De statuten en reglementen van het CDA gaan wijzigen

Het CDA is en blijft een partij in beweging. Dat blijkt wel uit het traject ‘partijvernieuwing’ dat sinds 2017 in gang is gezet, waarbij opnieuw gekeken is naar de bestuursstructuur en een nieuwe structuur is voorgesteld. Met deze structuur is al een tijdje gewerkt. De Taskforce Governance onder leiding van Yvonne van Rooy heeft dit geëvalueerd en op 10 juli 2021 een rapport over de nieuwe bestuursstructuur van de vereniging gepresenteerd. Op het bijzonder partijcongres van 10 en 11 september 2021 is een resolutie aangenomen tot het omzetten van de aanbevelingen van de Taskforce in een statutenwijziging, en dat voor te leggen aan het partijcongres van december 2021. Ook heeft een tijdelijke werkgroep Governance de voorstellen van de Taskforce Governance uitgewerkt en onder meer voorgesteld de netwerken in de statutenwijziging te borgen.

Met dat als achtergrond gaan we als partij onze statuten en reglementen nu wijzigen, in lijn met de eerdere voorstellen die voortvloeien uit het traject van partijvernieuwing en de Taskforce Governance.

De statutencommissie, bestaande uit Hilde Westera, Caspar Koopman, Petra de Groot, Paul van den Biggelaar en Marischa Kip (adviseur), heeft gewerkt aan de wijzigingsvoorstellen. De commissie hoopt met de wijzigingsvoorstellen te zorgen voor statuten en reglementen die actueel zijn, bijdragen aan een meer flexibele en wendbare structuur en een vernieuwde, lenige, solide en slagvaardige partij.

Wat verandert er?

Belangrijk onderdeel binnen deze statutenwijziging is de verandering van de governance (bestuursstructuur) van de partij. Het voorstel is om de systematiek van het partijbestuur en, als onderdeel daarvan, het dagelijks bestuur aan te passen. Deze worden omgevormd tot een Landelijk Bestuur en een Verenigingsraad. Hierdoor komen de bestuurstaken te liggen bij het Landelijk Bestuur. De Verenigingsraad krijgt adviserende bevoegdheden en goedkeuringsbevoegdheden.

Stemhebbende leden zijn de leden van het landelijk bestuur, de vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen, de vertegenwoordiger van het netwerkberaad, een bestuurslid van het CDJA, een bestuurslid van het CDAV en een bestuurslid van de CDASenioren. Adviserende leden zijn de fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de voorzitter van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut en de voorzitter van de Bestuurdersvereniging.

Een ander belangrijk onderdeel van de statutenwijziging is het creëren van een eigen plaats voor de netwerken. De netwerken worden flexibel vormgegeven en hebben als doel (politiek) debat te organiseren, stimuleren en te faciliteren, en bij te dragen aan visievorming.  Meer over de verschillende netwerken die onze partij kent, vindt u hier: https://www.cda.nl/leden/organisatiesnetwerken.

De samenwerking tussen de netwerken vindt plaats binnen het netwerkberaad, een nieuw orgaan van de partij. De taak van het netwerkberaad wordt het organiseren van dialoog tussen de erkende netwerken, de Verenigingsraad, de fracties van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de CDA-delegatie in de EVP-fractie. Ook op deze manier is kruisbestuiving van dynamiek, diversiteit en innovatie in de partij geborgd. 

Daarnaast is het doel om de gemeentelijke en provinciale afdelingen meer handelingsruimte te geven. Verder wordt een experimenteerartikel toegevoegd aan de statuten.

Een uitgebreide, inhoudelijke toelichting op de wijzigingsvoorstellen vindt u in de ‘Oplegger Voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen CDA 2021’.

Update

Zoals aangekondigd, zijn de statuten aangevuld met twee artikelen. Eén artikel geeft een regeling voor het geval zich een tegenstrijdig belang bij het landelijk bestuur voordoet (zie nieuw artikel 36a in Bijlage A - Statuten). Een ander artikel regelt wat er moet gebeuren bij belet en ontstentenis van het bestuur (zie nieuw artikel 36b in Bijlage A - Statuten). De oplegger is hierop ook aangepast. 

Wat betekent dit voor de leden?

De wijzigingsvoorstellen zijn behandeld en vastgesteld door het dagelijks bestuur en het partijbestuur, maar het is uiteindelijk aan het partijcongres, als hoogste orgaan van de partij, om in te stemmen met de voorstellen. Dat gebeurt op het partijcongres van december 2021.

Amendementen
Het staat de leden vrij om voorafgaand aan het partijcongres amendementen in te dienen op de wijzigingsvoorstellen. Een amendement is een beoogde verandering op het voorstel. Hierdoor kan een amendement alleen bestaan uit het schrappen van (een deel van) de voorgestelde tekst en/of een concreet nieuw tekstvoorstel.

Het indienen van amendementen is aan een aantal eisen gebonden. Elke provinciale en gemeentelijke afdeling heeft het recht om een amendement in te dienen. Dit recht komt ook toe aan 100 individuele leden en elke bijzondere organisatie die een amendement willen indienen. 

Elk amendement dient van een toelichting te worden voorzien. Hiervoor dient u een blanco format te downloaden die gebruikt dient te worden voor het inleveren van amendementen. Deze amendementen dienen te worden gestuurd naar [email protected].

Voor individuele leden die een amendement willen indienen, geldt dat een amendement ondertekend dient te zijn door minimaal 100 leden. Bij het amendement dat u indient, dient u de ondertekening door minimaal 100 leden als volgt aan te tonen:

 1. vermelden van de naam (voorletters en achternaam), het CDA lidmaatschapsnummer en het e-mailadres van alle indieners; én
 2. toevoegen van een document waaruit de steun van iedere individuele indiener blijkt. Dit kan een Word-bestand zijn met daarin een e-mail kopie opgenomen, inhoudende een steunbetuiging voor het amendement van elke indiener, verzonden vanuit zijn/haar e-mailadres.

Ook is het mogelijk om via een Google Form steun te verwerven voor een amendement, waarbij leden hun steun laten zien met het beantwoorden van de vraag dat zij het amendement ondersteunen. In deze Google Form moet ook voor- en achternaam, e-mailadres en lidnummer zijn opgenomen.

Deadline

Het partijbestuur zal de amendementen voorzien van een preadvies. Het amendement met het preadvies wordt aan de leden en afdelingen bekendgemaakt. Dit gebeurt voorafgaand aan het partijcongres.

Samengevat zijn de deadlines als volgt:

 • 13 november 2021, 23:59 uur: laatste moment waarop amendementen kunnen worden ingediend;
 • 26 november 2021: bekendmaking van amendementen en preadviezen;
 • 11 december 2021: partijcongres.

Het gaat om de volgende wijzigingsvoorstellen:

Bijlage A - Statuten;

Bijlage B - Huishoudelijk Reglement;

Bijlage C - Kandidaatstellingsreglementen:

 1. Kandidaatstellingsreglement TK, EK en EP;
 2. Kandidaatstellingsreglement Provinciale Staten;
 3. Kandidaatstellingsreglement Gemeenteraad; en
 4. Kandidaatstellingsreglement Waterschap.

Bijlage D - Overige reglementen.

 1. Reglement van Orde Partijcongres;
 2. Reglement tot vaststelling van programma’s;
 3. Reglement Integriteits- en Royementscommissie;
 4. Reglement Commissie van Beroep;
 5. Gravamenreglement;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.