Als Nederland haar doelstellingen en ambities op ruimtevaartgebied waar wil maken, zal er flink wat geld bij moeten. Het CDA vindt dat we ons optimaal in moeten spannen om in elk geval de ondergrens van 200 miljoen euro te halen voor optionele ESA-programma’s. Dat zei woordvoerder Mustafa Amhaouch bij een algemeen overleg over ruimtevaart.

Amhaouch: “Feit is dat ruimtevaart meer oplevert dan het kost. Ten opzichte van drie jaar geleden schrijft Nederland méér in op de optionele ESA-programma’s, van 102,8 miljoen euro in 2016 naar 131,5 miljoen euro in 2019. Daar zijn we Staatssecretaris Mona Keijzer zeer erkentelijk  voor.  Maar het CDA wil voorkomen dat er erosie optreedt in de sterke positie die Nederland heeft opgebouwd.”

De Netherlands Space Office (NSO) schrijft in haar advies dat ‘het Nederlandse budget onvoldoende is om alle ambities die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen te dekken en ook niet voldoende om de bestaande posities op alle punten zeker te stellen.’  Amhaouch: “In 2008 bijvoorbeeld, nog maar tien jaar geleden, schreven we nog voor 172 miljoen euro in op deze programma’s. En kijken we naar de landen om ons heen, dan zie we dat een aantal kleine landen zoals België en Luxemburg in verhouding tot hun grootte veel meer investeren in ruimtevaart.”
 
Om die grens van 200 miljoen te halen, zal er een gat van 70 miljoen gedicht moeten worden. Het CDA ziet daar wel mogelijkheden voor. Amhaouch wees erop dat de Nederlandse optionele ESA-inzet nu alleen wordt gefinancierd vanuit de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. “Dat is gek, want van ruimtevaartontwikkelingen en -investeringen profiteren vrijwel alle departementen en sectoren. Denk aan LNV en I&W, als het gaat om aardobservatie, of de stikstof- en klimaatopgave waar we voor staan. Maar ook aan Financiën, Defensie of Justitie, als het gaat om laser-satellietcommunicatie of veilig internetbankieren. Allemaal zaken waarin Nederland internationaal vooroploopt.”  

Amhaouch riep de staatssecretaris op om vóór de Voorjaarsnota 2020 een interdepartementale verkenning te doen naar de mogelijkheden om, met het oog op de gezamenlijke interdepartementale ruimtevaartbelangen, de ‘missende’ 70 miljoen euro alsnog bij elkaar te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.