Eind jaren zeventig werd de CDA-bestuurdersvereniging opgericht, nog voor de officiële start van het CDA als partij, om CDA-politici te ondersteunen bij hun taken op lokaal en provinciaal niveau. Herkenbaarheid van CDA-politici in gemeenten en provincies is daarbij het belangrijkste streven. Daarnaast behartigt de Bestuurdersvereniging belangen van lokale en provinciale bestuurders binnen en buiten de partij.

Ons doel
Alle raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders van CDA-huize kunnen een beroep doen op de expertise van de Bestuurdersvereniging. Wij willen u graag ondersteunen bij een authentieke CDA-aanpak in uw functie. Bij het bereiken van onze doelstelling staat informeren van leden, de meningsvorming en het bevorderen van onderlinge netwerken centraal. De CDA-bestuurdersvereniging biedt de volgende service aan leden:

Bestuursforum
Alle leden ontvangen vijf keer per jaar het blad Bestuursforum. CDA-politici beschrijven hierin hoe zij de christendemocratische beginselen toepassen in de praktijk. Het blad vormt al jaren een discussiepodium voor lokale en provinciale CDA-politici en geeft daarnaast regelmatig aandacht aan politieke vaardigheden.

Informatie en handreikingen
Een tweede belangrijke, gemakkelijk toegankelijke en snelle bron van informatie is deze website. Op de site vindt u zowel actuele artikelen als inspirerende voorbeeld vanuit CDA-collega's. In de databank zijn schriftelijke vragen, moties en initiatiefvoorstellen te vinden. Ook worden op actuele onderwerpen aparte webdossiers samengesteld. Ook relevante CDA-visies en CDA-rapporten zijn op de website te vinden en te downloaden. Veel informatie wordt ook via Twitter gedeeld. Maandelijks verspreid de BSV een nieuwsbrief en regelmatig worden aparte berichten verzonden aan de fractievoorzitters. 
De Bestuurdersvereniging schrijft ook mee aan de CDA-handreikingen voor lokale en provinciale bestuurders, zoals onder meer de handreikingen voor de verkiezingsprogramma’s. 

Netwerken en bijeenkomsten 
Om het contact onder de leden te bevorderen en de uitwisseling van kennis mogelijk te maken organiseert de Bestuurdersvereniging tal van (doelgroepgerichte) bijeenkomsten. Naast de algemene ledenvergaderingen organiseert de daarom jaarlijks de (jonge) bestuurdersdag, de waterdag, de burgemeestersborrel en een statendag. Verder zijn er bijeenkomsten met Kamerleden en verschillende provinciale bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Dit gebeurt fysiek, maar ook via online sessies en webinars.

Dienstverlening en belangenbehartiging
Bij de CDA-bestuurdersvereniging kunnen de leden terecht met individuele vragen. Zonodig wordt contact gelegd met de VNG, afdelingen van het Partijbureau, kamerleden of andere collega-politici. Behalve maatwerk voor leden kunt u bij de BSV ook terecht wanneer het gaat om problemen binnen fracties of in relatie tot het bestuur/wethouder. In voorkomende gevallen hebben wij voor u ervaren en betrouwbare mediators die bijstand kunnen verlenen. De vereniging vertegenwoordigt u ook in het CDA-bestuur, in VNG-commissies en onderhoudt goede contacten met landelijke CDA-politici.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging is voor raads- en Statenleden, wethouders en gedeputeerden van het CDA gekoppeld aan hun functie. Zij gaan bij hun benoeming akkoord met het lidmaatschap. Meer informatie over uw contributie kunt u vinden op onze website. Uiteraard kunnen ook geïnteresseerden lid worden van de vereniging en gebruik maken van alle diensten en producten van de Bestuurdersvereniging. U kunt ook alleen abonnee van Bestuursforum worden. 

Meer weten?
Voor meer informatie over de CDA-bestuurdersvereniging of een proefnummer van Bestuursforum kunt u contact opnemen met:

CDA Bestuurdersvereniging
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
070-3424890 
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.