Het CDA wil een samenleving waar fatsoen het wint van brutaliteit en geweld, en een samenleving waarin onze dochters en onze ouderen veilig over straat kunnen. Veel meer dan we nu al doen moeten we onze collectieve normen bewaken: Harder optreden tegen straatintimidatie, beledigingen en haatzaaien tegen groepen.

Nieuwe aanpak ondermijning

De ondermijning van de samenleving door georganiseerde criminaliteit leidt tot bedreiging van de lokale politiek en verstoring van een onafhankelijke gemeentelijke organisatie, ook in Den Haag. Het CDA zet in op het versterken van de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers.

 • De aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt versterkt. Er is specifiek aandacht voor bepaalde wijken zoals het gebied rond de Weimarstraat en de Zevensprong.
 • Naast een repressieve is ook een preventieve aanpak nodig om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in worden getrokken. Een opeenstapeling van problemen en een gebrek aan perspectief maakt jongeren extra kwetsbaar om betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit.
 • De gemeente moet vergunningen weigeren of intrekken wanneer er gevaar is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten (een offensief BIBOB-beleid) voeren om foute ondernemers weg te houden uit economische activiteiten in onze stad.

Drugs

Een belangrijke schakel in het veiliger krijgen van onze stad is het verminderen van het aantal coffeeshops. Rondom coffeeshops verzamelt zich andere criminaliteit. Het CDA wil daarom een strenger drugsbeleid. De vrijheid blijheid gedachte mag rondom drugs verdwijnen. 

 • Het CDA wil geen coffeeshops in woonwijken en pleit voor het verminderen van het aantal coffeeshops. Enkel inzetten op betere spreiding is volgens het CDA onvoldoende. Ook pleit het CDA voor een verbod van coffeeshops binnen 250 meter van alle scholen, sportfaciliteiten en in het zicht van speelplaatsen. Dat wil zeggen ook geen coffeeshops in de buurt van de basisschool, wat nu nog wel is toegestaan in Den Haag.
 • Het CDA wil dat er streng wordt opgetreden tegen de verkoop van drugs aan minderjarigen in de buurt van coffeeshops. Coffeeshops die hierbij betrokken zijn worden gesloten.
 • Mede dankzij het CDA is het gebruik van lachgas verboden in Den Haag. Het CDA wil meer bekendheid van dit verbod én strikte handhaving ervan.
 • Het CDA wil dat shishalounges vergunningplichtig worden. Mede dankzij het CDA worden vliegende brigades van handhavers ingezet om overlast sneller tegen te gaan. 

Aanpak discriminatie, eerwraak en huiselijk geweld

Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander. Voor racisme en discriminatie is geen enkele plaats in onze samenleving. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat mensen en groepen uit elkaar drijft: we vormen samen de stad Den Haag. Alle vormen van discriminatie worden tegengegaan.

 • Het CDA zet het thema huiselijk geweld en kindermishandeling als prioriteit op de veiligheidsagenda. 
 • De gemeente moet inzetten op het bespreekbaar maken van ouderenmishandeling, waaronder financieel misbruik. 
 • Het stadsbestuur zorgt voor voldoende opvangmogelijkheden en voorlichtingsprogramma’s voor zwerfjongeren en slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel of loverboys. 
 • Alle vormen van discriminatie worden bestreden. 
 • LHBTIQ-personen worden geconfronteerd met onevenredig veel onveiligheid en geweld. Daarom benoemen we deze groep in het bijzonder als aandachtspunt. Het CDA staat voor een stad waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn. We dragen met trots uit dat wij een regenbooggemeente zijn en zetten ons in voor een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ personen, op straat, in het onderwijs, bij sportverenigingen en op de werkvloer. 
 • Praktijken als eerwraak, vrouwenbesnijdenis of uithuwelijking worden bestreden. Vrije huwelijkskeuze en gelijkheid tussen man en vrouw is de norm. 
 • Vrouwen in kwetsbare posities die soms nauwelijks hun wijk of huis uitkomen moeten worden actief opgezocht via school en welzijnsorganisaties. De gemeente ondersteunt ook particuliere initiatieven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.