Willemien Koning-Hoeve

Voorzitter CDAV Internationaal

Waar zet Willemien zich voor in?

Het empoweren, in hun kracht zetten, van vrouwen dat is waar ik me graag voor in zet. Dat doe ik als bestuurslid voor het CDAV in de functie van voorzitter van CDAV Internationaal. We richten ons op het versterken van de positie van vrouwen in internationaal verband. We pakken veel items op met onze Europese zusterorganisatie EEP Women. Daarnaast hebben we onze eigen aandachtspunten en activiteiten waarbij we Tweede Kamerleden en Europarlementariërs betrekken zodat onze inzet ook effect heeft in de politieke besluitvorming.

Binnen het CDA ben ik ook Statenlid in de provincie Noord-Holland. In 2018 mocht ik de Verenigde Naties toespreken als VN vrouwenvertegenwoordiger. Verder ben ik voorzitter van LTO Vrouw&Bedrijf (de Nederlandse land- en tuinbouwvrouwen) en bestuurslid bij Copa Cogeca Women’s Committee in Brussel. Als agripooler bij Agriterra geef ik Female Leadershipstrainingen aan vrouwen in Ontwikkelingslanden.

Als je een vrouw in haar kracht zet en empowered breng je een stukje geluk in haar leven en versterk je ook haar gezin, familie en de hele samenleving!

Vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland bij de Verenigde Naties in 2018

Toespraak VN Vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland Willemien Koning-Hoeve, uitgesproken op 5 oktober tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Voorzitter, Laten we vrouwen in plattelandsgebieden aanmoedigen, empoweren en ondersteunen. Terwijl we het vandaag hebben over de vooruitgang die vrouwen maken, wil ik graag uw aandacht vestigen op een belangrijk onderwerp en een van de prioriteiten van de CSW (Commission on the Status of Women, red): gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden. Het verbeteren van de positie van deze vrouwen kan ons ook helpen de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Tot nu toe hebben we vooruitgang geboekt, maar we moeten sneller gaan. Als vrouwenvertegenwoordiger namens het Koninkrijk der Nederlanden en zelf boerin, ben ik een toegewijd pleitbezorger voor vrouwen op het platteland. Ik ken genoeg vrouwelijke rolmodellen in de landbouw en de visserij. Maar hun sterke positie strekt zich niet uit tot alle vrouwen die op het platteland wonen of in de voedselproductie werken. Het is 2018, en we kunnen niet accepteren dat talloze plattelandsvrouwen, die een sleutelrol spelen in het voeden van de wereld en het vormgeven van het landschap, geconfronteerd worden met ongelijkheid en het risico op armoede.

Eerlijke prijs

Vorig jaar sprak ik veel vrouwen en beloofde hen een stem te geven in de Verenigde Naties. Anneke in Nederland, een kippenboerin, en Lucy in de Verenigde Staten, een melkveehouder, hebben me allebei verteld dat ze hard werken aan hun moderne en duurzame boerderijen, maar dat mensen niet bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor hun producten. Hun leven is een strijd tegen het faillissement geworden. Maria in Ethiopië bracht me aan het huilen. Elke dag loopt ze zes uur om water te halen voor haar familie en haar gewassen. Stel je de kansen voor die ze zou hebben als ze die tijd en energie in haar boerderij zou kunnen investeren. Sizani Nugabe in Zuid-Afrika vertelde me hoe ze al bijna twintig jaar vecht voor vrouwenrechten op het land. Maar wetgeving en culturele en religieuze tradities blokkeren dit doel nog steeds. Als hun mannen sterven, worden vrouwen achtergelaten zonder land en zonder bron van inkomsten.

Hand in hand

Culturen en religie zijn belangrijk in het leven van mensen. Maar ze mogen de ontwikkeling van vrouwen niet in de weg staan. In plaats daarvan kunnen ze hand in hand gaan, zodat het leven van vrouwen, gezinnen en hele gemeenschappen kan worden verbeterd. Wist u dat vrouwen minder dan 20 procent van het land bezitten? Veel vrouwen bewerken het land van hun echtgenoten. Zelfs in ontwikkelde Europese landen als Nederland is gelijk loon voor hetzelfde werk geen vanzelfsprekendheid. Als gevolg hiervan is de genderpensioenkloof (het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen, red) in Europa gemiddeld 47 procent, wat vooral problemen oplevert voor gescheiden vrouwen. Studies hebben ook ongelijkheid in de besluitvorming blootgelegd. Ondanks dat vrouwen de vaardigheden en ervaring hebben om een plaats te verdienen aan de top.

Resolutie

In het licht van het bovenstaande wil ik er bij de VN-lidstaten op aandringen gevolg te geven aan de resolutie van de Algemene Vergadering over de verbetering van de situatie van vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden, die in december vorig jaar is aangenomen, en de overeengekomen conclusies van het 62e CSW afgelopen maart

Ik zou met name uw aandacht willen vestigen op vijf aandachtsgebieden.

 1. Versterking van de politieke en sociaaleconomische empowerment van plattelandsvrouwen en ondersteuning van hun volledige en gelijkwaardige deelname aan de besluitvorming op alle niveaus.
 2. Ondersteuning van organisaties van vrouwen en boeren en coöperaties. Ik ben een groot voorstander van de kracht van coöperaties. Ze bieden vrouwen kansen op economische participatie en verbeteren hun zakelijke vaardigheden. Evenals een betere toegang tot markten en hoogwaardige, betaalbare zaden, rassen en andere benodigdheden.
 3. Ontwerpen, herzien en implementeren van wetten om ervoor te zorgen dat plattelandsvrouwen volledige en gelijke rechten krijgen om land en andere eigendommen te bezitten, en bewustwording te creëren over gelijkheid van bezit.
 4. Zorg ervoor dat alle boeren, zowel mannen als vrouwen, een eerlijke prijs voor hun producten kunnen krijgen. Alleen dan kunnen familiebedrijven overleven, duurzaam werken, helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld klimaatverandering en het onderhouden van banden met de bredere gemeenschap. Door de kloof te dichten tus sen diegenen die in een stad wonen en die op het platteland, kunnen we ook bijdragen aan armoedebestrijding, hongerbestrijding, voedselzekerheid en voeding.
 5. Creëer leefomstandigheden in landelijke gebieden diie de omstandigheden in stedelijke gebieden evenaren. Vrouwen hebben voorzieningen nodig als waterbeheer, toegang tot levenslang onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, nieuwe vormen van technologie en digitale toegang om vooruitgang te boeken. Ik verzoek u allen om deze problemen aan te pakken.

  Over de hele wereld, vrouwen en mannen, evenals hun gezinnen, zullen er allemaal baat bij hebben als we vrouwen in plattelandsgebieden aanmoedigen, empoweren en ondersteunen.

  Dank u!

  Willemien Koning-Hoeve, vrouwenvertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Verenigde Naties 2018 Vertaling: © Haarlems Dagblad: www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/vrouwenvertegenwoordigster-vn-steun-vrouwen_op-het-plattelan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.