Voorzitter Willemien Koning over CDAV Internationaal

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst CDAV Internationaal en EVP fractie

27 januari 2022

De conferentie over de toekomst van Europa: de toekomst van Europees beleid op gezondheid, economie en banen

Door Mariska Neefjes, secretaris CDAV Internationaal

 

Welkomstwoord door Willemien Koning, voorzitter CDAV Internationaal

Willemien opent de bijeenkomst en heet alle deelnemers welkom. Willemien geeft een korte aftrap over het verloop van de bijeenkomst.


Introductie door Mariska Neefjes, secretaris CDAV Internationaal, over de Conferentie over de Toekomst van Europa

Mariska licht toe dat dat de conferentie op 9 mei 2021 (9 mei is de Dag van Europa) is gestart en waarschijnlijk zal lopen tot 9 mei 2022. De conferentie over de Toekomst van Europa bestaat uit een serie debatten en discussies waarbij de burger centraal staat. Alle Europeanen kunnen hun ideeën delen over de grote vraagstukken en uitdagingen die onze gezamenlijke toekomst bepalen. De conferentie richt zich op 9 thema’s. Om de burger centraal te zetten in de discussie over de toekomst van Europa zijn er vier Europese burgerpanels opgericht (panel 1 “Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie”, panel 2 “Sterkere economie, sociale rechtvaardigheid, banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie”, panel 3 “Klimaatverandering, milieu/gezondheid” en panel 4 “EU in de wereld/migratie”). Deze Europese burgerpanels doen aanbevelingen aan de plenaire vergadering van de conferentie. Aan de plenaire vergadering van de conferentie nemen niet alleen burgers deel, maar ook vertegenwoordigers van nationale parlementen, de Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld. Naast de Europese burgerpanels wordt er ook informatie opgehaald via nationale burgerpanels. In Nederland is dit gedaan via het project “Kijk op Europa ”.

Zie voor meer informatie over de conferentie: https://futureu.europa.eu/ . Op deze website zijn ook de aanbevelingen te vinden van de Europese burgerpanels.


Inleiding door Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid en rapporteur namens de Tweede Kamer voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

Mustafa Amhaouch geeft een inleiding over enkele onderwerpen die voor hem centraal staan als het gaat om de toekomst van Europa. Allereerst geeft hij aan dat het CDA ten aanzien van Europa een positieve grondhouding heeft en moet hebben. Vanuit daar kan met een kritische blik worden gekeken waar dat nodig is. Mustafa gaat allereerst in op het thema economie en het belang van strategische autonomie. Ook gaat Mustafa daarbij in op het coronaherstelfonds. Volgens Mustafa moeten we ons in Europa niet kleiner maken dan we zijn, we moeten en mogen normen stellen. Verder gaat Mustafa in op Europa als waardegemeenschap. In dat kader haalt hij twee voornemens aan uit het coalitieakkoord: het meer toewerken naar stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad (minder inzetten van veto’s, waardoor één van de lidstaten een voorstel tegen kan houden), en een Europese veiligheidsraad.

Inleiding door Esther de Lange, Europarlementariër

Esther de Lange geeft een korte toelichting op het hoe en waarom van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Zo benadrukt zij dat burgers centraal staan tijdens de conferentie. Om ervoor te zorgen dat er echt een breed beeld ontstaat van hoe burgers aankijken tegen de toekomst van Europa, is er voor gezorgd dat burgers willekeurig zijn geselecteerd en bij elkaar zijn gebracht om over verschillende onderwerpen te spreken. Aandachtspunt hierbij is wel dat de Europese Commissie en Europarlementariërs ook echt luisteren naar de goede ideeën die worden opgebracht. Esther geeft aan zelf in de werkgroep klimaat en milieu te zitten. Als vervolg op de conferentie willen de Fransen mogelijk een conventie bijeenroepen om de discussie te starten over verdragswijziging.

