09 juni 2016

Terugblik ALV: Jaarrekening, Jaarverslag en afscheid Frits Alberts

Tijdens het CDA Partijcongres op 4 juni 2016 in De Fabrique in Maarssen vond de Algemene Ledenvergadering van de CDA Bestuurdersvereniging plaats. Op het programma stonden onder andere de aanbieding van het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening en het vertrek van enkele bestuursleden.

Jaarverslag
Het Jaarverslag 2015 werd aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. In het jaarverslag presenteert het bestuur de ondernomen activiteiten in 2015 en de stand van de vereniging. 

Download het Jaarverslag 2015

Jaarrekening
De Jaarrekening 2015 werd vastgesteld. Penningmeester Teus Dorrepaal lichtte de jaarrekening toe:

De openstaande contributie 2015 bedroeg eind december nog € 26.558. We blijven inzetten op een vermindering van wanbetalers.

In de jaarrekening 2014 is ten onrechte geen voorziening opgenomen voor de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die voortkomt uit artikel 19 van de pensioenregeling van de CDA Bestuurdersvereniging. In de jaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd. In 2015 is een deel van die voorziening vrijgevallen.

Toekomstperspectief
De BSV is sinds een jaar met een koerswijziging bezig om meer en meer een netwerkorganisatie te worden. Mede op advies van de kascontrolecommissie zal hier ook in 2016 invulling aan gegeven worden. Zo gaat het budget voor de provinciale afdelingen omhoog naar 12.000 euro en wordt een reserve gevormd van naar verwachting 29.000 euro voor extra (provinciale) activiteiten.

Op advies van de kascontrolecommissie is een deel van de reserve geoormerkt voor de ‘lasten’ van de staande organisatie (o.a. personeel en huisvesting) van 200.000 euro. Zulk een oormerking doen we ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Samen met het CDA willen we bereiken dat er in 2016 gewerkt gaat worden met een gezamenlijke inning van het lidmaatschapsgeld van partij én BSV. Daarbij moeten ook de inkomsten veel makkelijker inzichtelijk gemaakt worden. We zetten nog sterker in op het voldoen van de contributie door álle leden. In een partij waar solidariteit hoog in het vaandel staat mag worden verwacht dat - indien mogelijk - iedereen betaald. Dit is wel afhankelijk van de voorspoedige implementatie van een nieuw centraal administratiesysteem.

Het bestuur zal in 2016 samen met de afdelingen en leden verder invulling geven aan de nieuwe netwerkorganisatie en het verwezenlijken van onze doelstelling om ‘de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en waterschappen’.

In de begroting 2016 van de CDA Bestuurdersvereniging is uitgegaan van een totaal aanbaten van € 326.500. Dit bestaat voornamelijk uit contributies (€ 299.000). In totaal wordt er € 324.000 aan uitgaven verwacht, wat resulteert in een positief saldo van € 2.500.

Tot slot dankte de penningmeester iedereen die meegewerkt heeft aan het beheren en bewaken van de financiën van onze Vereniging.

Download de Jaarrekening 2015
Download het verslag van de financiële commissie

Afscheid Frits Alberts
Afscheid werd genomen van Frits Alberts. Frits is bijna tien jaar lid geweest van het bestuur van de Bestuurdersvereniging, sinds 17 november 2006. Hij is - sinds 2002 - wethouder van de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe, een op en top-CDA-wethouder. Iemand die problemen oplost vanuit een CDA-visie. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de voortvarende wijze waarop de sociale wijkteams in Borger-Odoorn zijn gevormd. Besloten werd om samen met zorginstellingen en -organisaties een expeditie te starten. Door sociale wijkteams te vormen met alle betrokken partijen, kunnen deskundige werknemers in de zorg beter inschatten welke zorg verleend moet worden en vertrekken zorgondernemers niet uit de regio. In een krimpgebied is zoiets echt een bijzondere prestatie. ‘Samen kijken we van binnen naar buiten, eerst naar wat iemand zelf kan, dan naar wat iemands netwerk kan en dan naar wat wij kunnen doen. Door schotten tussen zorgpartijen weg te halen kunnen we op deze wijze op niveau zorg blijven verlenen.’

Frits is bijzonder actief en zichtbaar in zijn gemeente en laat via onder meer Twitter aan zijn volgers accuraat weten wat hij allemaal doet: van het sportief openen van een glijbaan, tot gesprekken met staatssecretaris Van Rijn over de jeugdhulp en WMO in Borger-Odoorn. Het wonder van Borger-Odoorn werd dit onlangs in diverse media genoemd.

Het bestuur heeft zijn inbreng in het bestuur zeer gewaardeerd. Frits heeft heel veel gedaan voor de BSV in Drenthe, een van de meest actieve BSV-afdelingen van het land die met regelmaat goed bezochte inhoudelijke bijeenkomsten organiseert over onderwerpen die ertoe doen.

Daarnaast namen we afscheid van  Annelies Bakelaar, fractievoorzitter in Ommen.

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering zullen hun opvolgers worden benoemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.