Lid Dagelijks Bestuur portefeuilles Steden & Diversiteit (V/M, onbezoldigd)

Per november 2019 komen drie functies vacant binnen het Dagelijks Bestuur, te weten de functies van de portefeuillehouders Steden & Diversiteit, HRM & Ontwikkeling en Partijontwikkeling. De verkiezing van de DB-leden is voorzien op het Partijcongres van 9 november 2019.

Algemeen

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er. Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen. Het CDA wil de grootste ledenpartij van Nederland blijven; een vitale partij met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, met actieve, creatieve afdelingen die elkaar inspireren.

Beschrijving werk Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij. In het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Daarnaast bereidt het bestuur de besluitvorming door het partijbestuur voor en voert zij de besluiten van het partijbestuur uit. Het Dagelijks Bestuur komt in beginsel elke twee weken in vergadering bij elkaar.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur dient zo mogelijk een weerspiegeling te zijn van verschillende kwaliteiten en ervaringen, van de diverse geledingen en regio’s in de partij.

Competenties/kennis/ervaring

Voor CDA-bestuursleden geldt dat zij:

  • een betrokken, integer en authentiek christendemocraat zijn met bredemaatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;
  • een ervaren bestuurder en/of toezichthouder zijn op enig (non)profit terrein;
  • in staat zijn bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuurvan de partij;
  • een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne hebben voor ontwikkelingen in devereniging en de samenleving en in staat zijn die te vertalen in een visie op hetfunctioneren van de partij;
  • een breed netwerk hebben in de partij én in de samenleving;
  • een teamspeler zijn, met een koel hoofd en een warm hart;
  • beschikken over voldoende tijd en daar op een flexibele wijze mee kunnen omgaan(circa 8 tot 10 uur per week);
  • beschikken over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit,Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen.

Partijvernieuwing

Het CDA wil zich verder ontwikkelen tot een netwerkpartij met idealen. Indat kader is een breed traject van partijvernieuwing gestart. In dit traject is ook de structuuren de taakverdeling van het bestuur meegenomen. Dit kan betekenen dat in de nabijetoekomst de omvang en de taakverdeling van het Dagelijks Bestuur wijzigt.

Specifieke kenmerken portefeuille Steden & Diversiteit

Het DB-lid Steden & Diversiteit heeft een duidelijke visie op de positie van de christendemocratie in de stad en is in staat, in samenwerking met de steden, een trekkersrol hierin te vervullen. Het DB-lid gaataan de slag met het verder vergroten van de bi-culturele diversiteit binnen de verschillendenetwerken van de partij. Als nieuwe vraagstukken zich aandienen kan het DB-lid hieropworden ingezet. Hij of zij weet mensen te boeien en te enthousiasmeren en heeft eenondernemend karakter.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling uiterlijk 6 september 2019 kenbaar maken door een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan de Senior HRM & Scouting (marc.haverkamp@cda.nl). Op maandag 9 september 2019 worden de kandidaten geïnformeerd over de selectiegesprekken. De gesprekken zijn op 13 en 14 september 2019. Op 9 november 2019 worden de kandidaten verkozen door het Partijcongres.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.