Discussie

Tijdens de discussie zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 • In hoeverre worden genderaspecten meegenomen in het coronaherstelfonds. Mustafa geeft aan dat dit er niet in verwerkt is, maar dat dit zou moeten worden meegenomen in het beoordelen van voorstellen. Esther voegt hier aan toe dat het Europees Parlement structureel aandacht besteedt aan het meewegen van het genderaspect bij wetgevende voorstellen en beleidsvoorstellen.
 • Hoe ziet de Europese definitie van duurzame energie eruit en in hoeverre zouden aardgas en kernenergie moeten worden meegenomen in de taxonomy voor duurzaam investeren? Esther geeft aan dat de meningen nogal verdelen binnen de de EU en binnen Nederland. Volgens Esther zijn er ongeveer 8 landen waarvoor de overstap naar gas een nuttige tussenstap kan zijn in de verduurzaming. Voor Nederland is de tussenstap met gas bijvoorbeeld niet nuttig. In het kader van de taxonomy moet er volgens Esther ook geen “blanco cheque” zijn voor gas en kernenergie, hier moeten duidelijke voorwaarden aan zitten.
 • Er is gevraagd naar het stikstofprobleem en de relatie met Natura2000 en dan in het bijzonder de versnippering van de Natura2000 gebieden in Nederland. Esther geeft aan dat er in de EU-biodiversiteitsstrategie een doelstelling is opgenomen dat 30% van het landoppervlak beschermde natuur moet worden. De vraag is of deze norm zal worden opgenomen in het Europese wetsvoorstel dat in maart 2022 wordt verwacht en in hoeverre de 30% dan Europees of nationaal wordt voorgesteld. Volgens Esther is het niet haalbaar om in Nederland de 30% te halen.
 • Ook is er gevraagd naar de rol van ouderen bij de Conferentie over de Toekomst van Europa. Er wordt aangegeven dat er geen specifieke selectie is gedaan om ouderen te betrekken bij de conferentie. Wel geeft Esther aan dat er in de huidige Europese Commissie een commissaris specifiek verantwoordelijk is gemaakt voor demografie, Dubravka Suica.
 • Er werd ook gevraagd naar het waarborgen van voedselzekerheid in de EU. In dat kader wordt met elkaar gesproken over de inzet van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen, biologische landbouw en duurzaamheidseisen voor importeren van producten van buiten de EU.

Online nieuwjaarsbijeenkomst CDAV Internationaal en EVP-fractie

De conferentie over de toekomst van Europa: de toekomst van Europees beleid op gezondheid, economie en banen

 

Datum: 27 januari 2022

Locatie: digitaal

Tijd: 20.00 - 21.30

 

Aanmelden kan via: https://forms.gle/rcc13oHgFV7Sv9E28

Op 9 mei 2021 is de Conferentie over de Toekomst van Europa van start gegaan. De conferentie bestaat uit een serie debatten en discussies waarbij de burger centraal staat. Alle Europeanen kunnen hun ideeën delen over de grote vraagstukken en uitdagingen die onze gezamenlijke toekomst bepalen. Deze nieuwjaarsbijeenkomst willen we graag met elkaar ideeën ophalen over het toekomstig Europees beleid voor gezondheid, economie en banen. Daarbij willen we ook aandacht hebben voor het perspectief van gendergelijkheid en gelijke rechten. Samen met u gaan we hierover graag in gesprek.

 

Agenda

20:00 - 20:05                   
Welkom door Willemien Koning, voorzitterCDAV-Internationaal

20:05 - 20:20                     
Inleiding door Esther de Lange, Europarlementariër

20:20 - 20:25                     
Invalshoek vanuit de Tweede Kamer door Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid en rapporteur Conferentie over de Toekomst van Europa

20:25 - 20:30                     
Invalshoek vanuit de Eerste Kamer door Ria Oomen-Ruijten, Eerste Kamerlid en delegatielid Conferentie over de Toekomst van Europa

20:30 - 21:20                     
Discussie

21:20 - 21:30                     
Conclusie en afronding

Najaarsbijeenkomst CDAV Internationaal verplaatst

Als gevolg van de huidige corona situatie is de EVP vrouwen conferentie uitgesteld naar het voorjaar van 2022. We hebben daarom besloten de najaarsbijeenkomst ook uit te stellen. In het voorjaar zullen we de bijeenkomst in voorbereiding op de EVP vrouwen conferentie alsnog organiseren. Uiteraard ontvangt u daar t.z.t. een uitnodiging voor. We hopen u allen dan te zien en spreken. 

Herfst Academie Lissabon van EVP Vrouwen Algemeen

Esther Versnel en Lycia Tuitel bezochten namens CDAV Internationaal de Herfst Academie van EVP Vrouwen in Lissabon. Hieronder vind je hun belangrijkste bevindingen. 

