De statuten en reglementen van het CDA gaan op de schop

Het CDA is en blijft een partij in beweging. Dat blijkt wel uit het traject ‘partijvernieuwing’ wat sinds 2017 in gang is gezet. Dit traject betekent een fundamentele verandering van de manier waarop wij een politieke partij willen zijn en heeft gevolgen voor zowel de gemeentelijke en de provinciale afdelingen als voor het landelijk. Dit maakt dat de statuten en reglementen aangepast moeten worden; in lijn met de voorstellen die voortvloeien uit het traject van partijvernieuwing.

De statutencommissie, bestaande uit Hilde Westera, Caspar Koopman, Petra de Groot, Paul van den Biggelaar, Marischa Kip (adviseur) en Frank Dunsbergen (secretaris), heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de wijzigingsvoorstellen. De commissie hoopt met de wijzigingsvoorstellen te zorgen voor statuten en reglementen die actueel zijn, bijdragen aan een meer flexibele en wendbare structuur en een lenige, solide en slagvaardige partij.

Wat verandert er?

Belangrijk onderdeel binnen deze statutenwijziging is de verandering van de governance van de partij. Hier is eerder een factsheet over opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast is het doel om de gemeentelijke en provinciale afdelingen meer handelingsruimte te geven en wordt de landelijke verkiezingsprocedure vernieuwd. Tot slot wordt een experimenteerartikel toegevoegd aan de statuten.

Een uitgebreide, inhoudelijke toelichting op de wijzigingsvoorstellen vindt in de ‘Oplegger Voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen CDA 2020’.

Wat betekent dit voor de leden?

De wijzigingsvoorstellen zijn behandeld en vastgesteld door het dagelijks bestuur en het partijbestuur, maar het is uiteindelijk aan het partijcongres, als hoogste orgaan van de partij, om in te stemmen met de voorstellen. 

Het staat de leden vrij om amendementen in te dienen op de wijzigingsvoorstellen. Een amendement is een beoogde verandering op het voorstel. Hierdoor kan een amendement alleen bestaan uit het schrappen van (een deel van) de voorgestelde tekst en/of een concreet nieuw tekstvoorstel.

Amendementen
Het indienen van amendementen is aan een aantal eisen gebonden. Iedere provinciale en gemeentelijke afdeling heeft het recht om een amendement in te dienen. Dit recht komt ook toe aan 100 individuele leden en iedere bijzondere organisatie die een amendement willen indienen. 

Deadline
Vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de voorbereidingen rond de Tweede Kamerverkiezingen is de behandeling van de statutenwijziging verder uitgesteld tot nader orde. Verdere communicatie hierover volgt.

Elk amendement dient van een toelichting te worden voorzien. Hiervoor dient u een blanco format te downloaden die gebruikt dient te worden voor het inleveren van amendementen. Deze amendementen dienen te worden gestuurd naar statuten@cda.nl.

Het gaat om de volgende wijzigingsvoorstellen:

 • Bijlage C - Kandidaatstellingsreglementen;

 1. Kandidaatstellingsreglement TK, EK en EP;
 2. Kandidaatstellingsreglement Provinciale Staten;
 3. Kandidaatstellingsreglement Gemeenteraad; en
 4. Kandidaatstellingsreglement Waterschap.

Bijlage D - Overige reglementen.

 1. Reglement van Orde Partijcongres;
 2. Reglement tot vaststelling van programma’s;
 3. Reglement Integriteits- en Royementscommissie;
 4. Reglement Commissie van Beroep;
 5. Reglement Auditcommissie;
 6. Gravamenreglement; en
 7. Giftenreglement.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.