Armoedebestrijding

MOTIE

Extra middelen voor armoedebestrijding

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 31 oktober 2013

Gelet op:

- de extra middelen die door het Rijk via het gemeentefonds voor armoedebestrijdingbeschikbaar zijn (worden) gesteld;

- de zo groot mogelijke beleidsvrijheid die gemeenten daarbij hebben gekregen;

Van oordeel dat:

- deze extra middelen volledig ingezet moeten worden voor armoedebestrijding (te oormerken)en niet in de algemene middelen op te nemen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken;

Verzoekt het college:

- de raad te informeren over de bedragen die voor Wijdemeren voor 2013, 2014 en verderbeschikbaar zijn (worden) gesteld;

- de raad te informeren over de wettelijke mogelijkheden om – bijvoorbeeld via organisaties –de inkomensgrens te verhogen naar 120% of 130%;

- samen met de raad en organisaties te onderzoeken voor welke doelgroepen deze extramiddelen vooral ingezet moeten worden en de wijze waarop dit het meest effectief kangebeuren;

- op basis van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2014 een voorstel tot aanpassing vanhet minimabeleid aan de raad voor besluitvorming voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag

CDA Wijdemeren

Th. Reijn

(unaniem aangenomen)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.