Op 1 en 2 oktober 2021 vond de EPPW: European Autumn Academy for Leading Women plaats in Lissabon. Vrouwelijke (opkomende) leiders van verschillende EPPW-vrouwenorganisaties kwamen bijeen om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen over de rol, positie en emancipatie van vrouwen in Europa. Deze keer stond de academie in het teken van uitdagingen en benodigde maatschappelijke hervormingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, en kunst en cultuur. Zo kwamen het Europees Bauhaus Initiatief, de Europese Green Deal en de Digital Gender Divide in Europa ter sprake. Met presentaties en voordrachten van onder meer prof. Susana Sargento, staatssecretaris Maria Syrengela, en Europarlementariër Maria da Graca Carvalho.

Check voor meer informatie

Herfst Academie Lissabon Side event: de recente ontwikkelingen in Oost Europa en de Westelijke Balkan 

De EPPW Autumn Academy gaf de gelegenheid aan vrouwelijke vertegenwoordigers van EPPW- nationale vrouwenorganisaties uit Oost Europa en de Westelijke Balkan (te weten Albanië, Wit-Rusland, Moldavië, Bulgarije en Oekraïne) om verslag te doen van hun landensituaties. Het was een interessante discussie, temeer omdat deze situaties soms ver weg lijken voor Nederland.  

De politieke, economische en maatschappelijke situaties lopen uiteen in de bovenstaande landen, maar tegelijkertijd laten de situaties ook zien hoezeer verschillende problematiek met elkaar verweven is. Diverse actoren misbruiken hun machtspositie en dit brengt vormen van corruptie en destabiliserende gevolgen voor beleid teweeg. In de praktijk werkt dit bijvoorbeeld door op de economie, welvaart, gezondheidszorg, milieu en de rechtsstaat. Om een aantal voorbeelden te geven: in bovenstaande landen zijn de vaccinatiegraden laag, in Albanië en Wit-Rusland wordt vrijheid van meningsuiting ingeperkt doordat machtshebbers data misbruiken en media belemmeren, en in Oekraïne wordt de burger onvoldoende beschermd tegen negatieve milieueffecten van industrie en oligarchen.  

Ten slotte, een goede ontwikkeling en inspirerend voorbeeld is dat een aantal partijen in Oost-Europa erin slagen genderquota door te voeren.  

Herfst Academie Lissabon Belangrijkste takeaways sessie van 1 oktober 2021

Belangrijkste takeaways van de sessie van 1 oktober 2021: Als we na de Coronapandemie onze samenlevingen willen veranderen, moet er meer aandacht besteden worden aan:

Herfst Academie Lissabon Belang van digitalisering en verduurzaming

Op dag 2 (2 oktober 2021) van de EPPW: European Autumn Academy for Leading Women werd er gesproken over het belang van zowel digitalisering als verduurzaming. Dit zou hand in hand moeten gaan als we Europa klaar willen maken voor een digitale en klimaatneutrale toekomst. Daarbij is een genderperspectief essentieel: genderstereotypen moeten doorbroken worden en er is meer diversiteit nodig in de (top van de) ICT sector en de milieusector. #EPPWomen #WomenInICT #FemaleFarmers Hartelijk dank aan sprekers Europarlementariër @MariaDaGracaCarvalho, EPPW Vice-President @apomaska, en experts Katy Wiese (@European Environmental Bureau – EEB) en Eline Chivot (@EPP).

Willemien Koning over de zorgwekkende situatie van vrouwen in Afghanistan

Afghaanse vrouwen raken hun vrijheid kwijt en leven in angst. CDAV Internationaal vraagt Nederlandse en Europese overheid dringend om actief ondersteuning en hulp te bieden.
CDAV Internationaal onderschrijft het statement en de dringende oproep van de Europese koepelorganisatie en brengt die onder de aandacht bij de Tweede Kamer en de ministeries van Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

 

STATEMENT ON AFGHANISTAN

25 August 2021

EPP WOMEN, the women’s organization of the European Peoples Party (EPP):

 • Is deeply concerned by the increasingly dangerous situation in Afghanistan since the Taliban took power in Kabul;
 • Emphasizing the consistent support of EPP WOMEN for women’s rights, EPPW in particular underlines the statement of UN Secretary-General Antonio Guterres, in which he describes it as horrible and heart-breaking to see that the rights of Afghan girls and women are about to be taken away immediately in the Taliban-controlled areas;
 • Highly welcomes and gives its full support to the statement of the European Union and the United States and 18 other states 1, in which they express their deep concern for women and girls in Afghanistan, for their rights to education, employment and freedom of movement, and call upon the Taliban to avoid all forms of discrimination and abuse and to preserve women’s rights;

