Maatschappelijke stage

Motie Maatschappelijke Stage

Behorende bij Raadsvoorstel begrotingswijziging september 2013

De raad van de gemeente Elburg in vergadering bijeen op 30 september 2013,

 

Constaterende dat:

- ln het Regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs per 2015 wordt afgeschaft;

- Per 2015 de algemene uitkering van het gemeentefonds met € 20 miljoen structureel gekort wordt;

- Het geraamde budget voor maatschappelijke stages in de begroting van de gemeente Elburg van € 38.000,-- uit de begroting verdwijnt;

- Partijen in de Regio Noord Veluwe scenario's hebben ontwikkeld over het voortzetten van de Maatschappelijke Stage na 2014.

 

Overwegende dat:

- De Maatschappelijke Stage tot doel heeft om jongeren te laten ervaren dat iets over hebben voor een ander voldoening, waardering en eigenwaarde oplevert aan beide zijden;

- Sinds 2008 steeds meer jongeren en betrokken organisaties bekend zijn geworden met de Maatschappelijke Stage;

- Door vrijwilligersorganisaties, scholen en gemeenten in de regio is geïnvesteerd in een praktische uitvoeringsstructuur en dat voornoemde partijen deze structuur ook willen benutten na 2014;

- De kosten van de Maatschappelijke Stage voor de baat uitgaan, omdat uit onderzoek blijkt dat na de Maatschappelijke Stage 20% van de jongeren actief blijft als vrijwilliger;

- De gemeenten een rol hebben in het financieel bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld de stagemakelaar na 2014.

 

Verzoekt het college

- Ter voorbereiding van de voorjaarsnota 2014 het perspectief voor de Maatschappelijke Stage na 2014 te delen met Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling;

- Bij de voorjaarsnota 2014 een voorstel te doen voor de bekostiging van de Maatschappelijke Stage na 2014.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van het CDA Elburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.