Anne Kuik maakt zich grote zorgen over de kans op gehoorbeschadiging bij muziekevenementen en in het uitgaansleven. Die kans is veel groter dan de meeste mensen denken, blijkt uit het programma Nieuwsuur dat hier onlangs een item aan wijdde. Het maximale geluidsniveau van 103 decibel bij concerten en festivals in Nederland is alleen veilig is als er ook oordoppen gedragen worden.

Anne Kuik: “Veel mensen dragen bij muziekevenementen geen oordoppen. Ikzelf ook niet tot een paar jaar geleden, maar inmiddels ben ik overtuigd van de noodzaak. 20% van de Nederlandse jongeren heeft al last van oorsuizen. Er is wel een convenant gesloten door een aantal partijen in de evenementenwereld en het uitgaansleven, maar niet alle betrokken partijen doen mee. In het convenant is een maximum van 103 db afgesproken, maar daarbij heb je dus nog steeds oordoppen nodig. Wettelijk is er helaas niks vastgelegd, en er is ook geen onafhankelijke toezichthouder. Daarom heb ik hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris. Ik pleit er voor om maximumgeluidsnormen en het toezicht op de naleving hiervan in wetgeving op te nemen. Zoals het nu geregeld is, vind ik veel te vrijblijvend.”

 

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maximale ‘veilige’ geluidsniveaus bij concerten die alleen met oordoppen veilig blijken te zijn.


1.Heeft u kennis genomen van de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 7 februari waaruit blijkt dat het maximale geluidsniveau van 103 decibel bij concerten en festivals in Nederland alleen veilig is als er ook oordoppen gedragen worden? 1)

2. Kunt u aangeven welk percentage van de bezoekers van muziekrecensenten oordoppen dragen? Acht u dit voldoende?
 
3. Waarom wordt in de voorlichtingscampagne over gehoorbescherming “I love my ears” niet gecommuniceerd dat oordoppen altijd nodig zijn als het maximale geluidsniveau op concerten en festivals wordt gehaald?

4. Sinds wanneer is bij het ministerie van VWS bekend dat de maximumnorm van 103 decibel alleen veilig is met oordoppen? Waarom is vanaf dat moment niet direct de voorlichtingscampagne hierop aangepast?

5. Wat vindt u van de opvatting van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) dat het de eigen verantwoordelijkheid van het publiek is om te kiezen om wel of niet oordoppen te dragen, ook nu blijkt dat het publiek over de noodzaak hiertoe niet goed wordt geïnformeerd? En hoe kijkt u hierna als het om jongeren gaat?
 
6. Klopt het dat er – ondanks afspraken hierover in het convenant – nooit een onafhankelijke partij is gekomen waar de resultaten van de gemeten geluidsniveaus aan geleverd moeten worden? Klopt het dat het ministerie van VWS de keuze heeft gemaakt om de stichting SKEN hiervoor aan t wijzen? Zo ja, waarom is die keuze gemaakt?
 
7. Hoeveel overschrijdingen van de geluidsnorm zijn afgelopen jaren geconstateerd? Welke acties zijn richting de verantwoordelijke genomen? Is hiermee herhaling voorkomen?
 
8. Klopt het dat gehoorschade al bij een kort moment van geluid boven het maximum aantal decibel voor gehoorschade kan zorgen?
 
9. Wanneer wordt de evaluatie van de uitvoering van het convenant door VeiligheidNL uitgevoerd, en wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?
 
10. Op welke wijze is de motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wetgeving over maximumgeluidsnormen uitgevoerd? 2)
 
11. Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden om maximumgeluidsnormen en het toezicht op de naleving hiervan in wetgeving op te nemen?
 
12. Kunt u aangeven op welke wijze uitvoering is gegeven aan de overgenomen motie Kuik Dik-Faber waarin de regering verzocht werd in kaart te brengen welke sectoren niet zijn aangehaakt bij het convenant preventie gehoorschade en waarin de regering tevens verzocht werd zich er actief voor in te zetten dat deze sectoren hun verantwoordelijkheid nemen door zich bij het convenant aan te sluiten? 3) Welke sectoren zijn geïdentificeerd die nog niet aangehaakt waren? En welke acties heeft u ondernomen om die sectoren wel aan te laten sluiten bij het convenant?
 
1) Nieuwsuur, ‘Maximaal 'veilig' geluidsniveau bij concerten blijkt alleen veilig met oordoppen’ (7 februari 2020)
2) Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 793, nr. 379
3) Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 793, nr. 378

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.