Therefore, EPP WOMEN:

 • Urgently calls upon the European Commission and all EU Member States to favour the most generous asylum policy for Afghan women and girls as possible;
 • Urgently calls upon the European Commission and the EU Member States to take our responsibility for Afghan women and seek acute solutions, consisting of:
 • Giving women in Afghanistan all humanitarian support and assistance, including financial assistance, to empower them to have their voices heard;
 • Making the greatest possible financial and political commitment to organizations fighting for women’s and girls’ rights in Afghanistan;
 • Urgently starting a dialogue with the new Taliban government, in which pressure is being put on the new political leaders to strictly respect women and girls’ rights in accordance with the Convention on the Elimination of Discrimination of Women (CEDAW) and the Istanbul Convention on gender-based violence;
 • Ensuring that issues regarding women’s political participation, eradicating illiteracy and ensuring access for girls and women to education and to economic resources (i.e. Millennium Development Goals) are an integrated part of the policy of the EU and its Member States towards Afghanistan. Afghan women, like all the women in the world, have the right to live in dignity and security.

1 Including Australia, Brazil, Canada, Senegal, Norway, Argentina and New Zealand

 

Doelen CDAV Internationaal

CDAV Internationaal is de internationale loot van het CDAV. Het CDAV Internationaal heeft als doel om vrouwenbelangen te behartigen in Europees en internationaal verband en internationale onderwerpen te benaderen vanuit een genderperspectief. Dit wordt gedaan door belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten, activiteiten te organiseren en beleid en wetgeving actief te beïnvloeden. De leden van het CDAV Internationaal vertegenwoordigen ook op andere momenten het CDAV, zowel binnen als buiten de partij, waaronder de CDA Commissie Buitenland. Daarbij kiest het CDAV-Internationaal ieder jaar een aantal focusgebieden om zo echt impact te bereiken. 

Wat doet CDAV Internationaal?

 • Het actief signaleren en agenderen van onderwerpen die aandacht behoeven, zowel via de nationale partijlijnen (Tweede Kamer fractie) als via de Europese partijlijnen (CDA fractie Europees Parlement).
 • Het onderhouden van nauw contact met de EVP vrouwen; structureel via Hillie van der Streek, secretaris-generaal EVP-Vrouwen en een paar keer per jaar door deelname aan de EVP vrouwen conferenties. 
 • Het indienen van resoluties bij het CDA partijcongres. 
 • Het amenderen van resoluties bij de EVP-Vrouwen congressen. 
 • Het vroegtijdig signaleren van belangrijke dossiers op Europees gebied en het indienen van amendementen via de CDA fractie in Brussel op wetgevende en beleidsmatige dossiers binnen de bovengenoemde prioritaire thema’s waar het CDAV-Internationaal op inzet. 

CDAV Internationaal Bestuur

Over EVP Vrouwen

EVP Vrouwen maakt deel uit van de Europese VolksPartij. Hille van de Streek is secretaris generaal van EVP Vrouwen. 

Zij houdt zich bezig met het versterken van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het beleid van de EVP. 

Daarvoor dient zij resoluties in voor het tweejaarlijkse congres van de EVP. 

Resolutie 'Lessons to be learned from the Coronacrisis'

