Effecten accijnsverhoging

Statenfractie Drenthe

Motie vreemd aan de orde betreffende Effecten Accijnsverhoging

Aangenomen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2014,

Constaterende dat:

· de verhogingen van accijnzen leiden tot lagere verkopen van brandstof en alcohol in Nederland en hogere omzetten in Duitsland en België,

· de staatssecretaris van Financiën bij het belastingplan 2014 aangaf dat zijn rekenmodellen uitgaan van nul grenseffecten door de verhoging van accijns,

Van mening zijnde dat:

· Er zoveel mogelijk een gelijk speelveld dient te zijn op belastinggebied in Nederland, Duitsland en België, zodat ondernemers eerlijk kunnen concurreren,

Roepen het college van GS op:

· Een raming te maken van de verliezen die de Drentse economie ondervindt als gevolg van deze accijnsverhogingen

· De regering onmiddellijk per openbare brief te vragen om de accijnsverhoging al in februari te evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari al bekend zijn en een inschatting gemaakt kan worden van de effecten

· De regering te verzoeken snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging  forse negatieve effecten heeft op de grensregio's,

· Een afschrift van deze motie te doen toekomen aan elk van de 225 leden van de Staten-Generaal in Den Haag

 

En gaan over tot de orde van de dag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.