CDA vindt het een goede zaak dat er extra uitgaven worden gedaan om de vervuiling van het water met microverontreinigingen te bestrijden.

Motie 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur werd een motie ingediend door de VVD die mede ondertekend was door het CDA, die het DB verzocht om rekening te houden met de door corona gewijzigde financiële positie van inwoners door de maximaal 1% tariefontwikkeling uit de rekenregel van het bestuursakkoord zo mogelijk niet te gebruiken om de begroting rond te krijgen, maar alleen in te zetten als laatste redmiddel. In de motie werd ook erkend dat de categorie Agrarisch Ongebouwd ieder jaar al steeds geconfronteerd wordt met een onevenredige stijging van de watersysteemheffing (WSH), waardoor deze categorie een steeds hogere absolute aanslag voor de WSH krijgt. Op basis van de MJB 2021-2025 dreigt dit te blijven voortduren. Om die reden zet het bestuur van het waterschap zich ook landelijk in voor een herziening van het waterschapbelastingstelsel. Dit stelsel legt regels op aan de waterschappen waarmee tarieven voor de verschillende categorieën worden berekend. 
In de motie werd het Dagelijks Bestuur ook gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen om de bedrijven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, ten behoeve van AGV aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door middel van een investeringsimpuls in 2021, waarbij overigens de bandbreedte van een langjarige maximale schuldquote van 400% een randvoorwaarde blijft.

In het voorjaar van 2020 besloot het bestuur in het kader van de coronacrisis tot steun aan bewoners en ondernemers die door de crisis in betalingsproblemen komen. Daarom kunnen zij uitstel van betaling aanvragen voor de waterschapsbelasting. 

Zie hier de link naar de Meerjarenbegroting.

Zie hier ook de link naar de vragen die het CDA stelde n.a.v. de Jaarstukken, de Bestuur rapportage en de Meerjarenbegroting 2021-2025.

Zie hier de link naar de Bestuur rapportage over de eerste maanden van 2020.

Zie hier de link naar de website van het waterschap met de Bestuur rapportage over de eerste maanden van 2020.

Zie hier de link naar de Notitie met scenario’s over het effect van de coronacrisis. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.