Approved by the EPP Political Assembly 1 February 2021


Resolution The Future of Europe: Lessons to be learnedfrom the Corona crisis 


The Future of Europe: Lessons to be learned from the Corona crisis
• Acknowledging that Europe since March 2020 has been hit by the biggest public health crisis in a century,
having unprecedented consequences for our societies and economies;
• being concerned that the impacts of COVID-19 will cause a backlash in the equality of women and
men, given the surge of gender-based violence, economic contraction, heightened risks of poverty and
over-dependence on women’s paid and unpaid care work;
The EPP calls on the following top priorities to be addressed:
1. Health
A. Whereas the pandemic has taught us how fragile our societies are and that health is a precondition
for our societies and economies to function;
B. Taking into account that the workforce in the health and care sectors is predominantly female and
that this gender divide put women at the frontline of fighting the pandemic;
C. Whereas as a consequence of the pandemic a delay or barriers arose in access to sexual and reproductive
healthcare, and whereas critical needs for women were postponed, including access to
maternity care and safe delivery, availability of contraception, legal abortion and IVF services, and
provisions for clinical management in the case of rape;
D. Whereas with regards to Covid-19 clinical trials, reports found that sex-disaggregated data were
lacking;
E. Whereas healthcare systems differ across EU Member States and these differences can disproportionately
affect vulnerable individuals, linked to gender, age and educational or socioeconomic
status;
1. Welcomes the initiative of European Commissioner Stella Kyriakides towards a European Health Union,
resulting in a more secure, better-prepared and more resilient EU in the area of health;
2. Calls upon all Member States to realize that access to health without discrimination is a fundamental
human right, implementing a.o. that all citizens, regardless of age or sex, have equal access to vaccination
and that access to sexual and reproductive health is preserved;
3. Calls upon the European Commission to guarantee that health research includes innovators of all genders
and that investigators and the pharmaceutical industry report disaggregated data at all levels;
4. Urges equal representation of women in all decision-making bodies and subsidy committees related
to the COVID-19 crisis and recovery instruments.
2. Domestic and gender based violence
F. Whereas reports from several Member States during and following the confinement period revealed
a worrying increase in domestic and gender-based violence and whereas violence is not a
private issue but a societal concern;
G. Whereas gender-based violence against women, children as well as men cannot be tolerated and
must be addressed in all its forms of abuse;
5. Urges the European Council and the European Parliament to uphold their commitments from 2019 to
combat all forms of violence, in particular gender-based violence, promoting its prevention and protecting
and supporting victims;
6. Urges the Member States to ratify and implement the Istanbul Convention, equipping the police with
the necessary skills and strengthening the judiciary system to add sexual violence to the list of EU
crimes defined in the Treaty of Lisbon and to establish an EU-network to fight sexual violence.
01
The Future of Europe: Lessons to be learned 02 from the Corona crisis
3. Recovery of our society and economy
H. Whereas the European Commission has allocated €750 billion to a Recovery and Resilience Fund
(RRF) to tackle the economic and social impacts of COVID-19 and drive the EU towards a green and
digital future;
I. Whereas the pandemic has convincingly demonstrated the importance of digital communication,
and its tremendous effect on the economy, the public sphere and also on our personal lives and
our relations with other people;
J. Whereas women’s access to the ICT sector is essential for the recovery of the European economy
and its innovative development to a green and digital future;
7. Calls upon the European Commission to ensure a gender perspective across all RRF funding areas
and adopt a gender budgeting lens across all programmes, including targeted objectives, indicators,
benchmarks and budgets;
8. Calls upon the EU and its Member States to ensure the active and consistent consultation with women’s
civil society organisations, to make sure that the reforms included in the Recovery and Resilience
Plans correspond to women’s experiences on the ground;
9. Reiterates the top priorities to be addressed in 2019-2024 of the Emergency Resolution ‘Female Visions
for a better Europe’ adopted at the EPP Congress in Zagreb in 2019;
4. Towards a gender inclusive economy
K. Whereas a majority of workers delivering essential services in the COVID-19 crisis are women, e.g.
in healthcare, child care and teaching;
L. Whereas wages in many essential and significantly female-dominated sectors can be low and
whereas vertical and horizontal labour market segregation in the EU is still significant;
M. Whereas families are the cornerstone of our society which requires that there is a balance between
employment life and private life;
10. Calls upon the EU and its Member States that the Recovery and Resilience Plans sufficiently need to
address those sectors where women are overrepresented;
11. Urges the Member States to effectively address gender pay and pension gaps, as economic indicators
suggest that these gaps are further widening as a consequence of the pandemic;
12. Gives its full support to the EPP Group Policy Proposals for an EU Carer’s Strategy;
13. Calls upon the European Commission to closely monitor the implementation of the EU Directive on
Work-life Balance for parents and carers in the Member States;
14. Urges the European Commission to develop a follow-up to the European Pillar of Social Rights.
Urges the EPP member parties to advocate within their national governments and parliamentary
groups for the realization of the above listed top priorities considering gender-related consequences
of the pandemic and its aftermath to be addressed.

Actief worden bij CDAV Internationaal?

Indien jij belangstelling hebt om mee te denken of bijdragen te leveren aan de werkzaamheden van CDAV Internationaal, dan kun je een mailbericht sturen naar [email protected] Mocht deze link nog niet werken, dan kun je je aanmelden bij [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.