03 februari 2022

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst CDAV Internationaal en EVP fractie

Door Mariska Neefjes, secretaris CDAV Internationaal

 

27 januari 2022

De conferentie over de toekomst van Europa: de toekomst van Europees beleid op gezondheid, economie en banen

 

Welkomstwoord door Willemien Koning, voorzitter CDAV Internationaal

Willemien opent de bijeenkomst en heet alle deelnemers welkom. Willemien geeft een korte aftrap over het verloop van de bijeenkomst.

Introductie door Mariska Neefjes, secretaris CDAV Internationaal, over de Conferentie over de Toekomst van Europa

Mariska licht toe dat dat de conferentie op 9 mei 2021 (9 mei is de Dag van Europa) is gestart en waarschijnlijk zal lopen tot 9 mei 2022. De conferentie over de Toekomst van Europa bestaat uit een serie debatten en discussies waarbij de burger centraal staat. Alle Europeanen kunnen hun ideeën delen over de grote vraagstukken en uitdagingen die onze gezamenlijke toekomst bepalen. De conferentie richt zich op 9 thema’s. Om de burger centraal te zetten in de discussie over de toekomst van Europa zijn er vier Europese burgerpanels opgericht (panel 1 “Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie”, panel 2 “Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie”, panel 3 “Klimaatverandering, milieu/gezondheid” en panel 4 “EU in de wereld/migratie”). Deze Europese burgerpanels doen aanbevelingen aan de plenaire vergadering van de conferentie. Aan de plenaire vergadering van de conferentie nemen niet alleen burgers deel, maar ook vertegenwoordigers van nationale parlementen, de Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld. Naast de Europese burgerpanels wordt er ook informatie opgehaald via nationale burgerpanels. In Nederland is dit gedaan via het project “Kijk op Europa ”.

Zie voor meer informatie over de conferentie: https://futureu.europa.eu/ . Op deze website zijn ook de aanbevelingen te vinden van de Europese burgerpanels.

Inleiding door Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid en rapporteur namens de Tweede Kamer voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

Mustafa Amhaouch geeft een inleiding over enkele onderwerpen die voor hem centraal staan als het gaat om de toekomst van Europa. Allereerst geeft hij aan dat het CDA ten aanzien van Europa een positieve grondhouding heeft en moet hebben. Vanuit daar kan met een kritische blik worden gekeken waar dat nodig is. Mustafa gaat allereerst in op het thema economie en het belang van strategische autonomie. Ook gaat Mustafa daarbij in op het coronaherstelfonds. Volgens Mustafa moeten we ons in Europa niet kleiner maken dan we zijn, we moeten en mogen normen stellen. Verder gaat Mustafa in op Europa als waardegemeenschap. In dat kader haalt hij twee voornemens aan uit het coalitieakkoord: het meer toewerken naar stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad (minder inzetten van veto’s, waardoor één van de lidstaten een voorstel tegen kan houden), en een Europese veiligheidsraad.

Inleiding door Esther de Lange, Europarlementariër

Esther de Lange geeft een korte toelichting op het hoe en waarom van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Zo benadrukt zij dat burgers centraal staan tijdens de conferentie. Om ervoor te zorgen dat er echt een breed beeld ontstaat van hoe burgers aankijken tegen de toekomst van Europa, is er voor gezorgd dat burgers willekeurig zijn geselecteerd en bij elkaar zijn gebracht om over verschillende onderwerpen te spreken. Aandachtspunt hierbij is wel dat de Europese Commissie en Europarlementariërs ook echt luisteren naar de goede ideeën die worden opgebracht. Esther geeft aan zelf in de werkgroep klimaat en milieu te zitten. Als vervolg op de conferentie willen de Fransen mogelijk een conventie bijeenroepen om de discussie te starten over verdragswijziging.

Discussie

Tijdens de discussie zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

  • In hoeverre worden genderaspecten meegenomen in het coronaherstelfonds. Mustafa geeft aan dat dit er niet in verwerkt is, maar dat dit zou moeten worden meegenomen in het beoordelen van voorstellen. Esther voegt hier aan toe dat het Europees Parlement structureel aandacht besteedt aan het meewegen van het genderaspect bij wetgevende voorstellen en beleidsvoorstellen.
  • Hoe ziet de Europese definitie van duurzame energie eruit en in hoeverre zouden aardgas en kernenergie moeten worden meegenomen in de taxonomy voor duurzaam investeren? Esther geeft aan dat de meningen nogal verdelen binnen de de EU en binnen Nederland. Volgens Esther zijn er ongeveer 8 landen waarvoor de overstap naar gas een nuttige tussenstap kan zijn in de verduurzaming. Voor Nederland is de tussenstap met gas bijvoorbeeld niet nuttig. In het kader van de taxonomy moet er volgens Esther ook geen “blanco cheque” zijn voor gas en kernenergie, hier moeten duidelijke voorwaarden aan zitten.
  • Er is gevraagd naar het stikstofprobleem en de relatie met Natura2000 en dan in het bijzonder de versnippering van de Natura2000 gebieden in Nederland. Esther geeft aan dat er in de EU-biodiversiteitsstrategie een doelstelling is opgenomen dat 30% van het landoppervlak beschermde natuur moet worden. De vraag is of deze norm zal worden opgenomen in het Europese wetsvoorstel dat in maart 2022 wordt verwacht en in hoeverre de 30% dan Europees of nationaal wordt voorgesteld. Volgens Esther is het niet haalbaar om in Nederland de 30% te halen.
  • Ook is er gevraagd naar de rol van ouderen bij de Conferentie over de Toekomst van Europa. Er wordt aangegeven dat er geen specifieke selectie is gedaan om ouderen te betrekken bij de conferentie. Wel geeft Esther aan dat er in de huidige Europese Commissie een commissaris specifiek verantwoordelijk is gemaakt voor demografie, Dubravka Suica.
  • Er werd ook gevraagd naar het waarborgen van voedselzekerheid in de EU. In dat kader wordt met elkaar gesproken over de inzet van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen, biologische landbouw en duurzaamheidseisen voor importeren van producten van buiten de EU.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.