02 juni 2018

Omgevingswet: Neem initiatief, heb lef en durf te besluiten!

In de deelsessie van de BSV op het partijcongres in Den Bosch stond de Omgevingswet centraal. 

'Deze wet voor de hele leefomgeving vraagt om een integrale aanpak. Het is belangrijk dat de gemeentelijke regels voldoende verankerd zijn in de regelgeving van provincies, waterschappen en op nationaal niveau', zei Tweede Kamerlid Erik Ronnes, spreker tijdens de deelsessie. Ronnes nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rond de Omgevingswet. De stand van zaken blijkt in de verschillende gemeenten heel verschillend te zijn. Waar sommige gemeenten al actief bezig zijn met de Omgevingswet, moet in andere gemeenten nog worden begonnen.

Erik Ronnes geeft aan dat een aantal zaken nu al geregeld kunnen worden:

  • Kennis ontwikkelen en delen. Dit geldt op het niveau van het ambtenarenapparaat, college en raden, maar ook richting burgers. De inrichting van het ambtenarenapparaat moet klaar zijn voor zowel mankracht als techniek.
  • Starten met ontwikkelen omgevingsvisie.
  • Starten met ontwikkelen omgevingsplan.
  • Op basis van de Crisis- en Herstelwet kan nu al geĆ«xperimenteerd worden met nieuwe regelgeving.

Vanuit de zaal werd aangegeven dat hiervoor middelen nodig zijn. Erik Ronnes geeft aan dat de samenwerking op gebied van Omgevingswet de gemeente veel gaat opleveren en er is budget IPG. Maar gemeenten moet ook zelf kijken waar winst te halen is. Bijvoorbeeld door een bestemmingsplan nu al volgens nieuwe plan in te dienen. Vanuit de zaal klinkt de hartenkreet voor financiƫle middelen. Erik Ronnes beloofd dit mee te nemen naar Den Haag en te zullen proberen dit een plek te geven in het debat.

'Provincies en rijk gaan hard door op dit terrein. Het is zaak dat een gemeente tijdig aanhaakt om te zorgen dat de regelgeving van de gemeente pas binnen regelgeving van provincie, waterschap en rijk. 'Goede afstemming is nodig', aldus Ronnes. 'De CDA fractie heeft aan de minister gevraagd de invoeringswet niet nu vast te stellen, maar ruimte te houden om de wet gaande het proces nog te kunnen repareren.'

Aan de hand van een presentatie van Jelle Beemsterboer, wethouder te Schagen, neemt Adger van Helden de vergadering mee in de kansen voor de lokale politiek. 'Het is belangrijk om aan de start vast te stellen wie waar overgaat', stelde Van Helden. Het is belangrijk dat provincies ruimte aan gemeenten bieden om maatwerk te leveren.

Gemeenten moeten alert zijn op het feit dat in de provincie de omgevingsvisie al wordt vastgesteld.

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen wordt nu gewerkt aan de verkiezingsprogramma's dus dit is het moment om punten aan te dragen. Probeer hierbij aandacht te hebben voor het grotere geheel', gaf Van Helden mee.
Na een peiling in de zaal blijkt dat er in veel gemeenten nog geen aandacht voor de Omgevingswet geweest is richting de burger. Participatie is essentieel in het traject, dus oproep om hier spoedig aandacht aan te besteden!

'De inwoner is aan zet', stelde Ronnes. 'Haal eerst input op bij de burger, participatie is van groot belang.' In de provincie Utrecht worden breed contacten gelegd om iedereen te betrekken en mensen duidelijk te maken dat zij hun belang naar voren kunnen brengen. Vanuit Zuid Holland werd aangegeven om flexibiliteit te houden, zorg dat je de omgevingsvisie niet dicht timmert.
Erik Ronnes stelde dat het belangrijk is om als gemeente te zorgen dat je weet wat je wilt. 'Neem je verantwoordelijkheid bij het opstellen van je toekomstvisie. Je stelt door het opstellen van een eigen visie al randvoorwaarden voor je college', aldus Ronnes.

De conclusie van de deelsessie was dan ook; neem initiatief, zorg voor publieksparticipatie, heb lef en durf te besluiten!

Mezekir Semere, stagiare bij de BSV, overhandigde tijdens de deelsessie van de BSV zijn handreiking 'Publieksparticipatie in Omgevingswet' aan Tweede Kamerlid Erik Ronnes en de secretaris van de BSV Didi Dorrestijn-Taal. Met deze handreiking wil de BSV handvatten bieden om publieksparticipatie een goede plek te geven binnen het proces.

Download de handreiking

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.