Wonen


Het CDA wil een leefbare stad. Den Haag is onbetaalbaar geworden voor jonge gezinnen en middeninkomens zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen, allemaal mensen die we nodig hebben om de stad leefbaar te houden. Het CDA wil dat de gemeente in haar woonbeleid rekening houdt met deze groepen. Onder meer om deze groepen in Den Haag te behouden is betaalbaar wonen een speerpunt.

Het bouwen van duurdere koopwoningen is meer winstgevend dan bouwen voor de huursector of betaalbare koophuizen voor gezinnen. Regels zijn ingewikkelder en meer tijdrovend geworden. Het CDA wil daarom van marktwerking naar samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente. Het CDA wil dat de gemeente zelf een meer sturende rol inneemt. Het bouwen van woningen gaat immers niet om het stapelen van stenen alleen. Het gaat om de plek waar het leven vorm krijgt, de plek waar je opgroeit, de plek waar je je ontwikkelt, de plek waar je zelf een gezin start of de plek waar je van je oude dag geniet: Een plek waar je je thuis voelt.

De hoogte in bij het CID

Hoogbouw in het ‘Central Innovation district’ biedt een enorme kans. Als CDA stellen we daarbij wel voorwaarden. De leefbaarheidseffectrapportage is leidend. Dat houdt concreet in dat:

(i) wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;

(ii) voldoende voorzieningen voor de nieuwe bewoners en de huidige bewoners;

(iii) voldoende groen.

Voorrang voor eigen inwoners en cruciale beroepen

Dankzij het kabinet met het CDA kunnen gemeenten woningen reserveren voor eigen inwoners en cruciale beroepen als leraren en zorgmedewerkers. Het CDA Den Haag wil dat de gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Focus op betaalbare koop- en huurwoningen

Het CDA wil meer focus op betaalbare koop- en huurwoningen voor stadsgenoten met een modaal inkomen zoals de leraar, de verpleegkundige en de politieagent. De obsessie enerzijds voor de realisatie van nóg meer sociale huurwoningen en anderzijds de onbegrijpelijke wens voor de bouw van dure woningen heeft ertoe geleid dat een steeds groter wordende groep stadsgenoten met een modaal inkomen tussen wal en schip dreigt te vallen. Wat het CDA betreft vertalen we de opgave voor de middenklasse in een glasheldere Haagse norm van 70% van de Haagse nieuwbouwopgave voor betaalbare koop of huur.

Koopstartconstructies en startersleningen

Huizenbezit in Den Haag wordt gestimuleerd en gefaciliteerd aan starters. Tegelijkertijd is het voor veel stadsgenoten lastig, zo niet onmogelijk om een eigen woning te kunnen kopen. Koopstartconstructies en startersleningen zijn instrumenten die de gemeente moet inzetten.

Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming

Het CDA wil opkoopbescherming in delen van de stad. Een woning is om in te wonen en niet om mee te beleggen. Tot 40% van de bestaande woningen in Den Haag wordt opgekocht door particuliere beleggers. Hiervan is de (startende) middenklasse de dupe. Dat is voor het CDA onaanvaardbaar.

Een woning is niet primair bedoeld om mee te beleggen. Een wijkgerichte aanpak van excessen van particuliere beleggers in Haagse woningen is noodzakelijk. Het CDA zet in op:

1. onderzoek naar zelfbewoningsplicht;

2. verder aanscherpen regels kamerverhuur (arbeidsmigranten);

3. verder versterken Haagse pandenbrigade (extra capaciteit) in aanpak malafide verhuurders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.