Schriftelijke vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Na aanleiding van de KRO-NCRV serie 'De Vuilnisman' ziet het CDA de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen: 

1.       Heeft u de tv-uitzending ‘Troebele wateren’ in de KRO-NCRV-serie ‘De vuilnisman’ op 4 april jl. gezien, over lozingen van de chemische industrie op het oppervlaktewater en de gevolgen daarvan voor drinkwaterbedrijven? (1)

2.       Op basis van welk beleid kunnen zogenoemde ‘opkomende stoffen’ geloosd worden, zonder dat bekend is wat de effecten zijn op langere termijn?

3.       Klopt het dat er niet één actueel overzicht is voor heel Nederland waar fabrieken hun afvalwater lozen? Deelt u de mening dat een dergelijk overzicht nuttig en nodig is? Zo ja, welke stappen neemt u om het bedoelde overzicht te realiseren?

4.       Klopt het dat er door het bevoegd gezag niet permanent metingen worden uitgevoerd, maar dat drinkwaterbedrijven zelf moeten constateren wanneer de normen door lozingen van afvalwater worden overschreden? Zo ja, acht u dit wenselijk?

5.       Klopt het dat zijtakken van rivieren niet onder het toezicht van Rijkswaterstaat vallen, maar van decentrale overheden? Zo ja, wat is daarvan de reden en acht u dit wenselijk?

6.       Uit de uitzending blijkt dat op basis van economische motieven wordt afgeweken van normen om bepaalde stoffen te lozen op het oppervlaktewater. Klopt dat? Zo ja, op welke wijze worden deze ‘economische motieven’ afgewogen tegen de risico’s voor de volksgezondheid op korte en langere termijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.