Heerma: ’Het antwoord op de uitdagingen van deze tijd komt uit de kracht van de samenleving’

We staan in ons land voor grote uitdagingen zoals onze veiligheid, volkshuisvesting en het klimaat. En hoewel de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar anders voelen dan afgelopen jaren door de demissionaire status van het kabinet ons kant, zijn de beschouwingen wat CDA-Kamerlid Pieter Heerma betreft het moment om vooruit te kijken: ‘eens per jaar ontstijgen we als Tweede Kamer de waan van de dag en praten we met elkaar over de toekomst van ons land. Want de werkelijkheid staat niet stil.’

Hij constateert dat we weliswaar in een tijdperk van welvaart en individuele vrijheden leven, maar de afgelopen jaren tegelijkertijd steeds vaker de schaduwzijden van het individualisme, het doorgeslagen marktdenken en een bureaucratische overheid zien.

Heerma: ‘het christendemocratisch antwoord op de uitdagingen van deze tijd komt uit de kracht van de samenleving. Dat verhaal begint niet bij de opgedrongen keuze tussen markt of overheid. Dat verhaal begint in de samenleving. Bij de fundamentele vraag wie we zijn en wat ons bindt. Zijn wij als los zand dat zijn eigen weg zoekt of zijn wij een gemeenschap van mensen die bij elkaar horen, met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben?’

Het CDA kiest voor een tijdperk voorbij individualisering. Een samenleving die recht doet aan mensen en hun onderlinge relaties. Waar vrijheid en verantwoordelijkheid onlosmakelijk zijn verbonden. In een nieuwe balans tussen samenleving, markt en overheid. Met krachtige ondersteuning van de coöperatieve samenleving van verenigingen en het maatschappelijk midden. Waar we ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken, veel meer betaalbare huizen bouwen en extra investeren in de aanpak van het klimaatprobleem.

voorstellen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2021 heeft Pieter Heerma namens het CDA zich voor de volgende voorstellen ingezet.

Begroting

Een voorstel voor de aanpassing van de begroting om extra geld te investeren.

  • Het verlagen van de verhuurdersheffing zodat woningcorporaties kunnen investeren in meer betaalbare woningen.
  • Het verbeteren van salarissen in het basisonderwijs.
  • De onderhoudsachterstanden bij Defensie te verkleinen.
  • Veiligheid en handhaving te versterken door onderen andere het aantal wijkagenten en Boa’s te vergroten.
  • Het verlagen van de energierekening voor huishoudens.
  • Het bevorderen van elektrificatie in het MKB.
  • Verhogen van de algemene heffingskorting wat leidt tot een lagere inkomstenbelasting.

Teruggeeffonds

Een voorstel voor het oprichten van een teruggeeffonds. Met dit fonds pakken we door criminelen geworven gelden, huizen en goederen af en geven het terug aan de samenleving. Door het terug te geven aan wijken die het meest getroffen worden door ondermijning en criminaliteit.

Nationaal Historisch Museum

Een voorstel voor een Nationaal Historisch Museum. Omdat het ontdekken, ervaren en leren van onze gezamenlijke geschiedenis bijdraagt aan een samenleving met meer begrip en onderlinge samenhang.

Nationale Veiligheidsraad

Een voorstel voor een Nationale Veiligheidsraad om de lange termijn risico’s van onze veiligheid in kaart te brengen. Op dit moment leggen bij onze binnenlandse en buitenlandse veiligheidsstrategie de lange termijn risico’s het meestal af tegen de waan van de dag.

Leenstelsel

In een motie heeft Pieter Heerma zich uitgesproken over het feit dat het Leenstelsel zo snel mogelijk moet worden afgeschaft en moet worden vervangen voor een basisbeurs. Een belangrijke stap voor de toegankelijkheid in het Hoger Onderwijs.

Demografie

Een voorstel om samen met de planbureaus een methode te ontwikkelen om eens in de zoveel tijd inzicht te krijgen in de demografische ontwikkelingen in Nederland. Veranderingen in de demografie van ons land hebben immers een grote invloed op grote vraagstukken als onze zorg, het onderwijs, pensioenen en hoe we met elkaar samenleven.

Isolatie van huizen

Een voorstel voor het sneller, slimmer en socialer isoleren van allereerst de slechts geïsoleerde huizen met huishoudens met lage inkomens.

Kijk de gehele inbreng van Pieter Heerma terug tijdens de APB2021


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.