Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Wij blijven streven naar een maatschappij waarin de mens in verbinding met anderen en de schepping zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.  Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Het CDA wil de grootste ledenpartij van Nederland blijven; een vitale partij met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, en met actieve vrijwilligers, leden en betrokkenen die elkaar in actieve, creatieve afdelingen inspireren.

Aangezien  onze samenleving  sterk verandert, moet de partij zich ook voortdurend inhoudelijk en organisatorisch aanpassen en vernieuwen. De voorzitter heeft als belangrijkste taak samen met het Bestuur  leiding te geven aan het ontwikkelen en bewaken van de uitvoering van de - lange termijn - visie van het CDA, die gehoor vindt bij die steeds veranderende samenleving.

Partijvernieuwing

Het CDA wil zich verder ontwikkelen tot een netwerkpartij met idealen. In dat kader is in 2018 door het partijbestuur een breed traject van partijvernieuwing gestart. Hierbij is ook besloten om de omvang en de taakverdeling van het bestuur aan te gaan passen (naar één CDA-bestuur van 7 à 10 personen met een Verenigingsraad en een veranderde verenigingscultuur) . Dit betekent dat in de loop van het jaar 2019 de omvang, de onderlinge taakverdeling en de statutaire positie van het Partijbestuur zal worden gewijzigd. De Partijvoorzitter zal dit vernieuwingsproces dienen te leiden zodat voor het eind van 2019 de nieuwe bestuursstructuur volledig in werking kan treden. Van de Partijvoorzitter wordt een kordate maar verbindende aanpak gevraagd die actief bijdraagt aan het verder bouwen van het ‘CDA-team’ dat wij als organisatie zijn.

Deadline verstreken. Solliciteren is niet meer mogelijk!

Persoonskenmerken

De Partijvoorzitter: 

 • is een betrokken, integer en authentiek christendemocraat met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;
 • heeft een brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke oriëntatie ontwikkeld; 
 • heeft bewezen om op strategisch niveau te kunnen opereren en is in staat ontwikkelingen in de samenleving op te pikken en te vertalen in een concrete visie inclusief een actieplan waar hij/zij de verschillende geledingen in de partij optimaal bij betrekt;   
 • is intellectueel in staat om het proces van inhoudelijke ontwikkeling van het christendemocratische denken te - laten - sturen; 
 • heeft de ervaring en het gezag waardoor de noodzakelijke verbinding/countervailing power met de fracties en bewindspersonen vanzelfsprekend is;
 • is een inspirerende teamspeler die samen met het bestuur en de organisaties het beste uit de vereniging haalt; 
 • kan aanhaken bij (inter)nationale netwerken, binnen en buiten de christendemocratische familie; 
 • is bij uitstek een netwerker en verbinder en communiceert gemakkelijk
 • beschikt over de competenties Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht, Uitdragen, Inleven, Politieke sensitiviteit, Samenwerken en Visie.

Wijze van opereren

De voorzitter: 

 • zet samen met de overige bestuursleden en de Verenigingsraad de strategische koers uit;   
 • geeft besluitkrachtig en inspirerend leiding aan de vereniging; 
 • geeft sturing aan het realiseren van samenhangend strategisch beleid op de verschillende beleidsterreinen die de bestuursleden in portefeuille hebben; 
 • bevordert de samenwerking binnen de vereniging door het beste uit de leden te - laten - halen; 
 • weet wat er leeft binnen de partij en haar verschillende geledingen en zorgt met name voor verbinding tussen deze geledingen in het besef van de complementaire verantwoordelijkheden; 
 • werkt transparant en is gericht op samenwerking.

Taken

De voorzitter geeft samen met het Bestuur op inspirerende leiding aan: 

 • de verdere ontwikkeling naar een moderne volksbeweging met een bloeiend intern debat gericht op leden en kiezers;
 • de strategische koersbepaling voor het komende decennium; 
 • de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s; 
 • de uitvoering van verkiezingscampagnes; 
 • het opstellen van kandidatenlijsten; 
 • het zijn van een relevante partij binnen de wetenschap, politiek, bedrijfsleven, kerken, media en maatschappelijke organisaties; 
 • het onderhouden van goede relaties met zusterpartijen in het buitenland, met name in Europees verband.

Honorering en termijn

De regisserende en strategische  rol van de Partijvoorzitter die de komende periode nodig is, in goede afstemming met de bestuursleden en het partijbureau, vraagt om een parttime beschikbaarheid en een flexibele inzetbaarheid voor deze functie van gemiddeld enkele dagen per week. De honorering is in beginsel bepaald op een deel (0,4) van het salaris van een lid van de Tweede Kamer. De feitelijke reis- en verblijfkosten voor het CDA worden vergoed. Bij aanvang worden zowel over de honorering als over de reis- en verblijfkosten heldere afspraken gemaakt.

De benoeming gebeurt door het Congres en heeft een looptijd van 4 jaar. Een herbenoeming voor een tweede periode van 4 jaar is mogelijk, daarna niet meer. De partijvoorzitter werkt nauw samen met de andere bestuursleden en wordt ondersteund door een professioneel team van managers, stafmedewerkers en vrijwilligers die werken vanuit het Partijbureau in Den Haag.   

Tijdpad

Voorzien is in het volgende tijdpad:

Solliciteren is niet meer mogelijk aangezien de deadline hiervoor (5 december 12:00) verstreken is. 

 • 14 en 15 december: gesprekken kandidaten met de selectiecommissie;
 • 15 december: het Partijbestuur stelt een enkelvoudige of meervoudige voordracht op;
 • 14 januari 2019: openstelling stemsysteem voor alle CDA-leden;
 • Zaterdag 9 februari (congres): bekendmaking uitslag

  

Solliciteren

Kandidaten kunnen solliciteren door een motivatiebrief te mailen naar vacature-partijvoorzitter@cda.nl. Het CV kan alleen ingediend worden door in de DIRK-applicatie (onder het tabblad Loopbaan) het onderdeel CV zo compleet mogelijk in te vullen. Op 5 december om 12:00 uur dienen de motivatiebrief en het CV ontvangen of volledig ingevuld te zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer Jeroen van der Kolk (directeur Partijbureau) via het bovenstaande emailadres of via 06 14367990.

Selectieproces

Er wordt gewerkt met een commissie die kandidaten zal beoordelen op hun geschiktheid voor deze functie. Die selectiecommissie wordt door het Partijbestuur op 12 november ingesteld. Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.

Wijze van stemming

Bij een meervoudige voordracht (dan wel een enkelvoudige voordracht en een tegenkandidaat) worden alle leden in de gelegenheid gesteld te stemmen op hun favoriete kandidaat. In dat geval voeren de kandidaten campagne aan de hand van het campagnereglement dat van toepassing is. Alle stemgerechtigde leden krijgen digitaal (emailadres bekend) dan wel per post (geen emailadres bekend) een stemcode toegestuurd waarbij via één of twee stemrondes wordt gestemd. Bij een enkelvoudige voordracht kan het stemsysteem voor alle leden achterwege blijven en vindt de verkiezing regulier plaats via een schriftelijke stemming ter plaatse op het congres van 9 februari 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.