Het CDA is een politieke partij die staat voor waardengedreven politiek. Wij blijven streven naar een maatschappij waarin de mens in verbinding met anderen en de schepping zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven, en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. 

Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. 

Deze willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Het CDA is één van de grootste ledenpartijen van Nederland, met vertegenwoordiging in bijna alle gemeenten. Zij streeft ernaar om een vitale partij te zijn met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Het CDA wordt op lokaal, regionaal en landelijk niveau vertegenwoordigd door herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici. 

De partijvoorzitter geeft, samen met het Landelijk Bestuur, leiding aan de partij en is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de leden en afdelingen, draagt zorg voor een langere termijnvisie en is de ambassadeur van de vereniging. Concreet valt hierbij te denken aan het verkiezingsprogramma, de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Eerste en Tweede Kamer, de voordracht van de lijsttrekker en landelijke verkiezingscampagnes. De partijvoorzitter is het gezicht van de vereniging, spant zich in ten gunste van een positief imago van het CDA en is nauw betrokken bij de woord- en  beeldvoering. 

 

Honorering en termijn

De regisserende en strategische rol van de Partijvoorzitter die de komende periode, in goede afstemming met de bestuursleden en het partijbureau, nodig is vraagt om een fulltime beschikbaarheid. Enige flexibiliteit dient daarbij wel mogelijk te zijn. De honorering is in beginsel bepaald op een deel (0,8) van het salaris van een lid van de Tweede Kamer. De feitelijke reis- en verblijfkosten voor het CDA worden vergoed. Bij aanvang worden zowel over de honorering als over de reis- en verblijfkosten heldere afspraken gemaakt.  De benoeming geschiedt door het Congres en heeft een looptijd van 4 jaar. Een herbenoeming voor een tweede periode van 4 jaar is mogelijk.

Taken Partijvoorzitter

De Partijvoorzitter geeft samen met het Landelijk Bestuur op inspirerende leiding aan:  

 • de verdere ontwikkeling naar een moderne volksbeweging met een bloeiend intern debat gericht op leden en kiezers;
 • het creëren van eenheid binnen de partij, het uitzetten van een christendemocratische koers en het uitdragen daarvan;
 • de strategische koersbepaling voor het komende decennium, in lijn met het Program van Uitgangspunten, het visiestuk 2030: ‘Zij aan zij’ en het verkiezingsprogramma;
 • het positioneren van de partij als middenpartij in het landelijke politieke speelveld; 
 • het zijn van een relevante partij voor de wetenschap, politiek, bedrijfsleven, kerken, media en maatschappelijke organisaties; 
 • de ondersteuning en verbinding van lokale en regionale afdelingen en de netwerken binnen de partij;  
 • het scouten van nieuwe volksvertegenwoordigers en het stimuleren van talentontwikkeling bij leden;
 • het onderhouden van goede relaties met zusterpartijen in het buitenland, met name in Europees verband.

Persoonskenmerken Voorzitter

De Partijvoorzitter: 

 • gelooft in democratische waarden en laat zich inspireren en leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar; geeft daaraan concreet inhoud via de vier uitgangspunten van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap; 

 • is een betrokken, empathisch, integer en authentiek christendemocraat met brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring; 
 • is bij uitstek een charismatische netwerker en verbinder en communiceert gemakkelijk;
 • hanteert een dienende leiderschapsstijl; geeft transparant, besluitvaardig en inspirerend leiding aan de vereniging en is daarbij continu gericht op (het bevorderen van) samenwerking;  
 • heeft een brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke oriëntatie ontwikkeld;  
 • heeft bewezen om op strategisch niveau te kunnen opereren en is in staat ontwikkelingen in de samenleving op te pikken en te vertalen in een concrete visie;
 • is in staat de verschillende geledingen in de partij optimaal te betrekken bij de praktische vertaling van die visie en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan;  
 • is intellectueel in staat om, in samenwerking met het WI en de landelijke fracties, het christendemocratisch gedachtegoed actueel en relevant te houden; is een aanjager van het permanent inhoudelijk debat in de partij;
 • heeft relevante ervaring en natuurlijk  gezag, waardoor de noodzakelijke verbinding / countervailing power in relatie tot  de fracties en bewindspersonen vanzelfsprekend is;  
 • is een inspirerende teamspeler die het beste uit de vereniging haalt;  weet wat er leeft binnen de partij en haar verschillende geledingen en zorgt met name voor verbinding tussen deze geledingen in het besef van de complementaire verantwoordelijkheden;
 • haakt gemakkelijk aan  bij (inter)nationale netwerken, binnen en buiten de christendemocratische familie. 
 • Naar verdere informatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.