Publieksdebatten

Initiatiefvoorstel: Publieksdebatten

Aanleiding:
De gemeenteraad van Tilburg doet jaarlijks veel aan communicatie. De communicatie vanuit de raad als collectief richt zich op dit moment voornamelijk op het eenzijdig verstrekken van informatie aan de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout middels nieuwsbrieven en uitingen in huis-aan-huis-bladen.

De komende tijd staan er diverse grote veranderingen op de agenda, denk hierbij bijvoorbeeld aan de drie transities maar ook aan de veranderende rol van de gemeente. De debatten over deze thema's in de raadzaal zijn door hun technische karakter vaak weinig uitnodigend voor Tilburgers om te volgen.
Anderzijds heeft Tilburg wel een debatcultuur, maar deze is nog vooral voorbehouden voor een kleine groep nauw betrokkenen. De lokale politiek is een belangrijke speler in deze debatcultuur maar pakt deze rol nog niet voldoende.

Diverse politieke partijen hebben middels politieke cafés aan deze rol invulling proberen te geven. De aantrekkingskracht is door de politieke kleuring van een dergelijke bijeenkomst beperkt. Ook is de organisatie van een dergelijk politiek café tijdrovend.

Voorstel:
De gemeenteraad zou als collectief een actievere rol kunnen pakken in de Tilburgse debatcultuur door het organiseren van publieksdebatten. Deze debatten vinden plaats op diverse plaatsen in de stad. Als onderwerp kan gekozen worden voor één of meerdere actuele thema’s. 

Bij het realiseren van deze debatten is het van belang oog te hebben dat het debat voor een breed publiek interessant moet zijn. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout te bereiken en niet alleen de personen die toch al politiek betrokken of actief zijn. Om dit te realiseren is het van belang  om naast een aansprekend onderwerp en een debat tussen de verschillende politici ook de sleutelfiguren die betrokken zijn bij het onderwerp van buiten de politiek gericht uit te nodigen en te betrekken in het debat.

Ook is verwachtingsmanagement richting bezoekers van belang. Indien gekozen wordt om de bezoekers bij het debat te betrekken moet vooraf helder worden gemaakt dat het hier gaat om een informatief debat en dat uiteindelijke besluitvorming plaats vindt in de raadzaal en niet tijdens het debat.

Voordelen:

Lokale politiek toegankelijker: Door de organisatie van publieksdebatten zetten we weer een actieve stap naar inwoners om de lokale politiek toegankelijker te maken. Dit kan mogelijk leiden tot meer interesse in de lokale politiek.

Bijdrage debatcultuur: Door de organisatie van publieksdebatten pakt de gemeenteraad een actieve rol in de Tilburgse debatcultuur. Hiermee onderstrepen we het belang van een goed publiek debat.

Dekking:
De gemeenteraad van Tilburg heeft jaarlijks  een budget voor communicatie. Dekking zou gevonden kunnen worden door een herschikking van middelen binnen het communicatiebudget van de gemeenteraad.

De raad besluit:

De griffie opdracht te geven om in de periode september 2014 tot juli 2015 in de gemeente twee tot drie openbare debatten over actuele thema's te organiseren;De griffie de opdracht te geven de organisatie van deze debatten samen uit te voeren met een of meerdere (debat)organisaties in de stad en de in dit initiatiefvoorstel opgenomen randvoorwaarden meet e nemen;De kosten voor deze debatten te dekken vanuit het communicatiebudget van de gemeenteraad;In het najaar van 2015 de gehouden debatten in de commissie Bestuur te evalueren en te bezien of deze aanpak ook voor de komende jaren kan worden gecontinueerd.

Namens de fractie CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Joost van Puijenbroek

Cécile van Berkel

Ernst van Welij 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.