Schade noodweer: Boeren financieel compenseren schade noodweer

De CDA-fractie van de provinciale Staten Noord-Brabant dient schriftelijke vragen in om boeren financieel tegemoet te komen in de schade ten gevolge van het noodweer. 

‘s-Hertogenbosch, 28 juni 2016 

Aan het college van Gedeputeerde Staten 

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde 

Betreft: schade a.g.v. noodweer Zuidoost-Brabant 

Geacht college,

Door de ernstige wateroverlast in de afgelopen weken én de hagelstorm van afgelopen donderdag heeft de regio Zuidoost-Brabant veel schade opgelopen. Hele gemeenschappen zijn getroffen, waaronder gezinnen, ondernemers en publieke voorzieningen. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Bijkomend probleem is dat de (agrarische) ondernemers nog niet kunnen starten met herstelwerkzaamheden, totdat duidelijk is of en hoe de schade wordt vergoed. Dat levert op de korte termijn problemen op. 

Het CDA is van mening dat het Rijk naar mogelijkheden moet zoeken om het leed te verzachten. Maar óók de provincie heeft mogelijkheden om de verenigingen en (agrarisch) ondernemers tegemoet te komen. Te denken valt aan het versneld openstellen van een nieuwe tranche van de regeling waarbij oude asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen. Deze regeling was voor 2016 uitgeput. 

Een andere mogelijkheid is het versneld voorfinancieren van zonnepanelen op getroffen bebouwing van (sport)verenigingen. Het openstellen van een nieuwe regeling kan de vele ondernemers en verenigingen die door de hagelstorm hun daken moeten vervangen een uitweg bieden. 

Maar wellicht zijn er nog andere mogelijkheden om de (agrarische) ondernemers en verenigingen op korte of middellange termijn te ondersteunen 

Deze constateringen brengen het CDA tot de volgende vragen aan het college: 

1.     Bent u met het CDA bereid om maatregelen te nemen om de (agrarische) ondernemers en verenigingen in het getroffen gebied te ondersteunen? Indien ja, welke maatregelen?

2.     Kunt u vóór 14 juli 2016 oplijsten welke mogelijkheden de provincie heeft om de (agrarische) ondernemers en verenigingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het naar voren halen van provinciale (energie)regelingen of investeringen?

3.     Bent u bereid om samen met de regio een beroep te doen op het kabinet om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing te verklaren? 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de CDA-fractie, 

Ton Braspenning
René Kuijken
Marianne van der Sloot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.