Burgerparticipatie

Motie Burgerparticipatieparagraaf in adviesnota’s

De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 7 november 2013

Constaterende dat

* bij de totstandkoming van adviesnota’s burgers regelmatig participeren;

* deze participatie niet expliciet in adviesnota’s wordt onderscheiden

Overwegende dat

* het zinvol is om participatie van burgers expliciet zichtbaar te maken in adviesnota’s de participatieladder (informeren, luisteren, raadplegen – consultatief en participatief –, samenwerken of overdragen) een bruikbaar instrument is om burgerparticipatie gestructureerd inzichtelijk te maken

Verzoekt het college om

* in adviesnota’s standaard een paragraaf ‘burgerparticipatie’ op te nemen

* in deze paragraaf aan de hand van de participatieladder te beschrijven op welke wijze burgerparticipatie heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van de adviesnota

En gaat over tot de orde van de dag

Jaco Melse, CDA Zaltbommel

De motie is aangenomen in de vergadering van 7 november 2013.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.