Het is onrealistisch om te denken dat we met een verbod op losgeldbetaling de gijzelsoftware-industrie een halt gaan toeroepen. Daarom heeft Mustafa Amhaouch er tijdens een debat over cybersecurity en online veiligheid voor gepleit om te kijken naar verplichte cyberverzekeringen. Die zouden bedrijven ertoe kunnen bewegen dat zij hun cyberbeveiliging op orde hebben.

Amhaouch: “Wanneer je jezelf verzekert tegen brand moet je aan minimumeisen over brandveiligheid voldoen om eventuele vergoedingen uitgekeerd te krijgen. Een verplichte cyberverzekering, waarbij je ook aan allerlei voorwaarden moet voldoen, zou op deze manier kunnen helpen bij het tegengaan van gijzelsoftware op de lange termijn.”

Cybercriminaliteit is een steeds groter wordend probleem. Enerzijds omdat criminelen hebben ontdekt hoeveel geld er relatief gemakkelijk te verdienen is door bedrijven af te persen via gijzelsoftware. Anderzijds omdat ook overheden, statelijke actoren, doorhebben hoe ontwrichtend gerichte gijzeling van digitale systemen kan werken.

Nationaal Coördinator
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de informatiebeveiliging bij de overheid ook nog niet op orde is. WhatsApp-accounts van zowel Eerste als Tweede Kamerleden en ambtenaren van ministeries zijn door criminelen overgenomen. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken was sprake van een mogelijk datalek en het veilig gebruik van applicaties voor videovergaderingen was onvoldoende gegarandeerd. Het CDA pleit daarom voor een integrale, langetermijnagenda ten aanzien van cybersecurity en wil daarvoor een Nationaal Coördinator aanstellen om meer eenheid te krijgen in het beleid.

Zorg en cybersecurity
In het debat wees Amhaouch er ook nog expliciet op dat de cybersecurity rondom de ziekenhuizen en coronazorg extra aandacht moet krijgen. “En dan willen we niet belanden in een theoretische discussie of ziekenhuizen nu wel of niet een vitale sector zijn!” (Formeel zijn ze dat (nog) niet).
Bedrijfsleven
Verder heeft het CDA aan de minister van EZK gevraagd om samen met het bedrijfsleven te komen tot goede ‘dijkverzwaring’ met betrekking tot cyberveiligheid. “Kunnen we komen tot een erkende normering en/of certificering waar ook het MKB mee geholpen is?”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.