Huishoudelijke hulp

MOTIE

Raad 13 december 2012

Onderwerp: huishoudelijke verzorging

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 13 december 2012 ter besluitvorming over het WMO Beleidsplan 2013-2017,

Overwegende dat:

* Huishoudelijke verzorging van groot belang is voor de ouderen in de gemeente Waterland die hierop zijn aangewezen en die hierdoor zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;

* De bezuiniging van 75% op de huishoudelijke verzorging kwetsbare ouderen zeer zwaar treft;

* De combinatie met andere maatregelen, zoals bezuinigingen op hulpmiddelen (50 miljoen minder budget), persoonlijke verzorging (25% minder budget) en begeleiding (25% minder budget), extra ingrijpende gevolgen voor deze groep inwoners heeft     

 

Spreekt uit dat:

* Het voornemen van het kabinet om de huishoudelijke verzorging grotendeels af te schaffen onaanvaardbaar is;

 

Verzoekt het college van B&W:

1. Te inventariseren wat de gevolgen in de gemeente Waterland van het grotendeels afschaffen van de huishoudelijke verzorging zullen zijn;

2. Een brandbrief hierover aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zenden;

3. Publiekelijk afstand te nemen en te blijven nemen van deze grove  bezuiniging;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Waterland,

Simon Verbeek, Jelle Kaars, Simone Kröner Roos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.