Kleine scholen

Motie van de CDA-fractie inzake onderwerp: ‘Grenzen aan kleine scholen’ (niet-geagendeerde onderwerp) gemeenteraad Buren op 26 februari 2013

De raad van de Gemeente Buren in vergadering bijeen op 26 februari 2013;

Gelezen het recente besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs die het advies van 14 februari van de Onderwijsraad over krimp heeft omarmd;

Overwegende:

dat dit adviesvoorstel inhoudt dat basisscholen niet kleiner mogen zijn dan 100 leerlingen en  daarmee pleit voor het verhogen van de opheffingsnorm van basisscholen van 23 naar 100 leerlingen;

dat deze maatregel zal leiden tot desolate gebieden in Nederland zeker waar relatief weinig mensen wonen en waar vaak al geen voorzieningen meer zijn.

dat deze maatregel eveneens voor de kleinere kernen van de gemeente Buren fataal zal blijken;

dat het behoud van scholen in de kernen van onze gemeente essentieel is voor het in stand houden van de leefbaarheid;

 

Overwegende voorts:

dat bij de vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school leidend moet zijn;

dat op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven en

dat dit geen zaak is voor Den Haag;

 

Is van oordeel:

dat het belangrijk is voor kinderen in de eigen vertrouwde omgeving naar school te kunnen gaan;

dat het vervoer van deze kinderen naar scholen in een ander dorp leidt tot logistieke problemen bij de ouders en tot sterk stijgende kosten voor leerlingenvervoer voor gemeenten;

dat deze plannen de menselijke maat aantasten op het platteland, zeker in combinatie met de plannen van het Kabinet voor super gemeenten.

 

Stelt vast dat deze voorgenomen maatregelen onacceptabel zijn.

 

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

1.  zich uit te spreken tegen deze voorstellen van de Onderwijsraad, de Staatssecretaris van onderwijs hierover schriftelijk te informeren en de Staatssecretaris op te roepen geen voorstellen te doen die voortzetting van scholen onder de 100 leerlingen bedreigen.

2.  een afschrift van de onder punt 1 bedoelde brief aan de Staatssecretaris te sturen aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal.

3.  in VNG-verband samen op te trekken en aan de orde stellen om verhoging van de opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de CDA-fractie,

I. J. Lautenbach                                                R. Veenis-Missler                          

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.